Ut­vi­det p-tid og av­gift for el­bi­ler

By­sty­ret har ved­tatt sto­re end­rin­ger for par­ke­rin­gen i sen­trum. Bi­lis­te­ne skal be­ta­le for seg fram til kl. 19.00 og det gjel­der også el­bi­le­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJE­TIL REITE kje­til.reite@fvn.no

– El­bi­le­ne må be­ta­le om de står par­kert i ga­te­ne, men det vil fort­satt være ste­der der de får stå gra­tis. Så vi iva­re­tar at el­bi­ler skal få par­ke­re gra­tis i Kvad­ra­tu­ren, sier Gre­te Kvel­land Skaa­ra, gruppe­le­der i KRF.

Ons­dag kveld ble det tatt vik­ti­ge be­slut­nin­ger i by­sty­ret om Kvad­ra­tu­rens fram­tid. Det ble en­stem­mig ved­tatt at 440 par­ke­rings­plas­ser skal bort fra gate­plan.

Sam­ti­dig ble det fler­tall for dis­se par­ke­rings­reg­le­ne:

●● På gate­plan må bi­lis­te­ne be­ta­le fra kl. 08.00–19.00 på hver­da­ger. På lør­da­ger fra 08.00–17.00. Det­te gjel­der bå­de van­li­ge bi­ler og el­bi­ler. I dag kan el­bi­ler stå gra­tis par­kert i tre ti­mer.

●● Det skal være gra­tis par­ke­ring i par­ke­rings­hu­se­ne Slot­tet og Gyl­deng­år­den etter kl. 17 på hver­da­ger og etter kl. 13 på lør­da­ger. I til­legg blir det gra­tis hele søn­da­gen.

●● El­bi­ler og hydro­gen­bi­ler kan stå gra­tis par­kert på Kil­den på dag­tid mel­lom 06.00 - 18.00, par­ke­rings­tom­ta på Gart­ner­løk­ka og ned­kjø­rin­gen til gam­le KMV Be­grun­nel­sen for ved­ta­ket er at be­ta­ling for gate­par­ke­ring ska­per mer sir­ku­la­sjon, det hind­rer at bi­ler opp­tar plas­ser og det får folk til å bru­ke par­ke­rings­hu­se­ne.

440 PLAS­SER

Uten­for by­styre­sa­len på­gikk ar­bei­det med å få par­ke­rings­hu­set fer­dig. Tid­li­ge­re på da­gen ble de­ler av Ned­re Torv åp­net igjen. Det er også det­te par­ke­rings­hu­set som er bak­grun­nen for at by­sty­ret har be­stemt at rundt 440 par­ke­rings­plas­ser skal bort fra gate­plan.

– Det er litt mor­somt at vi be­hand­ler den­ne sa­ken sam­men dag som Tor­vet be­gyn­ner å åpne opp igjen. For det er det som har skjedd på Tor­vet som gjør at den­ne sa­ken har re­ell po­li­tisk tyng­de bak seg, sa Frps gruppe­le­der Sti­an Stor­buk­ås.

Pla­nen be­tyr at par­ke­rings­plas­se­ne skal bort i de fles­te ga­ter sen­tralt i Kvad­ra­tu­ren. Ek­sem­pel­vis Kirke­gata, Skip­per­gata, Gyl­den­lø­ves gate, Dron­nin­gens gate og Øst­re Strand­gate (se over­sikt ne­derst i sa­ken).

Det skal gjen­nom­fø­res sto­re end­rin­ger i dis­se ga­te­ne når bi­le­ne for­svin­ner. No­en ste­der blir det rei­ne gå­ga­ter, mens and­re ga­ter blir handle­ga­ter. Handle­ga­ter be­tyr bre­de for­tau, men det skal fort­satt være mu­lig å kjø­re der. Bå­de syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re skal få bed­re plass.

SKEPTISK

Dron­nin­gens gate hol­des av til kol­lek­tiv­tra­fikk og by­sty­ret ber også om fort­gang i den­ne sa­ken.

Men selv om by­sty­ret har ved­tatt at 440 plas­ser skal bort, er fle­re op­po­si­sjons­par­ti­er skep­tis­ke til om det vir­ke­lig kom­mer til å skje. Ar­bei­der­par­ti­et er blant dem som vil gjø­re kort pro­sess og fjer­ne plas­se­ne så raskt som mu­lig.

Men fler­tal­let vil ven­te med å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser til de har pen­ger til å byg­ge om ga­te­ne. Det be­tyr en egen sak for hvert sted par­ke­rings­plas­ser skal bort.

– TREK­KER SEG

Ap er redd de bor­ger­li­ge par­ti­ene vil fei­ge ut når pla­ne­ne skal set­tes ut i live.

– Job­ben er ikke gjort i dag. Etter hvert skal vi ta gate for gate og da skal den­ne pla­nen kom­plet­te­res. Da vil vi møte de som pro­te­ste­rer mot at par­ke­rings­plas­se­ne for­svin­ner ak­ku­rat i de­res gate, sa Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap) fra by­sty­rets ta­ler­stol.

Lange­land me­ner er­fa­rin­ge­ne i and­re sa­ker er at po­li­ti­ker­ne lett trek­ker seg når det er snakk om å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser.

– Jeg har kan­skje ikke den sto­re til­li­ten til at fler­tal­let i den­ne sa­ken vir­ke­lig fjer­ner par­ke­rings­plas­se­ne. Når sa­ke­ne kom­mer opp, kom­mer også alle ar­gu­men­te­ne og da kan det hen­de man fø­ler at det er vans­ke­lig å fjer­ne par­ke­rings­plas­se­ne, og så fei­ger man ut, sier Lange­land.

Det er ennå ikke en­de­lig av­klart når de nye par­ke­rings­reg­le­ne skal be­gyn­ne å gjel­de.

FAK­TA

Par­ke­rings­plas­se­ne som for­svin­ner

● Par­ke­rings­plass ved kai 6: 65 plas­ser. De førs­te for­svin­ner fra 2017.

● Par­ke­rings­plass ved Bør­s­par­ken: 18 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2022.

● Par­ke­rings­plass ved Cale­do­ni­en: 37 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2022.

● Smiths kai ved Vest­re kiosk.: 30 plas­ser. For­svin­ner in­nen 2021

● Kirke­gata: 53 plas­ser i hele gata. For­svin­ner på uli­ke tids­punkt in­nen 2022.

● Øst­re Strand­gate: 33 plas­ser. Mel­lom Fest­nin­gen og Vest­re Strand­gate. For­svin­ner in­nen 2019.

● Skip­per­gata: 34 plas­ser. Mel­lom Vest­re Strand­gate og Fest­nings­gata. For­svin­ner in­nen 2019.

● Gyl­den­lø­ves gate: 33 plas­ser. Mel­lom Vest­re Strand­gate og Fest­nings­gata, blant an­net langs Wer­ge­lands­par­ken. For­svin­ner in­nen 2020.

● Kon­gens gate: 18 plas­ser. Mel­lom Mar­kens gate og Vest­re Strand­gate. For­svin­ner in­nen 2019.

● Dron­nin­gens gate: 41 plas­ser. Hele gata. For­svin­ner in­nen 2021.

● Mar­kens gate: 22 plas­ser. Ne­ders­te del av gata mot Nu­pen­par­ken. For­svin­ner in­nen 2021.

● Toll­bod­gata: 14 plas­ser. Mel­lom Hol­bergs gate og Kron­prin­sens gate. For­svin­ner in­nen 2020.

● I til­legg er det ak­tu­elt å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser i Fest­nings­gata, Råd­hus­gata og Vest­re Strand­gate ved ki­no­en. Men her er an­tall par­ke­rings­plas­ser usik­kert.

FOTO: KJE­TIL REITE

Den nye gate­bruks­pla­nen har vært en av de sto­re po­li­tis­ke sa­ke­ne den­ne høs­ten. Ons­dag kveld ble den ved­tatt i by­sty­ret. Det vik­tigs­te gre­pet i pla­nen er å fjer­ne rundt 440 par­ke­rings­plas­ser fra sen­trum. På bil­det ser vi (fra ven­st­re): Mar­te Rost­våg- Ull­tveit Moe (MDG), Mi­ra Svart­nes Thor­sen (MDG) og Met­te Gun­der­sen (Ap).

FOTO: KJE­TIL REITE

Når det kom­mer over 400 par­ke­rings­plas­ser un­der Tor­vet, er det me­nin­gen at et til­sva­ren­de an­tall skal bort på gate­plan. Ei­rik Då­støl Lange­land (Ap) er skeptisk til om de bor­ger­li­ge par­ti­ene i by­sty­ret vå­ger å fjer­ne par­ke­rings­plas­ser når pro­tes­te­ne be­gyn­ner å kom­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.