Tok ek­sa­men fra bak­se­tet i bil­køen – fikk topp­ka­rak­ter

Da kø­kao­set var på sitt ver­ste for­ri­ge tors­dag, gikk Isak Skog opp til ek­sa­men via Skype fra bak­se­tet på fa­mi­li­ens bil. Det end­te med topp­ka­rak­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Jeg had­de fått ek­sa­mens­tid tid­lig på da­gen, slik at vi skul­le rek­ke fram til min beste­mors be­gra­vel­se i Pors­grunn. Vi var ute i god tid, men da tra­fik­ken stop­pet opp på E 39 for­sto vi at vi ikke kun­ne rek­ke ek­sa­men, sier Isak Skog.

17-årin­gen fra Lin­des­nes har nett­opp av­slut­tet and­re året på den pri­va­te vi­dere­gå­en­de sko­len Aka­de­mi­et i Kris­tian­sand.

Om mor­ge­nen tors­dag 15. juni skul­le han munt­lig pre­sen­te­re sin tverr­fag­li­ge medie-ek­sa­men, før han sam­men med fa­ren og søs­te­ren skul­le kjø­re di­rek­te vi­de­re til beste­mo­rens be­gra­vel­se i Tele­mark.

TI­DE­NES TRAFIKKAOS

– Det var som kjent trafikkaos på E 39 inn mot Kris­tian­sand den­ne mor­ge­nen, og vi bruk­te to ti­mer på de 12 kilo­me­ter­ne fra Tang­vall i Søg­ne til Han­ne­vi­ka vest for Kris­tian­sand. Det ble tid­lig klart at jeg ikke vil­le rek­ke ek­sa­men og kun­ne på grunn av be­gra­vel­sen ikke få den ut­satt til se­ne­re på da- gen. Be­skje­den fra sko­len var da at jeg måt­te ven­te et år med å av­leg­ge ek­sa­me­nen, sier Isak Skog.

Det var på vei øst­over på E 18 etter å ha pas­sert Kris­tian­sand, at 17-årin­gens søs­ter nær­mest for spøk fore­slo at han kun­ne bru­ke Skype, som er en data­løs­ning som gjør det mu­lig å kom­mu­ni­se­re ved hjelp av bil­de og tale via en pc el­ler mac.

– Jeg ring­te skole­le­del­sen, som sjek­ket om det var mu­lig. Etter å ha kon­fe­rert med ek­sa­mens­sen­sor­ne ble det gitt grønt lys. På en ben­sin­sta­sjon mel­lom Aren­dal og Ri­sør rig­get jeg meg til i bak­se­tet med data­ma­skin med til­gang til nett via mo­bil­te­le­fo­nen. Der­med over­før­te jeg min ek­sa­mens­pre­sen­ta­sjon fra bi­len til sko­len i Kris­tian­sand, for­tel­ler Isak Skog.

FIKK GOD KARAKTER

Nett­for­bin­del­sen ble brutt to gan- ger un­der ek­sa­mens­pre­sen­ta­sjo­nen, men re­sul­ta­tet ble ikke dår­li­ge­re av den grunn.

– Ja, jeg fikk ka­rak­te­ren seks, så det var jo gøy. Og så rakk vi også fram i tide til be­gra­vel­sen, sier 17-årin­gen som nå har star­tet som­mer­fe­rie.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

For­ri­ge uke spøk­te det for Isak Skogs ek­sa­men da tra­fik­ken kor­ket seg på E 39, men den data­in­ter­es­ser­te 17-årin­gen fant en løs­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.