Drev «frem­med guds­dyr­kel­se»

Da det ble opp­da­get at en læ­rer ved Sam­fun­dets sko­le gikk på guds­tje­nes­ter i and­re me­nig­he­ter, tok le­del­sen af­fæ­re. De kal­ler det «frem­med guds­dyr­kel­se».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: BJØRN MARKUSSEN bjorn.markussen@fvn.no

Et me­nig­hets­med­lem vars­let vår­en 2009 Sam­fun­dets le­del­se om at en læ­rer ved de­res sko­le del­tok i « guds­dyr­kel­se i and­re kir­ker uten­om Samfundet ». Det­te frem­går av in­ter­ne do­ku­men­ter Fædre­lands­ven­nen har fått til­gang til.

Læ­re­ren ble inn­kalt til møte med me­nig­hets­le­del­sen, og inn­røm­met at han had­de vært på en­kel­te guds­tje­nes­ter i and­re krist­ne me­nig­he­ter. I Samfundet kal­les det­te « frem­med guds­dyr­kel­se » og brudd med læ­ren. Der­for må me­nig­he­ten rea­ge­re.

PRØVDE å SLUTTE

Slik frem­med guds­dyr­kel­se er hel­ler ikke for­en­lig med å være læ­rer ved Sam­fun­dets sko­le. Og Fædre­lands­ven­nen er kjent med at læ­re­ren etter av­slø­rin­gen i 2009 lo­vet at han vil­le prø­ve å slutte med de ureg­le­men­ter­te gud­tje­neste­be­sø­ke­ne.

Det klar­te han ikke. Ett år se­ne­re måt­te han inn­røm­me at han igjen had­de vært i nabo­me­nig­he­ter. Da star­tet pro­ses­sen som end­te med at han slut­tet som læ­rer i au­gust 2011. Han er ikke len­ger med­lem i Samfundet, og øns­ker ikke å ut­ta­le seg i sa­ken.

IN­GEN KOMMENTAR

Rek­tor Bryn­julf Korsmo vil ikke kom­men­te­re sa­ken. Skole­sty­rets leder, End­re Aamodt, vil ikke sva­re på om læ­rer­ne fort­satt må hol­de seg borte fra guds­tje­nes­ter i and­re me­nig­he­ter. Sty­ret måt­te even­tu­elt på for­hånd drøf­te om han kun­ne sva­re, sa han, men Fædre­lands­ven­nen har selv sjek­ket de in­ter­ne pro­to­kol­le­ne fram til juni i år: In­gen re­gel­end­ring er om­talt – læ­rer­ne har ikke til­la­tel­se til å gå på guds­tje­nes­ter i and­re kir­ker.

Si­den 2013 har sty­ret drøf­tet nye for­mu­le­rin­ger i an­set­tel­ses­pa­pi­re­ne. Inn­hol­det i dis­se drøf­tel­se­ne er ukjent for for­eld­re og med­lem­mer.

UKJENT TERRENG

– Jeg har ikke vært borte i noe lik­nen­de, der­for er det­te ukjent ju­ri­disk terreng for meg. Det er grunn­leg­gen­de at læ­re­re ved fri­sko­ler skal være lo­ja­le mot sko­lens verdi­grunn­lag og man­ge skole­ei­ere kre­ver at læ­re­re skal be­kjen­ne seg som krist­ne, men Samfundet går åpen­bart mye len- ger, sier ge­ne­ral­sek­re­tær i Krist­ne Fri­sko­lers For­bund (KFF), Jan Erik Sund­by.

KFF har 115 sko­ler som med­lem­mer. Samfundet er ikke blant dem.

KAN VÆRE LOVLIG

– Lov­ver­ket gir tros­sam­funn og fri­sko­ler rett til å stil­le en­kel­te krav til an­sat­tes livs­før­sel. Det har blant an­net vært ak­sep­tert at me­nig­he­ter – i en­kel­te stil­lin­ger – ikke an­set­ter men­nes­ker som le­ver i sam­bo­er­skap for­di det­te ikke er i tråd med den lære de har som for­mål å spre, sier Vi­be­ke Bla­ker Strand. Hun er juss­pro­fes­sor ved Uni­ver­si­tet i Oslo, og ar­bei­der med ar­beids­rett og dis­kri­mi­ne­rings- og like­stil­lings­rett.

– Det hø­res ut som den­ne sko­len stil­ler krav til sine læ­re­re som er sær­de­les be­gren­sen­de. Når du for­tel­ler at sko­len også dri­ver me­nig­he­tens tro­s­opp­læ­ring og kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning, kan det hen­de de li­ke­vel vil­le fått med­hold om en sak mel­lom læ­rer og sko­le ble retts­lig prøvd, sier hun og leg­ger til:

– Det­te bør også ses i sam­men­heng med spørs­må­let om hvor langt sam­fun­net skal gå i å fi­nan­siere sko­ler som ak­tivt hind­rer like­stil­ling og åpen­het mot sam­fun­net uten­for, for­di det også hand­ler om skole­ele­ve­nes ret­tig­he­ter. Retts­reg­le­ne etab­le­rer en gren­se for hva en sko­le kan fore­ta seg. I yt­ters­te kon­se­kvens kan god­kjen­ning som pri­vat­sko­le el­ler hele el­ler de­ler av stats­til­skud­det trek­kes tilbake.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sam­fun­dets sko­le og kir­ke i Kris­tian­sand. En læ­rer ved sko­len slut­tet etter det ble av­slørt at han gikk på guds­tje­nes­ter i and­re kir­ker enn i Sam­fun­dets egne.

ARKIVFOTO: REIDAR KOLLSTAD

Sam­fun­dets sko­le, Of­te­nes i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.