FAK­TA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Me­nig­he­ten Samfundet

● Norsk evan­ge­lisk lu­thersk kirke­sam­funn be­stå­en­de av to me­nig­he­ter: I Kris­tian­sand - in­klu­dert Søg­ne (1355 med­lem­mer) og Egersund (424 med­lem­mer).

● Stif­tet i 1890 av Bernt Lome­land som en re­ak­sjon på at Den nors­ke kir­ke («Stats­kir­ken») for­ny­et seg bort fra «den evan­ge­lisk-lu­thers­ke lære ren og ufor­fals­ket».

● Med­lem­me­ne ad­va­res mot «unø­dig om­gang» med men­nes­ker som ikke er med­lem­mer og mot å om­gås med­lem­mer som «ikke le­ver etter Guds ord og vil­je» (se­nest ut­trykt i en ar­tik­kel av Sig­mund Aamodt, for­stan­der og for­mann i Sam­funds­sty­ret - no­vem­ber-2014).

● Etter om lag ti år med in­tern strid om me­nig­he­tens dåps­syn og for­hold til and­re kirke­sam­funn, kon­klu­der­te sty­ret i 2012 med at alle and­re kjen­te kirke­sam­funn «fø­rer falsk lære» og urik­tig dåp. Stri­den før­te til øk­ning i an­tall ut­mel­din­ger.

● «Skole­plikt» – dvs at med­lem­me­nes barn skal gå på Sam­fun­dets egne sko­ler til de er fer­di­ge med ung­doms­sko­len.

● Samfundet dri­ver sko­ler i Kris­tian­sand sen­trum (176 ele­ver), Dvergs­nes (33 ele­ver), Ofte­stad i Søg­ne (61) og i Egersund (85 ele­ver).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.