«Kjemp mot den onde lys­ten»

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Sam­fun­dets sko­ler har fått Helse­di­rek­to­ra­tets til­la­tel­se til å til­pas­se di­rek­to­ra­tets pu­ber­tets­in­for­ma­sjon til sitt livs­syn. Der ma­te­ri­el­let om­ta­ler at « no­en blir for­els­ket i en av sam­me kjønn », har Samfundet lagt til at « homo- filt sam­liv er synd», og at det der­for er «vik­tig at de ber Gud om hjelp til å kjem­pe mot den­ne onde lys­ten ».

Samfundet har også lagt til at « de som er gift, skal hol­de sam­men. De skal ikke skil­le seg. »

Og mens di­rek­to­ra­tet skri­ver at «det er van­lig å bli sint, lei seg og redd hvis det er pro­ble­mer hjem­me», klip­per Samfundet vekk « sint ». De skri­ver hel­ler: « Du kan kan­skje opp­le­ve ting hjem­me som gjør at du blir lei deg og redd. »

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.