Gate­fest i Skip­per­gata

Mote­show, lot­te­ri, gode til­bud og en klunk rosé­vin sik­ret fest­stem­nin­gen i Skip­per­gata.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD jan­ne.b.prestvold@fvn.no

– Vi had­de lyst til å gjen­ta suk­ses­sen fra i fjor, da ar­ran­ger­te vi gate­fest her for førs­te gang, for­tel­ler An­ne Åtei­gen, som dri­ver mote­bu­tik­ken Fin sam­men med Elin Bruske­land.

Et tretti­talls for­ret­nin­ger i Skip­per­gata og Kirke­gata står bak gate­fes­ten, som Åtei­gen slår fast er kom­met for å bli.

STENGT FOR TRAFIKK

– Som­mer­en står for dø­ra, og folk er i handle­mo­dus. Vi øns­ker å in­vi­te­re folk til byen, ska­pe stem­ning og un­der­hol­de, sier hun, som får lov til å re­kla­me­re litt for gata som er verdt en fest:

– Her er et mang­fold av for­skjel­li­ge ni­sje­bu­tik­ker, med godt mil­jø og uni­ke handle­opp­le­vel­ser, sier An­ne Åtei­gen.

Gata var stengt for trafikk, pyn­tet med flagg og bloms­ter og be­lagt med en lang, rød lø­per.

Blant til­skuer­ne var to voks­ne da­mer som sy­nes det er gøy når det skjer noe i byen.

– Jeg sy­nes de er gode til å få det til, og har et bra opp­legg. Det er gøy og vel for­tjent at Skip­per­gata er så mek­tig po­pu­lær, me­ner Bir­git Løv­land og An­ne-ma­rie Hø­ge­li.

– SKA­PER LIV OG RØRE

Sam­men med and­re til­skue­re nøt de sy­net av sme­kre mo­del­ler iført som­mer­ens flag­ren­de kjo­ler og and­re se­song­plagg – fra bade­tøy til shorts, san­da­ler, sol­bril­ler, hat­ter og ves­ker. Her var smaks­prø­ver, ak­ti­vi­te­ter og ut­vi­de­te åp­nings­ti­der, samt etter si­gen­de til­trek­ken­de til­bud i bu­tik­ke­ne.

– Vi får vist fram noe av alt det vi har å by på, og så er det jo fest- lig å være med på å ska­pe litt liv og røre, sier Le­ne Øs­ten­sen Just­næs og Susan­ne Orthe fra in­te­ri­ør­for­ret­nin­gen Num­mer 1.

Uten­for en an­nen for­ret­ning sit­ter den all­tid fest­stem­te par­ty­fik­se­ren Per Kris­ti­an Aa­sen og hvi­ler ut etter å ha vist seg fram på lø­pe­ren.

– Jeg er bare med for å drik- ke rosé­vin, kose meg og ming­le rundt. Så ble jeg spurt om å gå mo­dell!

– Du ser ut til å ha det greit? – Li­vet er en fest i Skip­per­gata!

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Liv, røre og god stem­ning da bu­tik­ke­ne i Skip­per­gata og Kirke­gata vis­te frem noe av det de har å by på. Mo­del­len har på seg en som­mer­kjo­le fra Fin.

FOTO: JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD

Bir­git Løv­land og An­ne-ma­rie Hø­ge­li kos­te seg med mote­show og gode til­bud un­der årets Gade­fest i Skip­per­ga­da.

JAN­NE BIRGITTE PRESTVOLD FOTO:

Her var også mu­lig å gjø­re å gjø­re gode kjøp for den pris­be­viss­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.