Tre års strid om vei­navn er en­de­lig av­gjort

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KJE­TIL REITE

For tre år si­den kom for­sla­get om at Øs­ter­vei­en skul­le bli til Uni­ver­si­tets­vei­en. Ons­dag kveld fat­tet by­sty­ret sitt en­de­li­ge ved­tak.

By­sty­ret be­stem­te at Øs­ter­vei­en fort­satt skal he­te Øs­ter­vei­en. Der­med blir det in­gen ting av pla­ne­ne om at hele strek­nin­gen som går fra Lunds­broa til UIA skal for- and­re navn til Uni­ver­si­tets­vei­en.

Den­ne strek­nin­gen be­står av tre vei­strek­nin­ger: Øs­ter­vei­en, Je­gers­berg­vei­en og Gim­le­moen. Ved å byt­te navn skul­le UIA bli knyt­tet tet­te­re til Kvad­ra­tu­ren.

– Jeg har in­gen tro på at et navn skal knyt­te uni­ver­si­te­tet bed­re til byen. Det bør være mer ve­sent­li­ge grun­ner til å end­re navn på vei­er, sa Pet­ter Be­ne­stad (V).

Ar­gu­men­tet mot å end­re navn, er at det­te er his­to­ris­ke vei­navn som det knyt­ter seg en sterk iden­ti­tet til. Bå­de Øs­ter­vei­en og Je­gers­berg­vei­en har his­to­risk opp­hav tilbake til 1800-tal­let. Det blir li­ke­vel en vei som får nav­net Uni­ver­si­tets­vei­en. Det er vei­en som star­ter ved rund­kjø­rin­gen på Bjørn­dals­let­ta E 18, går i tun­nel inn til Spiche­ren og vi­de­re til UIA.

– Det man opp­når med det er at man fin­ner lett fram til UIA fra E 18. I til­legg får tun­ne­len nav­net Uni­ver­si­tets­por­ten som bi­le­ne kjø­rer gjen­nom når de skal til UIA, sier Ernts Hå­kon Jahr (Ap).

End­rin­gen be­tyr at det sis­te vei­styk­ket inn til UIA får nytt navn. Den­ne vei­en he­ter i dag Gim­le­moen.

– Men den enes­te som får ny adres­se er uni­ver­si­te­tet, sier Jahr.

En rek­ke bo­li­ger had­de nem­lig fått nye adres­ser hvis det var vei­en fra Lunds­broa til uni­ver­si­te­tet som had­de fått nytt navn.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD

Øs­ter­vei­en for­and­rer li­ke­vel ikke navn. På strek­nin­gen er Uias logo brent ned i as­fal­ten for å bin­de Kvad­ra­tu­ren og uni­ver­si­te­tet tet­te­re sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.