❞ Jeg er eit­ren­de imot det­te her.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: jarle.martinsen@fvn.no

Ikke alle var i fest­hu­mør un­der det his­to­ris­ke fel­les­mø­tet mel­lom kom­mune­sty­re­ne i Man­dal, Lin­des­nes og Mar­nar­dal.

– Den­ne tvangs­sam­men­slå­in­gen er det størs­te skud­det for de­mo­kra­ti­et si­den for­ri­ge run­de med tvang i 1964. Jeg er eit­ren­de imot det­te her, sa Øystein Sanges­land – Krf-re­pre­sen­tant fra Mar­nar­dal.

Sa­ken han vil­le si noe om var hvor man­ge re­pre­sen­tan­ter som det fram­ti­di­ge kom­mune­sty­ret i den nye kom­mu­nen, Lin­des­nes, skal inne­hol­de.

Den­ne sa­ken var det enes­te det ble dis­ku­sjon om da de 77 re­pre­sen­tan­te­ne møt­tes på Lin­des­nes Hav­ho­tell ons­dag kveld. Fra før av had­de den mid­ler­ti­di­ge fel­les­nemn­da an­be­falt at kom­mune­sty­ret skal ha 35 re­pre­sen­tan­ter.

Sanges­land kon­klu­der­te med at han vil­le ha 45 re­pre­sen­tan­ter slik at inn­byg­ger­ne også på byg­de­ne vil bli hørt.

FESTBREMS

Festbrems var også vara­ord­fø­rer John Øysle­bø (Sp) fra sam­me kom­mu­ne. Han vil­le ha ut­satt hele sa­ken til etter høs­tens valg, uten å få ge­hør.

– Jeg er ikke i fest­hu­mør, med­del­te han fra ta­ler­sto­len.

Og hel­ler ikke Man­dals Krfs John Kit­tel­stad var stort mer blid.

– Det er in­gen grunn til å fei­re med den pro­ses­sen den­ne sam­men­slå­in­gen har hatt, sa han.

MAN­DAL VIL­LE HA FLE­RE

Det spe­si­el­le i de­bat­ten om hvor man­ge re­pre­sen­tan­ter kom­mune­sty­ret skal ha, var at de al­ler fles­te som tok or­det kom fra by­kom­mu­nen Man­dal. Og dis­se vil­le ha fle­re enn 35.

– Vi har stor frust­ra­sjon over at vi nå skal be­stem­me an­tal­let uten at det­te er or­dent­lig ut­re­det, sa Svein Bernt­sen fra Man­dal SV som vil­le ha 45 re­pre­sen­tan­ter.

Eli­sa­beth Lind­land fra Mil- jø­par­ti­et De Grøn­ne – også hun Man­dal – vil­le også ha 45 styk­ker.

– Det hand­ler om å ha bed­re over­sikt over det som skjer over­alt i kom­mu­nen, sa hun.

KOMPROMISS

Etter hvert kom det for­slag fra Even Tron­stad Sage­bak­ken (Man­dal Ap) om et kompromiss på 39 re­pre­sen­tan­ter.

– Jeg ten­ker vi skal være imøte­kom­men­de over­for dem som vil ha fle­re enn 35. Og når man ser på til­sva­ren­de kom­mu­ner som gjer­ne har 41 re­pre­sen­tan­ter bør 39 være greit, sa han.

Ivar Lin­dal fra Lin­des­nes KRF sa at han egent­lig had­de be­stemt seg for 35, men at han nå gikk inn for 39 han også.

– Det­te er sant å si en en­kel sak, så her bør vi være rau­se, sa han.

Og slik ble det, alle de tre kom­mune­sty­re­ne gikk en­stem­mig inn for 39 re­pre­sen­tan­ter.

FEL­LES­NEMND

Mø­tet ved­tok også å etab­le­re en fast fel­les­nemnd som skal be­stå av fem po­li­ti­ke­re fra hvert kom­mune­sty­re fram mot sam­men­slå­in­gen som skjer fra 1. ja­nu­ar 2020.

Nemn­da skal ta stil­ling til og for­be­re­de de uli­ke sa­ke­ne. En av de vik­tigs­te sa­ke­ne i tida fram­over vil være å an­set­te den nye råd­man­nen for stor­kom­mu­nen.

NAV­NET BLIR LIN­DES­NES

Sa­ken det ikke var no­en de­batt om var hva den nye kom­mu­nen skal he­te, nem­lig Lin­des­nes.

– Nav­net Lin­des­nes vil byg­ge opp un­der den merke­va­ren som den nye kom­mu­nen tren­ger, sa man­dals­ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (FRP).

Og slik blir det. Dog blir råd­hu­set til ny­kom­mu­nen lig­gen­de i Man­dal som byen fort­satt skal he­te, noe An­der­sen på­pek­te om no­en tvil­te.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Øystein Sanges­land (KRF) fra Mar­nar­dal kom­mune­sty­re me­ner tvangs­sam­men­slå­in­gen av kom­mu­ner er det størs­te skud­det for de­mo­kra­ti­et i Nor­ge si­den for­ri­ge tvangs­sam­men­slå­ing i 1964. Han vil­le ha 45 med­lem­mer i det nye kom­mune­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.