I år blir det to bål på Tan­gen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

●● Den­ne gang skal ikke de yngs­te blant oss bli snytt for flam­me­ne på sankt­hans.

– Vi ten­ner barne­bål halv sju. Når vi ten­ner det sto­re bå­let halv ti har man­ge av bar­na al­le­re­de gått hjem, der­for la­ger vi to, opp­ly­ser ar­ran­ge­ments­ko­or­di­na­tor To­re Løv­land i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Fre­dag kl. 18 in­vi­te­rer kom­mu­nen med sam­ar­beids­part­ne­re til sankt­hans­fest på Tan­gen, og hele byen er in­vi­tert.

Kvel­den star­ter med lek og ak­ti­vi­te­ter for barn. Ka­jakklubb og seil­for­ening stil­ler med far­kos­ter bar­na kan tes­te.

Rundt kl. 19 går Pål Ra­ke med or­kes­ter på sce­nen for å lage strand­krabbe­fest. De­ret­ter blir det gra­tis is til alle.

Kl. 20.30 inn­tar låt­skri­ve­re fra Uni­ver­si­te­tet i Ag­der sce­nen med «Co­hen Tri­bute».

Til slutt ten­nes det 4,5 me­ter høye bå­let, møy­som­me­lig bygd opp av pal­ler fra by­ens bryg­ge­ri. De sis­te vær­pro­gno­se­ne ty­der på at det skal gå greit å få an­tent fyr­stik­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.