Byg­de ny fab­rikk da sal­get tok av

De sis­te par åre­ne har ikke den tra­di­sjons­rike speke­pølse­pro­du­sen­ten i Flekkefjord klart å dek­ke etter­spør­se­len. Tors­dag åp­net Svind­land AS en helt ny fab­rikk.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Vi har fått med oss alle våre våre 18 an­sat­te på flytte­las­set ut av Flekkefjord sen­trum til den nye fab­rik­ken på Si­ra. I en bran­sje som har vært pre­get av ned­leg­gel­ser og sam­men­slå­in­ger er det gøy å opp­le­ve at sal­get øker år for år, sier dag­lig leder Ru­ne Svind­land i Svind­land AS.

Stor­tings­re­pre­sen­tant Hans Fred­rik Grø­van (KRF) stod for den of­fi­si­el­le åp­nin­gen av det nye pro­duk­sjons­an­leg­get på Si­ra. Ikke et una­tur­lig valg for med­ei­er Kjell Toralf Svind­land. 84-årin­gen har selv hatt utal­li­ge verv i Kris­te­lig Folke­par­ti, og var blant an­net ord­fø­rer i Flekkefjord i 12 år, fyl­kes­ord­fø­rer i Vest-ag­der og vara­re­pre­sen­tant til Stor­tin­get.

– Vi er stol­te av olje-, gass- og pro­sess­in­du­stri­en på Sør­lan­det, men lands­de­len tren­ger fle­re bein å stå på. Kjell Svind­land har ikke bare vært en bau­ta i po­li­tik­ken, men også en grün­der. Ver­di­ene som han har skapt blant an­net gjen­nom pølse­fab­rik­ken har vært vik­ti­ge for sam­fun­net, sier Hans Fred­rik Grø­van.

700 TONN SPEKEPØLSE

I fjor pro­du­ser­te Svind­land 700 tonn med spekepølse. Med den nye fab­rik­ken øker pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten med 30 pro­sent. Be­drif­ten sel­ger bå­de til stor­hus­hold­ning og dag­lig­vare­bran­sjen.

– Vi sat­ser nå ute­luk­ken­de på det nors­ke mar­ke­det. No­en spe­de eks­port­frem­støt til blant an­net Ja­pan og Tysk­land vis­te seg å kos­te mer enn det smak­te. Det ble rett og slett for mye pa­pir­ar­beid for så­pass små for­sen­del­ser som det var snakk om, sier Ru­ne Svind­land.

INVESTERT 55 MIL­LIO­NER

Det nye pro­duk­sjons­an­leg­get på Si­ra er bygd opp i de tid­li­ge­re lo­ka­le­ne til Pe­der Hal­vor­sen In­du­stri­er som for no­en år si­den flyt­tet virk­som­he­ten sin til Kvi­nes­dal.

– Den­ne løs­nin­gen ble ri­me­li­ge­re enn om vi skul­le ha bygd helt nye pro­duk­sjons­hal­ler og ad­mi- ni­stra­sjons­bygg. De gam­le lo­ka­le­ne våre i Flekkefjord sen­trum var også lite eg­net for ut­vi­del­se og om­byg­ging. Alt i alt ser det nye pro­duk­sjons­an­leg­get ut til å kom­me på 55 mil­lio­ner kro­ner, sier Ru­ne Svind­land.

Styre­le­der Knut Dau­gaard sier de uan­sett måt­te ha to­tal­re­no­vert de gam­le fab­rikk­lo­ka­le­ne, som pølse­fab­rik­ken tok i bruk i 1954. Mer­kost­na­den med å byg­ge opp et helt nytt an­legg ble ikke stør­re enn 10 mil­lio­ner.

110 år MED OVER­SKUDD

Svind­land AS om­sat­te i fjor for nær 62 mil­lio­ner kro­ner, som er en øk­ning på 6,7 mil­lio­ner fra året før. Over­skud­det (re­sul­tat før skatt) ble i fjor på 9,1 mil­lio­ner, som var 1,2 mil­lio­ner bed­re enn i 2015. Iføl­ge dag­lig leder har den 110 år gam­le be­drif­ten fak­tisk ald­ri opp­levd røde regn­skaps­tall.

Kjell Toralf Svind­land med fa­mi­lie, Nor­tu­ra og en grup­pe be­stå­en­de av da­gens og tid­li­ge­re an­sat­te og le­ve­ran­dø­rer ei­er hver sin tredje­del av ak­sje­ne Svind­land AS.

LEILIGHETER I BYEN

Svind­land har inn­gått en av­ta­le med de lo­ka­le bygg­fir­ma­ene Hell­vik Hus og Holm om å ut­vi- kle ei­en­dom­men i sen­trum til bo­lig­for­mål.

– Vi har star­tet re­gu­le­rings­plan­ar­bei­det med tan­ke på å rive den gam­le pølse­fab­rik­ken og byg­ge 35–40 leiligheter. Ei­en­dom­men er i dag re­gu­lert til in­du­stri­for­mål, men det er det kan­skje ikke så man­ge som øns­ker i et sen­trums­nært bo­lig­om­rå­de, sier dag­lig leder Bir­ger Åt­land i Hell­vik Hus Flekkefjord.

ALLE FOTO: TORBJØRN WITZØE

Med­ei­er Kjell Svind­land (f.v.), styre­le­der Knut Dau­gaard og dag­lig leder Ru­ne Svind­land foran den nye pølse­fab­rik­ken som tors­dag ble åp­net på Si­ra i Flekkefjord.

De gam­le lo­ka­le­ne til Svind­land pølse­fab­rikk i Flekkefjord sen­trum står nå tom­me.

Speke­pøl­se­ne hen­ger til røy­king og tør­king i fra tre til fem uker før de er kla­re til å sen­des ut til kun­der.

Her er det elg­pøl­ser som va­ku­me­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.