Mi­lits får Eu-pen­ger for å stan­se flykt­nin­ger

Euro­pa for­sø­ker å få afri­kans­ke land til å stan­se flykt­nings­trøm­men. I Su­dan har EU fun­net en sam­ar­beids­part­ner i den sam­me mi­lit­sen som sto bak folke­mor­det i Dar­fur.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - AFTENBLADET/POLITIKEN

Men­neske­smug­ling er en bran­sje i kon­stant in­no­va­sjon. Strøm­mer av flykt­nin­ger end­rer seg, myn­dig­he­ter skif­ter po­li­tikk, nye kon­kur­ren­ter pres­ser seg inn på mar­ke­det, og hele ti­den må smug­ler­ne til­pas­se seg for­hol­de­ne der­som de skal hol­de be­drif­ten gå­en­de.

Nå er mu­li­gens en ny smug­ler­rute i ferd med å bli etab­lert. Det me­ner en av dem som kon­stant føl­ger mi­gra­sjo­nen i Afri­ka.

– Det er kun et par uker si­den jeg hør­te om den førs­te grup­pen som had­de klart å kom­me seg fra Kai­ro til Tri­po­li, og som nå ven­ter på å kom­me seg om bord på en båt til Ita­lia, for­tel­ler Me­ron Este­fa­nos på te­le­fon fra Stock­holm.

Det er på den sam­me te­le­fo­nen den svensk-eri­tre­is­ke ak­ti­vis­ten og ra­dio­ver­ten mot­tar opp­rin­gin­ger fra eri­tre­is­ke flykt­nin­ger året rundt. No­en gan­ger rin­ger de fra en sa­tel­litte­le­fon på en båt midt ute i Mid­del­ha­vet og har akutt be­hov for hjelp med å få kon­takt med den ita­li­ens­ke kyst- vak­ten. And­re gan­ger rin­ger de fra et hus i en øde ør­ken­by hvor de blir holdt fan­get, tor­tu­rert og pres­set for pen­ger. Og no­en gan­ger rin­ger de etter å ha klart å kom­me seg trygt frem til nes­te steg på rei­sen. I det­te til­fel­let Li­byas ho­ved­stad, Tri­po­li.

SIT­TER FAST I EGYPT

– Det er vel­dig man­ge eri­tre­ere som sit­ter fast i Egypt. Men nå ser det ut til at en ny rute til Li­bya har åp­net seg, så snart kan vi kan­skje se man­ge kom­me seg til Euro­pa gjen­nom den­ne ruta, sier Me­ron Este­fa­nos. Ra­dio­pro­gram­met hans blir hørt av eri­tre­ere ver­den over.

I 2015 ut­gjor­de eri­tre­ere den størs­te grup­pen av mi­gran­ter og flykt­nin­ger som an­kom Ita­lia med båt. Hver fjer­de pas­sa­sjer var fra det lil­le mi­li­tær­dik­ta­tu­ret, og man­ge and­re i bå­te­ne kom fra Eri­treas øst­afri­kans­ke nabo­land, som Su­dan og So­ma­lia.

Si­den 2015 har an­tal­let bå­ter som sei­ler ut fra Li­bya økt yt­ter­li­ge­re. Øk­nin­gen har skjedd på tross av at strøm­men av flykt­nin-

ger fra Øst-afri­ka har blitt kraf­tig re­du­sert i sam­me tids­rom. Mens vest­afri­kans­ke mi­gran­ter nå an­kom­mer i sto­re tall via Ni­ger, har ruta fra Øst-afri­ka via Su­dan blitt far­li­ge­re og vans­ke­li­ge­re. I de førs­te fem må­ne­de­ne av 2017 har kun 2344 eri­tre­ere blitt re­gist­rert i Ita­lia. Sett i for­hold til tid­li­ge­re sta­ti­stikk ut­gjør dis­se kun en brøk­del.

MI­LITS KRE­VER PEN­GER FRA EU

At en så vik­tig mi­gra­sjons­rute har blitt vans­ke­lig å kom­me seg gjen­nom, skyl­des blant an­net at EU i de sis­te par åre­ne har ar­bei­det ak­tivt med å få de afri­kans­ke tran­sitt­lan­de­ne til å brem­se men­neske­smug­lin­gen. På sitt vis er det alt­så en suk­sess for EUS stra­te­gi. Pro­ble­met er at det er en suk­sess det ikke blir snak­ket høyt om.

Da euro­pe­is­ke stats­le­de­re un­der et møte i 2015 be­stem­te seg for å inn­le­de et sam­ar­beid med dik­ta­tur­sta­ter i Øst-afri­ka, var det med kla­re in­struk­ser om at of­fent­lig­he­ten «un­der in­gen om­sten­dig­he­ter» måt­te få vite hva som had­de blitt sagt på mø­tet. Det­te iføl­ge do­ku­men­ter som det tys­ke ny- hets­bla­det Der Spie­gel har fått til­gang til.

To år se­ne­re er sam­ar­bei­det fort­satt pre­get av hem­me­lig­hold. EU vil for ek­sem­pel ikke opp­ly­se om hvil­ke su­dans­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som har mot­tatt mil­lion­be­løp til be­kjem­pel­se av men­neske­smug­ling.

JANJAWEED-MI­LIT­SEN

Det er imid­ler­tid in­gen tvil om hvem som nå pa­trul­je­rer grense­om­rå­det mel­lom Su­dan og Li­bya. Rap­id Sup­port For­ces er en para­mi­li­tær styr­ke un­der­lagt den su­dans­ke sta­ten, og har sitt opp­hav i Jan­ja­we­ed­mi­lit­sen, som i 2003 og 2004 sto bak folke­mord og et­nis­ke ren­sin­ger i Su­dans Dar­fur-pro­vins. Minst 300.000 men­nes­ker ble drept og 2,5 mil­lio­ner sendt på flukt.

I dag er mi­lit­sen del­vis inn­lem­met i lan­dets hær, un­der le­del­se av pre­si­dent Omar al-bashir, som er etter­lyst av den in­ter­na­sjo­na­le krigs­for­bry­ter­dom­sto­len. Etter at EU inn­le­det sam­ta­ler om mi­gra­sjon med det su­dans­ke re­gi­met, har Rap­id Sup­port For­ces blitt satt inn som grense­vak­ter. På styr­kens Face­bo­ok-side fin­ner man et utall bil­der av flykt­nin­ger som har blitt tatt til fan­ge.

UMU­LIG å VITE?

EU av­vi­ser at dets støt­te til Su­dan – som hit­til har be­lø­pet seg til godt over én mil­li­ard kro­ner – går til Rap­id Sup­port For­ces. Kri­ti­ke­re hev­der imid­ler­tid at det er så godt som umu­lig for EU å sty­re hvor pen­ge­ne hav­ner i et land så gjen­nom­kor­rupt som Su­dan.

Rap­id Sup­port For­ces me­ner selv at de ut­fø­rer ar­beid på veg­ne av EU, og for­lan­ger nå mer støt­te fra EU for å fort­set­te.

– Vi ar­bei­der hardt for å hjel­pe Euro­pa med å brem­se strøm­men av mi­gran­ter, og hvis vår ver­di­ful­le inn­sats ikke blir verd­satt, vil vi åpne ør­ke­nen for mi­gran­te­ne, sa styr­kens be­ryk­te­de leder, Mohamed Hamdan – bed­re kjent som «Hametti» – un­der en presse­kon­fe­ran­se i fjor.

Mi­gran­te­ne som blir til­bake­holdt, har i fle­re til­fel­ler blitt tvangs­de­por­tert til sine hjem­land. Det gjel­der blant an­net hundre­vis av eri­tre­is­ke flykt­nin­ger som ga­ran­tert har fått en vond mot­ta­kel­se i hjem­lan­det. – De blir satt rett i feng­sel. Jeg har ikke hørt om én enes­te som har kom­met seg ut igjen etter å ha blitt de­por­tert fra Su­dan, sier ak­ti­vis­ten Me­ron Este­fa­nos.

DET FIN­NES ALL­TID EN VEI

Etter at Rap­id Sup­port For­ces ble satt inn i grense­kon­trol­len i Su­dan, har man­ge øst­afri­kans­ke flykt­nin­ger hel­ler reist til Egypt. EU har imid­ler­tid gitt det egyp­tis­ke re­gi­met den sam­me av­ta­len, og be­talt gode pen­ger for at Egypt skal trap­pe opp sin inn­sats mot men­neske­smug­ling. Det ser også ut til å vir­ke, for så langt i år er det vel­dig få bå­ter som har kas­tet loss fra Egypts kyst. Der­for sit­ter man­ge eri­tre­is­ke flykt­nin­ger i Egypt og ven­ter på at en ny rute til Euro­pa skal åpne seg.

– Folk har ikke slut­tet å flyk­te fra Eri­trea. Det er fær­re som lyk­kes med å nå Euro­pa. Men så snart en ny vei åp­ner seg, kom­mer de nok. Og det åp­ner seg all­tid en ny vei, sier Me­ron Este­fa­nos.

❞ Vi ar­bei­der hardt for å hjel­pe Euro­pa med å brem­se strøm­men av mi­gran­ter, og hvis vår ver­di­ful­le inn­sats ikke blir verd­satt, vil vi åpne ør­ke­nen for mi­gran­te­ne. MOHAMED « HAMETTI » HAMDAN, leder Rap­id Sup­port For­ces

FOTO: REUTERS SCANPIX

Drøm­men om å kom­me til Euro­pa stan­set her for dis­se flykt­nin­ge­ne, tatt av Su­dans Rap­id Sup­port For­ces (RSF) i Su­dan.

FOTO: REUTERS SCANPIX

Su­dans pre­si­dent Omar Has­san al-bashir fo­to­gra­fert i april 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.