Det er ald­ri bygd så mye vei på så kort tid før.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

-det job­bes stort sett over hele lin­ja her, sier Sti­an Blind­heim, di­si­plin­le­der pro­sjek­te­ring for Nye Vei­ers E 18-pro­sjekt mel­lom Aren­dal og Tvede­strand.

Tre må­ne­der etter den of­fi­si­el­le mar­ke­rin­gen for bygge­star­ten for den 23 kilo­me­ter lan­ge fire­felts mo­tor­vei­strek­nin­gen mel­lom Aren­dal og Tvede­strand er det full ak­ti­vi­tet i det små­kuper­te sør­landster­ren­get no­en kilo­me­ter fra kys­ten.

Fædre­lands­ven­nen har vært med Nye Vei­er på en be­fa­ring gjen­nom det som er Nor­ges størs­te vei­pro­sjekt til nå målt i kon­trakt­stør­rel­se på to­tal­en­tre­pri­sen. De to­ta­le bygge­kost­na­de­ne hav­ner like un­der fire mil­li­ar­der kro­ner.

Pilot­vei

– Hele tra­se­en er nå rens­ket for ve­ge­ta­sjon og det mes­te av topp­dek­ket er borte. Det er også bygd en pilot­vei gjen­nom nes­ten hele an­leg­get, som gjør det mu­lig for en­tre­pre­nø­ren å job­be over hele lin­ja sam­ti­dig, fort­set­ter Blind­heim.

De utal­li­ge laste­bi­le­ne, grave­ma­ski­ne­ne og dum­per­ne vi mø­ter på vår vei er med på å be­kref­te det­te.

Og den nye vei­en er godt syn­lig i ter­ren­get. For selv om vei­bred­den i snitt «kun» er like over 20 me­ter, er fire­felts­vei­en dob­belt så brei om du må­ler fra fyl­ling til fyl­ling. Tar du med hele hogst­tra­se­en er inn­gre­pet i ter­ren­get i snitt mel­lom 70 og 80 me­ter langs den 23 kilo­me­ter lan­ge strek­nin­gen.

– Nor­ges rå­es­te

Pro­sjekt­le­der for to­tal­en­tre­pre­nør AF Grup­pen, Erik Frog­ner, ka­rak­te­ri­se­rer vei­pro­sjek­tet de nå er i gang med å byg­ge som Nor­ges rå­es­te.

– Det er ald­ri bygd så mye vei på så kort tid før, sier Frog­ner om mo­tor­vei­en som skal stå klar til 15. ok­to­ber 2019 klok­ka 12.

– De førs­te må­ne­de­ne har vi hatt stort fo­kus på å mo­bi­li­se­re men­nes­ker og ma­ski­ner, samt etab­le­re rigg- og drifts­fa­si­li­te­ter for å kun­ne hånd­te­re et så stort pro­sjekt, for­tel­ler pro­sjekt­le­de­ren.

Selve ar­bei­de­ne har iføl­ge Frog­ner for­løpt «nok­så greit», men si­den to­tal­en­tre­pri­sen in­klu­de­rer bå­de pro­sjek­te­ring og byg­ging in­nen­for en kort bygge­pe­rio­de, har om­fat­ten­de saks­be­hand­ling og ne­ga­tivt ut­fall av en­kel­te re­gu­le­rings­end­rings­pro­ses­ser vært en uven­tet ut­ford­ring i opp­starts­fa­sen.

– Hva med ulyk­ker?

– Det å unn­gå ulyk­ker i for­bin­del­se med pro­sjekt­gjen­nom­fø­rin­gen er det al­ler vik­tigs­te bå­de for oss og Nye Vei­er, og har der­for stort og kon­ti­nu­er­lig fo­kus. Vi har hatt no­en uøns­ke­de hen­del­ser så langt som vi sør­ger for å lære av, men hel­dig­vis in­gen al­vor­li­ge ulyk­ker, sva­rer Frog­ner.

500 i ar­beid

Om lag 500 men­nes­ker er nå knyt­tet til pro­sjek­tet gjen­nom en ro­ta­sjons­ord­ning der ho­ved­de­len av pro­duk­sjo­nen er to uker på jobb etter­fulgt av to uker på av­spa­ser­ing.

Meste­par­ten av ar­beids­stok­ken er iføl­ge Frog­ner er­far­ne fag­ar­bei­de­re med ho­ved­vekt på ma­skin­fø­re­re som i stor grad hånd­te­rer sto­re an­leggs­ma­ski­ner.

– Vi har også man­ge bor­vogn­fø­re­re, berg­spren­ge­re og grunn­ar­bei­de­re som job­ber med spren­ging og masse­flyt­ting, fag­ar­bei­de­re som er spe­sia­li­sert på tun­nel­byg­ging og gjen­nom sam­ar­beids­part­ner Kru­se Smith også man­ge fag­ar­bei­de­re in­nen be­tong­fa­get, sier pro­sjekt­le­de­ren.

Med så man­ge ar­bei­de­re på plass er det

også etab­lert for­leg­nings­rig­ger som gjør at drøye 300 per­soner kan bo og spi­se på an­leg­get.

– For dem som job­ber med vei i da­gen, i ho­ved­sak spren­ging og masse­flyt­ting, job­bes det i to skift fra 7 om mor­ge­nen til 19.30 om kvel­den. Tunnel­ar­bei­der­ne job­ber tre skift og er i ak­ti­vi­tet fra 6 om mor­ge­nen til 2 på nat­ta, for­tel­ler Blind­heim i Nye Vei­er.

150 MA­SKI­NER

Over 150 ma­ski­ner er også in­volvert i det enor­me bygge­pro­sjek­tet, og det er di­men­sjo­ner over det som kjø­rer rundt i hei­ene mel­lom Aren­dal og Tvede­strand.

CAT 775 tipp­truck­er med en laste­ka­pa­si­tet på 65 tonn er en av de svæ­re ma­ski­ne­ne vi mø­ter på vårt førs­te stopp i an­leg­get ved Grend­støl, den fram­ti­di­ge av­kjør­se­len til Tvede­strand.

Den enda stør­re 106 tonn tun­ge hjul­las­te­ren av ty­pen CAT 992, hvor dek­ke- ne ale­ne vei­er 15 tonn til sam­men, måt­te AF Grup­pen søke dis­pen­sa­sjon fra Sta­tens veg­ve­sen om for å få lov til å frak­te den fra Eyde­havn til Grend­støl.

SJU MILL. KUBIKKMETER FJELL

Så er det hel­ler ikke småt­te­ri­er som skal spren­ges, frak­tes og flyt­tes rundt.

– To­talt skal sju mil­lio­ner kubikkmeter fjell­mas­se spren­ges og masse­flyt­tes. Til når har vi unna­gjort nær­me­re 1,5 mil­lio­ner av det, for­tel­ler Frog­ner.

Noe som også ble fei­ret med kake på pro­sjekt­kon­to­ret til Nye Vei­er.

– Det er klart vi må fei­re en slik mile­pæl, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver og presse­kon­takt for E 18 Lan­gan­gen–grim­stad i Nye Vei­er, Imi Vegge, om kaka som mar­ker­te 1,234567 mil­lio­ner kubikkmeter sprengt fjell.

Som om ikke sju mil­lio­ner kubikkmeter fjell­mas­se er nok i seg selv, øker også vo- lu­met med 40 pro­sent når man sky­ter fra fast fjell til løs mas­se.

– Vo­lu­met til­sva­rer 2400 laste­bil­lass dag­lig i ett og et halvt år, for­tel­ler Blind­heim.

TO MILL. KUBIKKMETER LØS­MAS­SE

Uto­ver fjell­mas­se­ne skal det også flyt­tes om lag to mil­lio­ner kubikkmeter med løs­mas­ser og myr, hvor 0,5 mil­lio­ner al­le­re­de er tatt.

Ved Sto­re Klopp­myr er an­leggs­ma­ski­ne­ne i gang med å er­stat­te myra med spreng­stein.

– My­re­ne i an­leggs­om­rå­det er fra fem­seks til 22 me­ter dype, så det er snakk om sto­re meng­der, for­tel­ler Blind­heim.

BRO­ER OG TUN­NE­LER

Langs den 23 kilo­me­ter lan­ge strek­nin­gen skal det byg­ges 27 bro­er, to nye plan­skil­te kryss, fire tun­ne­ler og ni kulver­ter og drifts­un­der­gan­ger.

– Ar­bei­det med to av bro­kon­struk­sjo­ne­ne er al­le­re­de i gang. Deri­blant en av de lengs­te bro­ene på an­leg­get, for­tel­ler di­si­plin­le­der Sti­an Blind­heim i Nye Vei­er.

Broa over Røy­da­len skal bli ca. 160 me­ter lang og går 30 me­ter over bakke­nivå før vei­en fort­set­ter rett inn i en høy fjell­skjæ­ring. Den and­re broa som er igang­satt er ei mind­re bro over ny E 18 for en fyl­kes­vei.

– De førs­te tun­ne­le­ne er også på­be­gynt, og så langt har man sprengt seg ca. 200 me­ter inn i fjel­let på beg­ge tun­nel­lø­pe­ne, fort­set­ter Blind­heim.

Bro­er og kon­struk­sjo­ner er den dy­res­te de­len av vei­pro­sjek­tet, etter­fulgt av tun­ne­ler og til slutt vei i da­gen.

– To­talt skal vi bru­ke 50.000 kubikkmeter be­tong og leg­ge 300.000 tonn med as­falt på mo­tor­vei­strek­nin­gen, for­tel­ler Frog­ner.

Med and­re ord blir det bånn gass gjen­nom nes­ten hele an­leggs­pe­rio­den.

– Her er det ikke rom for no­en hvile­skjær, så be­man­nin­gen er ri­me­lig uav­hen­gig av års­tid. Noe ar­beid, som as­fal­te­ring, kre­ver at det ikke er for kaldt, men el­lers er meste­par­ten av ar­bei­det se­song­u­av­hen­gig, for­tel­ler Frog­ner.

Noe di­si­plin­le­de­ren i Nye Vei­er kan be­kref­te.

– Det vil job­bes for fullt fram til april el­ler mai i 2019. Så vil det trap­pes ned litt det sis­te halv­året før åp­ning, når det ho­ved­sa­ke­lig er elek­tro- og as­fal­te­rings­ar­beid som gjen­står, sup­ple­rer Blind­heim.

For 15. ok­to­ber i 2019 skal en ut­da­tert og svin­ge­te to­felts europa­vei med 60-so­ner og et ti­talls di­rek­te av­kjørs­ler mel­lom Aren­dal og Tvede­strand byt­tes ut med 23 kilo­me­ter fire­felts mo­tor­vei med 110-sone.

SJU-ÅTTE år

– Rent prak­tisk had­de hele E 18-ut­byg­gin­gen vært mu­lig å gjen­nom­føre på sju-åtte år, sier Mag­ne Ram­lo, Nye Vei­ers pro­sjekt­di­rek­tør for ut­byg­ging av E 18 fra Grim­stad til Lan­gan­gen, men leg­ger til at det rea­lis­tisk sett kan bli no­en år til.

– Nye Vei­er har en ut­talt mål­set­ting om at hele vår por­te­føl­je skal være bygd i lø­pet av tolv år, så da skal det i alle fall stå fer­dig. Am­bi­sjo­nen er li­ke­vel å få det til før, da det ra­sjo­nel­le er å byg­ge ut strek­nin­gen kon­ti­nu­er­lig, men det kom­mer litt an på hvor raskt man får på plass re­gu­le­rings­pla­ner, sier Ram­lo.

133 KM MO­TOR­VEI

E 18-strek­nin­gen er delt opp i fem par­sel­ler på to­talt 133 kilo­me­ter. På to av dem, Aren­dal–tvede­strand og Rugt­vedt–dør­dal, er byg­gin­gen al­le­re­de i gang, mens re­gu­le­rings­ar­bei­det er i gang for den øst­ligs­te par­sel­len, Rugt­vedt–lan­gan­gen.

For de res­te­ren­de to par­sel­le­ne, Aren­dal–grim­stad og Tvede­strand–dør­dal, øns­ker Ram­lo å kom­me i gang med plan­leg­gin­gen så fort som mu­lig.

– Vi skal ut­ar­bei­de bå­de kom­mune­del­pla­ner og re­gu­le­rings­pla­ner for dis­se par­sel­le­ne, og had­de i april et møte med de be­rør­te fyl­ke­ne og kom­mu­nen om hvor­dan vi skal kom­me i gang. Kon­klu­sjo­nen ble at man inn­går et in­ter­kom­mu­nalt sam­ar­beid som skal be­hand­le pla­ne­ne når de kom­mer, for­tel­ler Ram­lo.

PLAN­AR­BEID FØR NYTTÅR

Fore­lø­pig er det for tid­lig å si hvem av dem som kan bli bygd ut først.

– Må­let mitt er å kom­me i gang med plan­pro­ses­sen i lø­pet av året. Så har vi et man­dat på at vi skal byg­ge hel­het­lig, noe som be­tyr at vi vil fort­set­te vei­byg­gin­gen i for­len­gel­sen av en av par­sel­le­ne vi al­le­re­de er i gang med, sier Ram­lo.

At det mel­lom Aren­dal og Grim­stad, samt ved Broke­lands­heia al­le­re­de er leng­re strekk med 2+1-felts vei, på­vir­ker nød­ven­dig­vis ikke det en­de­li­ge trasé­val­get.

– Det er en fø­ring fra kon­sept­valgut­red­nin­gen at ny lin­je for E 18 pri­mært skal føl­ge ek­sis­te­ren­de lin­je. På sam­me måte som for blant an­net Tvede­strand–aren­dal og Rugt­vedt-dør­dal vil vi måt­te se på og vur­de­re en noe bre­de­re kor­ri­dor for vei­en for­di vi skal plan­leg­ge for en vei med 110 km/t, for­tel­ler pro­sjekt­di­rek­tø­ren.

FOTO: RICHARD NODELAND

Ar­bei­det med vei­an­leg­gets lengs­te bro, den 160 me­ter lan­ge broa over Røy­da­len, er al­le­re­de i gang.

FOTO: NYE VEI­ER

Bro­er og kon­struk­sjo­ner er den dy­res­te de­len av vei­pro­sjek­tet, etter­fulgt av tun­ne­ler og til slutt vei i da­gen. Det skal byg­ges fire tun­ne­ler om man er al­le­re­de godt i gang med ut­gra­vin­gen av dem.

FOTO: NYE VEI­ER

Pro­sjekt­le­de­ren i AF, Erik Frog­ner, har brukt ut­tryk­ket «eks­trem­s­port» for å be­skri­ve om­fan­get av og tids­pla­nen for å fer­dig­stil­le E18 Tvede­strand-aren­dal. Det er en enorm ma­skin­park som kre­ves for å gjen­nom­føre et vei­pro­sjekt i den­ne stør­rel­ses­or­den.

FOTO: RICHARD NODELAND

Det er di­men­sjo­ner på Cat 775 tipp­trucke­ren, med en laste­ka­pa­si­tet på 65 tonn, som vi mø­ter på Gren­støl.

FOTO: RICHARD NODELAND

Det er etab­lert for­leg­nings­rig­ger for drøye 300 men­nes­ker på an­leg­get. Her fra an­leggs­brak­ke­ne i Røy­da­len.

FOTO: RICHARD NODELAND

Det skal byg­ges 24 bro­er på den 23 kilo­me­ter lan­ge mo­tor­vei­strek­nin­gen mel­lom Aren­dal og Tvede­strand. Over Røy­da­len, hvor bil­det er tatt, byg­ges en av vei­an­leg­gets lengs­te bro­er.

FOTO: RICHARD NODELAND

I det­te dal­fø­ret ved Gren­støl i Tvede­strand skal over­skudds­mas­se fra vei­an­leg­get bru­kes til å etab­le­re et næ­rings­om­rå­de.

FOTO: NYE VEI­ER

Erik Frog­ner, pro­sjekt­le­der AF (t.v.), sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen og Mag­ne Ram­lo, pro­sjekt­di­rek­tør for ut­byg­ging av E 18 fra Grim­stad til Lan­gan­gen

FOTO: NYE VEI­ER

Sju mil­lio­ner ku­bikk fjell­mas­se skal spren­ges før vei­en står klar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.