FAK­TA

Faedrelandsvennen - - FRE­DAG -

E 18 Lan­gan­gen – Grim­stad

● Et av de fire ut­byg­gings­om­rå­de­ne i Nye Vei­er; de øv­ri­ge er E 6 Trøn­de­lag, E 6 Mjøs­re­gio­nen og E 39 Kris­tian­sand-stav­an­ger.

Ut­byg­gings­om­rå­det be­står av føl­gen­de fem par­sel­ler:

● Lan­gan­gen–rugt­vedt (Tele­mark): Re­gu­le­rings­ar­beid på­går.

● Kjør­holt og Bam­ble tun­ne­ler (Tele­mark): Skilt ut som et eget pro­sjekt un­der Lan­gan­gen-rugt­vedt.

● Rugt­vedt–dør­dal (Tele­mark): Un­der byg­ging med fer­dig­stil­lel­se i 2019.

● Dør­dal–tvede­strand (Tele­mark / A-ag­der): Plan­ar­beid for strek­nin­gen har ikke star­tet opp ennå.

● Tvede­strand–aren­dal (Aust-ag­der): Un­der byg­ging med fer­dig­stil­lel­se i 2019.

● Aren­dal–grim­stad (Aust-ag­der): Plan­ar­beid for strek­nin­gen har ikke star­tet opp ennå.

E 18 Aren­dal – Tvede­strand

● Nye Vei­er byg­ger 23 kilo­me­ter ny fire­felts vei med farts­gren­se 110 km/t, samt 14 km fyl­kes­vei mel­lom Tvede­strand og Aren­dal.

● Pro­sjek­tet be­står blant an­net av fire tun­ne­ler, 25 bro­er, to nye to­plans­kryss og åtte kulver­ter.

● To­ta­le bygge­kost­na­der lig­ger på i un­der­kant av fire mil­li­ar­der kro­ner.

● AF Grup­pen Nor­ge er to­tal­en­tre­pre­nør og an­svar­lig for å plan­leg­ge, byg­ge og le­ve­re i hen­hold til kon­trak­ten med Nye Vei- som bygg­her­re. er

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Ved Sto­re Klopp­myr må my­ra er­stat­tes med spreng­stein. My­re­ne i an­leggs­om­rå­det er mel­lom seks og 22 me­ter dype. Sti­an Blind­heim, di­si­plin­le­der pro­sjek­te­ring for Nye Vei­ers E 18pro­sjekt­mel­lom Aren­dal og Tvede­strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.