Ida Grødum (23)

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

● Født og opp­vokst i Song­da­len

● Stu­de­rer sam­funns­plan­leg­ging og kom­mu­ni­ka­sjon ved UIA

● Har som­mer­jobb som res­tau­rant­sjef hos Enok Nil­sen på Fiske­bryg­ga

● Med­lem av kom­mune­sty­ret i Song­da­len for Høy­re si­den 2015

● Leder av Song­da­len Høy­re si­den no­vem­ber 2016

● Med­lem av det po­li­tis­ke ta­lent­ut­vik­lings­pro­gram­met Next i regi av Vest-ag­der Høy­re og et trai­ne­epro­gram i regi av Høy­re sen­tralt

● Ak­tu­ell: Sit­ter i fel­les­nemn­da for Nye Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.