Ar­kiv­ver­kets om­stil­lings­pro­sess

Faedrelandsvennen - - MENING - INGA BOLSTAD, riks­ar­ki­var

❞ Ar­kiv­ver­ket er på etter­skudd bå­de når det gjel­der hånd­te­ring av ar­ki­ver som ska­pes di­gi­talt, og pa­pir­ar­ki­ver som skal kon­ver­te­res til di­gi­talt for­mat.

Det har vært be­ty­de­lig opp­merk­som­het rundt Ar­kiv­ver­kets om­stil­lings­pro­sess, og som riks­ar­ki­var har jeg be­hov for å kom­men­te­re det­te nær­me­re.

Stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne Kjer­sti Top­pe og Per Olaf Lund­tei­gen fra Sen­ter­par­ti­et skri­ver i inn­leg­get ”Stats­ar­ki­vet i Kris­tian­sand – uten frem­tid?” den 20. juni at Den his­to­ris­ke for­ening (HIFO) sig­na­li­se­rer en sterk be­kym­ring for om­stil­lin­gen i Ar­kiv­ver­ket. Feil og mis­for­stå­el­se i HIFOS inn­legg den 8. juni ble til­bake­vist og kor­ri­gert av Stats­ar­ki­va­ren i Kris­tian­sand den 13. juni. alle dag, ut­vik­lin­gen.per vent­nin­ger,De nye ar­kiv­in­sti­tu­sjo­ne­rer størs­te knyt­tet opp­ga­ver,men ut­ford­rin­ge­neTek­no­lo­gi­en­til åp­ner­den krav di­gi­tale­mø­te­rog sam­ti- ska- som­for-i dig or­ga­ni­sa­sjons­mo­del­le­n­inn­ret­tet­nye mu­lig­he­ter.mot da­gens De­n­og var frem­ti-gam­le ikke dens­re or­ga­ni­sa­sjon ut­ford­rin­ger. var Våret re­sul­tat tid­lige­av at ar­ki­ve­ne ble skapt lo­kalt. I dag ska­pes de i elek­tro­nis­ke data­ba­ser som er fel­les for hele lan­det. Den­ne di­gi­ta­le in­for­ma­sjo­nen må sik­res og tas hånd om unde­rett,dene­rikke­opp­delt etter geo­gra­fi på sam­me måte som pa­pir­ar­ki­ve­ne. Den geo­gra­fisk inn­de­l­te or­ga­ni­sa­sjo­nen var ikke eg­net til å løse den­ne opp­ga­ven. I dag øns­ker folk å fin­ne of­fent­lig in­for­ma­sjon på net­tet. Da må vi ut­nyt­te de mu­lig­he­ter tek­no­lo­gi­en gir oss. Også det­te kre­ver en or­ga­ni­sa­sjons­mo­dell der opp­gave­løs­nin­gen le­des sam­let for hele lan­det. Med den gam­le mo­del­len ble bå­de pub­li­kum og for­valt­nin­gen be­hand­let for­skjel­lig og fikk­til gra­fiske­fisk Vi ke­re bå­de Ar­kiv­ver­ke­tøns­ker lands­del. opp­styk­ket­likt. uli­ken­år ulik­he­terde­tå til­bud be­handle­gjel­derDet er var or­ga­ni­sa­sjon.på fra i hånd­te­rin­get­ter­skud­den sto­re våre lands­del­ge­o­gra- geo- bru­av og ver­te­res­te er ar­ki­ver pa­pir­ar­ki­ver­opp­ga­ver­til som di­gi­talt­vi ska­pess­om­må for­mat. prio­ri­te­re­skal di­gi­talt,kon- Det­høy­ere res­sur­sene­og ret­te mot. en Men stør­re fort­satt­del av er det sat­te slik ar­bei­de­rat fler­tal­let med av de våre sam­me, an­tra­di­sjo­nel­le opp­ga­ve­ne som Når det gjel­der stats­ar­ki­ve­nes rol­le i om­stil­lings­pro­ses­sen har det vært et sikte­mål å ta hele eta­ten i bruk på en mer ef­fek­tiv måte. Nå leg­ger vi opp til en spe­sia­li­se­ring av stats­ar­ki­ve­ne i tråd med stor­tings­mel­din­gen om ar­kiv fra 2012. Alle stats­ar­kiv ar­bei­der i dag med én el­ler fle­re na­sjo­na­le opp­ga­ver i til­legg til den re­gio­na­le virk­som­he­ten, og nær­me­re halv­par­ten av Ar­kiv­ver­kets fag­sek­sjo­ner le­des fra et stats­ar­kiv. Etter vår me­ning har det­te styr­ket Ar­kiv­ver­ket som re­gio­nal etat.

Det fin­nes i dag 150.000 hylle­me­ter pa­pir­ar­ki­ver som det ikke vil være plass til i Ar­kiv­ver­kets ma­ga­si­ner, og det har len­ge vært for­ut­satt at det­te ma­te­ria­let er ak­tu­elt å ma­ku­le­re etter å ha blitt di­gi­ta­li­sert. Det­te er en in­ter­na­sjo­nalt etab­lert frem­gangs­måte. Stort sett gjel­der det­te ar­ki­ver som er skapt etter ca. 1990. Ar­kiv­ma­te­ria­le der pa­pir­ori­gi­na­len i seg selv har kul­tur­his­to­risk ver­di, vil selv­sagt ald­ri bli ma­ku­lert.

Ar­kiv­ver­kets end­rings­pro­sess byg­ger på om­fat­ten­de utredninger og ana­ly­ser, og den nye or­ga­ni­sa­sjons­mo­del­len er be­slut­tet i for­hand­lin­ger mel­lom le­del­sen og ar­beids­ta­ker­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne.

Omstil­lings­pro­ses­ser er ald­ri enk­le, men for Ar­kiv­ver­ket har det­te vært helt nød­ven­dig for å løse vårt sam­funns­opp­drag med de res­sur­ser vi har til rå­dig­het. Ar­kiv­ver­ket står nå langt bed­re rus­tet til det­te, og vi ser al­le­re­de re­sul­ta­ter av om­stil­lin­gen.

FOTO: NTB SCANPIX

De størs­te ut­ford­rin­ge­ne som alle ar­kiv­in­sti­tu­sjo­ner mø­ter i dag, er knyt­tet til den di­gi­ta­le ut­vik­lin­gen, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.