Når blo­det for­la­ter ho­det

Faedrelandsvennen - - MENING - ROLF WILHELMSEN, Kris­tian­sand

Ja, hva kan skje når blo­det for­la­ter ho­det? Blir man blek, men fat­tet?

●● fal­ler hen­den­år Besvi­mer­u­helle­tog du stuer burde­var man ute? tom­me­len?holdt umid­del­bart,deg in­ne, Kan

La oss se hva NRK Livs­stil me­ner om det­te:

«Blod­trykk­s­fall skyl­des at det kom­mer for lite blod til hjer­nen. Hjer­nen er hele ti­den av­hen­gig av å få ok­sy­gen via blo­det for å kun­ne fun­ge­re. Når du rei­ser deg opp, vil mye av blo­det sam­le seg i bena, og du får et blod­trykk­s­fall i ho­det. Det fin­nes små føle­le­ge­mer i hals­puls­åren som re­gist­re­rer det­te trykk­fal­let og gir be­skjed til hjer­nen. Hjer­nen gir igjen be­skjed til hjer­tet, som be­gyn­ner å slå ras­ke­re og kraf­ti­ge­re, og til blod­åre­ne i bena, som trek­ker seg sam­men. Blod­tryk­ket i hjer­nen sti­ger da igjen til nor­malt nivå. Den­ne pro­ses­sen tar nor­malt bare no­en få se­kun­der. No­en får imid­ler­tid kraf­tig svim­mel­het med svart­ning for øyne­ne når de rei­ser seg opp. No­en må set­te seg ned igjen umid­del­bart for ikke å be­svi­me».

Ja, slik er det fak­tisk. Også med Søg­ne-bøn­de­ne. Kan­skje spe­si­elt dem. Et til­fel­dig klipp fra den evin­de­li­ge dis­ku­sjo­nen om sam­men­slå­ing med Den Sto­re Styg­ge Ul­ven, Kris­tian­sand: – Søg­ne er best. – Det er for jæklig, sva­rer NN på vårt spørs­mål (fvn.no) om hva han sy­nes om stor­kom­mu­nen Søg­ne, Kris­tian­sand og Song­da­len.

– Vi har det su­ve­rent i den­ne byg­da som vi har det. Nå reg­ner jeg med at kom­mu­na­le ge­by­rer og bo­lig­skat­ten går opp. Og hvis vi skal på gam­le­hjem, kan vi ri­si­ke­re å bli sendt til Tveit, sier NN.

– Søg­ne er den bes­te kom­mu­nen jeg har bodd i. Jeg har be­hov for en del hjelp, og det har ald­ri vært vans­ke­lig å få det jeg tren­ger. Det er ikke sik­kert det blir like greit i en stor kom­mu­ne, sier NN.

Ikke alle er fri­sø­rer på Tang­vall, el­ler pen­sjo­nis­ter. Iføl­ge Kom­mune­pro­fi­len ar­beids­pend­ler ca. 60% av Søg­nes ar­beids­føre ut av Søg

De fles­te til Kris­tian­sand. Her­lig­het, er det sant, ten­ker du? Ja. Alle dis­se skat­ter al­li­ke­vel til sin kjæ­re kom­mu­ne, Søg­ne. Har blo­det helt for­latt ho­det kjæ­re Søgne­bor­ge­re? Er det ikke snart på tide å inn­se at vi har fel­les in­ter­es­ser, -nær­het og -be­hov? Selv­sagt vil Søg­ne og Høl­len for­bli geo­gra­fisk på sam­me sted. Tveit også for den sa­kens skyld. Hva om vi Kris­tian­san­de­re sa nei? Vi vil ikke inn­lem­me Søg­ne i Kris­tian­sand. Ei hel­ler gi 2891 av dere ar­beid. Søg­ne får kla­re seg selv, som dere jo er så for­bas­ket opp­tatt av.

Om vi skal håpe på bed­ring, er føl­gen­de råd fra NRK Livs­stil gra­tis: Fore­byg­gen­de til­tak:

Rei­se seg lang­somt fra lig­gen­de og sit­ten­de stil­ling. (For dere har jo gått på try­net). Hos dem som er vel­dig pla­get er det å drik­ke nok væs­ke og å få i seg nok salt vik­tig, for ek­sem­pel speke­skin­ke og kjøpe­piz­za, drik­ke bul­jong og spi­se sal­te kjeks. Slik nei-mat er lov for deg som er pla­get av det­te. De­ret­ter, Vel­kom­men til Byen med det sto­re hjer­tet, som kan for­hind­re frem­ti­dig blod­trykk­s­fall?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.