0,75 % til be­svær

Faedrelandsvennen - - MENING - EINAR HAARBERG, 1.kan­di­dat Vest-ag­der Pen­sjo­nist­par­ti

Les­te for­le­den at po­li­ti­ker­ne på Stor­tin­get, nok en gang, har vært på­pas­se­lig med å jus­te­re godt­gjø­rel­sen for hver­and­re, den­ne gan­gen med 2,4 %.

●● En jus­te­ring som med­fø­rer at en re­pre­sen­tant blir godt­gjort med 928.600, og en stats­råd med 1.325.358. Ikke verst!

Sa­ken om­fat­ter vel de fles­te som fort­satt sy­nes det er rik­tig at pen­sjo­nis­te­ne må kla­re seg med 0,75% av jus­te­rin­gen. Aps sis­te slag­ord er ”Alle skal med” – bare ikke pen­sjo­nis­te­ne!

Po­li­ti­ker­ne på Stor­tin­get har en etter­lønns­ord­ning som skal iva­re­ta de som vel­ger­ne ikke len­ger vil ha. Den in­ne­bæ­rer at en re­pre­sen­tant som må tre av, får tre må­ne­der med full godt­gjø­rel­se (tilsv. en repr.), og de­ret­ter tolv må­ne­der med 66% godt­gjø­rel­se. Ikke verst, det hel­ler. Tenk om Stor­tin­get ble ok­ku­pert av pen­sjo­nis­ter! En­hver re­pre­sen­tant som må tre av går rett tilbake i sin godt be­tal­te til­væ­rel­se! I et langt per­spek­tiv, like langt som re­gje­rin­gens per­spek­tiv­mel­ding, vil da pen­sjo­nis­te­ne være med på å løse no­en av de øko­no­mis­ke flo­ke­ne som om­ta­les i nevn­te mel­ding.

Noe å ten­ke på til høs­ten?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.