Mer sam­ar­beid, ikke mind­re!

Faedrelandsvennen - - MENING - INGVILD WETRHUS THORSVIK, andre­kan­di­dat Ag­der Ven­st­re

På tross av fram­gan­gen for po­pu­lis­ter og auto­ri­tæ­re som vi så i 2016 - spe­si­elt etter det ame­ri­kans­ke pre­si­dent­val­get, har 2017 vist det li­be­ra­le de­mo­kra­ti­ets styr­ke.

●● Spe­si­elt gjen­nom valg­re­sul­ta­te­ne i Frank­ri­ke, Øs­ter­rike og Ne­der­land, hvor li­be­ra­le ide­er og kan­di­da­ter vant frem. Vi ser også at del­sta­ter og stor­byer i USA står opp for Pa­ris­av­ta­len, på tross av Trumps valg om å trek­ke seg ut. Li­ke­vel vi­ser si­tua­sjo­nen bå­de i Russ­land og Tyr­kia, og den øken­de po­pu­la­ri­te­ten for fle­re høyre­po­pu­lis­tisk par­ti­er i Euro­pa at det li­be­ra­le de­mo­kra­ti­et fort­satt står un­der press.

I Nor­ge ser vi at par­ti­er tje­ner på å dyr­ke kon­flik­ter. En­ten ved å byg­ge opp un­der kon­flik­ter mel­lom by og land, el­ler mel­lom «oss og dem», og vi­de­re gjen­nom å spre et bud­skap av frem­med­frykt og at nor- ske ver­di­er er tru­et. Mye av fryk­ten hand­ler om at man­ge fø­ler at glo­ba­li­se­rin­gen og den tek­no­lo­gis­ke ut­vik­lin­gen ikke kom­mer dem til gode. Det­te må vi ta på al­vor. Men sva­ret for Ven­st­re er ikke iso­la­sjon og frem­med­frykt, sva­ret er å frem­me li­be­ra­le ver­di­er og to­le­ran­se og å stå opp for men­neske­ret­tig­he­te­ne. Sva­ret er å vise at fri­han­del, økt sam­ar­beid og sam­hand­ling mel­lom sta­ter og men­nes­ker er det som fak­tisk bi­drar til å byg­ge vel­ferds­sta­ten og til å løf­te men­nes­ker ut av fat­tig­dom over hele ver­den.

Ven­st­re vil stå opp for dis­se ver­di­ene og kjem­pe for de me­ka­nis­me­ne og in­sti­tu­sjo­ne­ne som frem­mer dem. I dag er det spe­si­elt vik­tig å stå opp for Eøs-av­ta­len.

Nor­ge har lang his­to­rie for å kjem­pe på in­ter­na­sjo­na­le are­na­er for li­be­ra­le ver­di­er som de­mo­kra­ti, frie valg, fri­han­del, men­neske­ret­ter og en fri og uav­hen­gig pres­se. Det­te er en kamp som blir sta­dig vik­ti­ge­re.

Ven­st­re er grunn­leg­gen­de po­si­tiv til in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid. Vår tids størs­te ut­ford­rin­ger er knyt­tet til kli­ma, mi­gra­sjon og fat­tig­dom. Dis­se ut­ford­rin­ge­ne må lø­ses i sam­ar­beid med and­re land. Bare gjen­nom in­ter­na­sjo­nalt sam­ar­beid kan vi fore­byg­ge krig og konflikt og ska­pe fred.

Det vi tren­ger nå er mer sam­ar­beid, ikke mind­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.