Forsk­nin­gen på torsk

Faedrelandsvennen - - MENING - ISAK MONRAD, Tvede­strand og Ri­sør Fis­ker­lag

Forsk­nings­re­sul­ta­tet fra Fløde­vi­gen an­gå­en­de torsk kom ikke over­ras­ken­de på fisker­ne.

●● I åtte år har vi pren­ta over­for fors­ker­ne at ho­ved­grun­nen til lite torsk had­de kli­ma­tis­ke år­sa­ker. Det­te sam­men med bl.a. sto­re meng­der «groe» i sjø­en og at tors­ken da trek­ker vekk.

En til­bake­mel­ding var en to­tal av­vis­ning til det­te. Det som måt­te til, var å sten­ge for folks bruk av kys­ten i stør­re om­rå­der. Da vil- le det, etter fem år, være mu­lig å fiske fritt og å få sto­re meng­der torsk.

En klima­ef­fekt kun­ne fisker­ne se ty­de­lig, da ved bl.a. me­get gode fiske­fangs­ter etter is­vin­tre.

Prøve­fis­ke etter hum­mer de to sis­te se­son­ge­ne i Fløde­vi­gens fred­nings­so­ner, ga et ma­gert re­sul­tat. I 2015 sat­te de 50 tei­ner i fritt om­rå­de. Det­te ga 13 hum­mer i fangs­ten. Det ble da ut­talt at i de sto­re fre­da om­rå­de­ne i Tvede­strand ble det fle­re. Det ble 15!

Prøve­fis­ket i 2016 var som fors­ker­ne sa det «rys­ten­de». Ikke fle­re hum­mer inni som uten­for so­ner. Te­ori­en om at nes­ten all hum­mer er sta­sjo­næ­re hol­der nep­pe. In­hu­man mer­king av hum­mer har blitt tatt opp fle­re gan­ger med myn­dig­he­te­ne. To fiske­re som fisker sam­men, får ikke no­en hum­mer mer­ka før 2016 - det kan se ut til at dis­se er nå døde pga sår, ut­vik­la av mer­kin­ga? I 2016 ble mer­king flyt­ta til si­den på hum­mer­ha­len. Det­te før­te til en for­bed­ring. Men som en be­tjent i Tvede­strand ut­ta­ler, har 10% av hum­me­ren be­ten­nel­se rundt merke­ste­det. Det­te vil også føre til stor dø­de­lig­het.

Det nes­te Fløde­vi­gen fin­ner ut, vil kan­skje være at forsk­nin­ga i Tvede­strand ga en stag­na­sjon i hum­mer­be­stan­den? Det­te i mot­set­ning til før fors­kin­ga, da vi had­de en pen opp­gang år for år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.