Hva er så galt med Kris­tian­sand?

Faedrelandsvennen - - MENING - TO­RE HEIDENREICH, Kris­tian­sand

Kjæ­re Inge­bjørg God­ske­sen.

●● Ja, så var din po­li­tis­ke kar­rie­re ty­de­lig­vis his­to­rie. Og mye kan vel tyde på at din hard­nak­ke­de mis­nøye med oss i Sør­lan­dets ho­ved­stad er ho­ved­år­sa­ken til din fal­litt. I og med at du er født og opp­vokst her i byen, har jeg vans­ke­lig for å for­stå hvor­for vi er så uspi­se­li­ge å være sam­men med. Opp­veks­ten din må jo ha vært helt «gy­se­lig», el­ler hva? Jeg har vans­ke­lig for å tro at en til­syne­la­ten­de sterk per­son som deg har blitt «mob­bet» øst­over? Vi kris­tian­san­de­re plei­er da å ta godt vare bå­de på hver­and­re og be­sø­ken­de, også fra ditt nå­væ­ren­de fyl­ke. La oss nå gle­de oss over at bån­de­ne knyt­tes enda tet­te­re til gjen­si­dig nyt­te. Men jeg sit­ter fort­satt igjen med spørs­må­let, Inge­bjørg: Hva er galt med Kris­tian­sand?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.