Får penge­støt­te li­ke­vel

Kvi­nes­dal kom­mu­ne støt­ter Nor­way Rock med 300.000 kro­ner selv om de slip­per inn Mc-klub­ber fra 1% - mil­jø­ene.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

– Det har vært vel­dig vik­tig for oss å sen­de ut et ty­de­lig sig­nal som alle kun­ne stil­le seg bak, og det har vi fått til med det­te ved­ta­ket, sier ord­fø­rer Per Sver­re Kvin­laug (Krf) i Kvi­nes­dal.

Ons­dag kveld ved­tok kom­mune­sty­ret i Kvi­nes­dal å støt­te Nor­way Rock med 300.000 kro­ner, og der­med leg­ge til side ved­ta­ket fra for­mann­ska­pet for­ri­ge uke. Der ble det stilt som for­ut­set­ning at Nor­way Rock ikke slip­per inn pub­li­kum med vest- el­ler jakke­mer­ker fra kri­mi­nelt be­las­te­de MCklub­ber som Hells An­gels el­ler Ban­di­dos.

Fes­ti­va­len tak­ket nei til støt­te på det­te vil­kå­ret, og nå har alt­så kom­mune­sty­ret be­stemt seg for å fjer­ne det.

UØNSKET

I ved­ta­ket he­ter det:

«Kvi­nes­dal kom­mu­ne er po­si­ti­ve til fes­ti­va­len Nor­way Rock Live, og vil be­røm­me sty­ret og de fri­vil­li­ge for den­ne sat­sin­gen. Kom­mu­nen har et øns­ke om å bi­dra med for­ut­sig­ba­re til­skudd til fes­ti­va­len, og vil der­for kun­ne vur­de­re et be­ty­de­lig støtte­be­løp og an­nen til­rette­leg­ging un­der vis­se vil­kår. Kom­mu­nen øns­ker en god dia­log vi­de­re med NWR i for­hold til det­te.

Det for­ut­set­tes at NWR stil­ler seg bak føl­gen­de hold­ning, ba­sert på kom­mune­sty­rets ved­tak 23.03.2011: «Pro­ble­met med or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet og 1%-MCklub­be­ne tas me­get al­vor­lig. NWR vil sam­men med kom­mu­nen er­klæ­re all form for or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet uønsket i kom­mu­nen».

– Det er ikke så vans­ke­lig å si at man er imot or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. Blir ikke det­te der­med mer tom­me ord enn prak­sis?

ØKT TILSTEDEVÆRELSE

– Nei, ab­so­lutt ikke. Med det­te er­klæ­rer Nor­way Rock at de stil­ler seg bak kom­mu­nens prin­sipp- ved­tak fra 2011 mot or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet, sier ord­fø­re­ren. Han pe­ker på at ved­ta­ket føl­ges opp i prak­sis ved at det også for­ut­set­ter en økt tilstedeværelse fra po­li­ti­et un­der fes­ti­va­len, og at be­lø­pet blant an­net skal bru­kes til å fi­nan­siere det­te.

– Og jeg må un­der­stre­ke at det­te er en prøve­ord­ning som skal eva­lu­eres grun­dig når fes­ti­va­len er slutt, sier ord­fø­re­ren.

Ved­ta­ket ons­dag var en­stem­mig.

«ALLE MANN»

– Jeg vil be­røm­me de po­li­tis­ke par­ti­ene for dia­lo­gen vi har hatt om det­te den sis­te uka. Det har vært stort en­ga­sje­ment rundt den­ne sa­ken. Fes­ti­va­len er vel­dig vik­tig for byg­da, sier Kvin­laug.

– Det­te er vel­dig po­si­tivt. Det er greit at vi kom til enig­het om noe som alle kan være med på. Det er ikke spe­si­elt vans­ke­lig å er­klæ­re seg som mot­stan­der av or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet, for det er vi jo alle mann, sier Bjørn Åge Nil­sen, styre­le­der i Nor­way Rock.

Han er me­get for­nøyd med at fes­ti­va­len nå får støt­te uten å inn­føre det han me­ner vil­le vært en uri­me­lig kleskode.

– Vi vil be­hand­le alle likt og ikke ha no­en kleskode. Og ut­gif­ter til po­li­ti vil­le vi fått uan­sett om vi fikk støt­te fra kom­mu­nen, sier Nil­sen.

Nor­way Rock ar­ran­ge­res 7. - 9. juli på Øy­eslet­ta i Kvi­nes­dal, og på top­pen av pla­ka­ten står band som In Fla­mes og Euro­pe.

ARKIVFOTO: JON AN­DERS SKAU

Nor­way Rock får økt tilstedeværelse fra po­li­ti­et un­der årets fes­ti­val.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.