On­kel Ak­sel gikk kon­kurs – vil fort­set­te som før

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORGEIR EIKELAND

On­kel Ak­sel Drift AS har be­gjært opp­bud. Kon­sep­tet fort­set­ter i de sam­me lo­ka­le­ne un­der fir­ma­et Ak­sels Mat og Gle­de AS.

– Vi har tapt hele ak­sje­por­te­føl­jen på en mil­lion kro­ner, og det er drit­kjipt, sier dag­lig leder Ri­kard Klung­land ved mu­sikk­pu­ben On­kel Ak­sel i Kris­tian­sand.

Stedet har vært i drift si­den mars 2015 og har bydd på rocka mat samt kon­ser­ter fra den tyng­re de­len av rocke­sjan­ge­ren. Ons- dag le­ver­te styre­le­der Haa­kon Jo­hann­es­sen i On­kel Ak­sel Drift AS opp­buds­be­gjæ­ring etter at et krav fra Skatt Sør ble for tungt å bære for dri­ver­ne.

– Det er snakk om ar­beids­gi­ver­av­gift og skatt for ar­bei­den­de ei­ere som vi først i april ble opp­merk­som­me på at vi var skyl­di­ge. Si­den vi had­de et etter­slep fra før gikk det ikke len­ger da det­te kra­vet kom, sier Klung­land.

Han har selv vært en av ei­er­ne med 35 pro­sent av ak­sje­ne. Vi­de­re har bygg­mes­ter Gor­don Jen­sen AS eid 30 pro­sent, Haa­kon Jo­hann­es­sen 20 pro­sent, Ha­rald Mes­sel 5 pro­sent, Kent Jø­ran Ei­de 5 pro­sent og Cal­le Fjer­mer­os 5 pro­sent.

Det er sist­nevn­te som står som ei­er og dag­lig leder av ny­stif­te­de Ak­sels Mat og Gle­de AS, et fir­ma som nå tar sik­te på å fort­set­te drif­ten av mu­sikk­pu­ben un­der sam­me kon­sept. Fle­re av kon­ser­te­ne som alt er book­et er tenkt ar­ran­gert som plan­lagt.

– Jeg har fylt ut søk­na­den om skjen­ke­be­vil­ling og hå­per å få åp­net igjen så fort som over­ho­det mu­lig. Det­te er et kon­sept og et pub­li­kum jeg vir­ke­lig har fått hjer­te for, sier Fjer­mer­os.

Me­nin­gen er at sta­ben på ti skal få fort­satt sys­sel­set­ting i det ny­opp­ret­te­de fir­ma­et.

Av­trop­pet dag­lig leder og ak­sjo­nær Ri­kard Klung­land vil nå fin­ne seg noe an­net å gjø­re:

– Tar du selv­kri­tikk for at det gikk som det gjor­de?

– Nei. Det­te var som sagt noe vi ikke kjen­te til. Vi tok grep i april med end­ring av kon­sept, og si­den da har vi gått i null/pluss. Men det gikk alt­så ikke, sier Klung­land.

– Hvor mye har du tapt på det­te?

– Det vil jeg ikke si, men det er ikke så mye at jeg må sel­ge hu­set.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ri­kard Klung­land (t.v.) er ute som dag­lig leder og Cal­le Fjer­mer­os over­tar drif­ten av On­kel Ak­sel med nytt AS. Her er de fo­to­gra­fert som­mer­en 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.