Lud­vig Ho­pe Faye til min­ne

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HEL­GE WIIG

● Læ­re­ren, rek­to­ren og po­li­ti­ke­ren Lud­vig Ho­pe faye døde 1. juni 86 år gam­mel etter leng­re tids syke­leie. Han ble bi­satt fra Man­dal kir­ke man­dag 12. juni. En stor slekt- og venne­flokk fulg­te. Hans dat­ter Ida Faye var for­ret­ten­de prest.

Lud­vig var født i Egersund og kom i 1956 til Hal­se og Hark­mark som ny­an­satt læ­rer ved Ime (gam­le) sko­le. Han var fag­lig dyk­tig, had­de en ene­stå­en­de evne til å om­gås små og sto­re og ble els­ket og ak­tet av hele byg­da. Han spil­te tea­ter i Hal­se Ug­doms­lag, del­tok i fle­re lo­kal­revy­er og spil­te hånd­ball for Ho­lum Idretts­lag. Han var også en prak­tisk mann. Da fa­mi­li­en had­de vokst til seks barn og to voks­ne, byg­de han og Sig­ne, for en stor del med egne hen­der, hus på Ime.

Fra midt i 60-åra gikk han over til ung­doms­trin­net – først på Blom­da­len ung­doms­sko­le hvor han had­de an­sva­ret for en klas­se der ikke alle ele­ver lik­te den tra­di­sjo­nel­le sko­len. Her fikk han ven­ner for li­vet. Da Vass­myra sko­le sto fer­dig i 1975, ble han sko­lens førs­te rek­tor.

Lud­vig har all­tid vært Høy­re-mann og de­bu­ter­te som po­li­ti­ker i Hal­se og Hark­mark her­red­sty­re sis­te pe­rio­de før kom­mune­sam­men­slå­in­gen i 1964. Fra 1968 satt han inn i Man­dal by­sty­re og var ord­fø­rer fra 1972 til 1975. Fra 1975 ble det fyl­kes­po­li­tikk i 20 år, de sis­te åtte som fyl­kes­ord­fø­rer. Da han ved av­gan­gen som fyl­kes­ord­fø­rer ble spurt om hva som had­de vært mest ut­ford­ren­de, var han syl­klar: – Det har uten tvil vært syke­hus­struk­tu­ren i fyl­ket.

Som 72-åring ble han på nytt valgt inn i Man­dal By­sty­re pe­rio­den 2003-07. Gruppe­mø­te­ne i Høy­re fulg­te han helt til syk­dom­men hind­ret han.

Lud­vig Ho­pe Faye gjor­de en inn­sats for at våre krigs­sei­le­re skul­le få opp­reis­ning. Det ga seg ut­slag i et stort en­ga­sje­ment for res­tau­re­ring av DS Hest­man­den. En stif­tel­se le­det av Faye i over 20 år, gjor­de et utret­te­lig ar­beid for å skaf­fe mid­ler til res­tau­re­ring. For ett år si­den sam­let han sine ven­ner i mes­sa på Hest­man­den for å fei­re sin 85-års­dag. Da var sei­e­ren vun­net. Dam­pe­ren vil­le bli gjort sei­lings­klar.

I 2009 ble han hed­ret med Kon­gens for­tjenst­me­dal­je.

I dag går tan­ke­ne til Sig­ne og den sto­re fa­mi­li­en som har mis­tet sin kjæ­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.