50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. JUNI 1967

●● Fra AP’S ut­send­te med­ar­bei­der Ge­or­ge Boult­wood: En strøm på 10.000 red­sel­slag­ne flykt­nin­ger krys­set tors­dag over den falle­fer­di­ge Al­len­by­bro­en på vei fra Je­ru­sa­lem og Jeri­ko til Am­man i Sy­ria. Man­ge jeg snak­ket med sa at de had­de blitt tvun­get ut av is­rae­ler­ne som har ok­ku­pert vest-si­den av Jor­dan-ele­ven. Det fore­lig­ger in­gen of­fif­fi­si­el­le tall som vi­ser hvor stor flykt­ninge­strøm­men er, men de som tok seg over Jor­dan tors­dag er uten tvil det størs­te an­tal­let si­den vå­pen­hvi­len mel­lom Jor­dan og Is­rael for 15 daager si­den. Is­rae­le­re­ne skjøt fra tid til an­nen i luf­ten og drev flykt­nin­ge­ne som cow­boy­er dri­ver kveg mot bro­en som m er sprengt i styk­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.