25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

23. JUNI 1992

●● I dag he­ver For­sva­ret bom­men og øns­ker be­folk­nin­gen vel­kom­men til Od­der­øya - den grøn­ne na­tur­per­len midt i Kris­tian­sand. – Vel­kom­men til bade­plas­ser, jogge­løy­per, fiske­plas­ser, tur­løy­per og ut­sikts­pu ut­sikts­punk­ter, sier kom­man­dør Per Kjell Kris­ti­an­sen som selv har tatt be­slut­nin­gen: Som føl­ge av re­du­sert mi­li­tær ak­ti­vi­tet øns­ker han at øya igjen skal bli til­gjen­ge­lig for unge og gam­le som vil ta idyl­len i bruk. Det enes­te krav som stil­les, er at be­sø­ken­de opp­gir nav­net sitt i vak­ta. Kom­man­dø­ren som nå øns­ker kris­tian­san­de­re og and­re vel­kom­men inn på m mi­li­tært om­rå­de, me­ner det er for­sva­ret s som har ber­get idyl­le­ne på Od­der­øya slik a at det ikke er blitt et fugle­fjell av vil­la­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.