«Det er nes­ten så man må kly­pe s

Faedrelandsvennen - - SPORT -

pål W. Jør­gen­sen

tal, som er glad i klub­ben og vil være med å gjen­rei­se den til der den bør være – i top­pen av norsk fot­ball.

●● Jeg ten­ker at det er en av de bes­te og størs­te ny­he­te­ne i klub­bens his­to­rie, og det bes­te som kun­ne hendt klub­ben ak­ku­rat nå. For det er ikke mu­lig å være på et sær­lig mør­ke­re sted enn der Start er ak­ku­rat nå. Det er un­der to uker si­den klub­ben var i nær­he­ten av et his­to­risk lav­mål. 0-1 mot Strøm­men foran ti­de­nes la­ves­te til­skuer­an­tall på Sør Are­na.

●● Sam­ti­dig har nok de sis­te må­ne­de­ne i Start vært langt lys­ti­ge­re for le­der­ne i klub­ben enn for sup­por­ter­ne. For i all hem­me­lig­het har Brands­dal og Tøn­nesland visst at de job­ber med sto­re ting som tro­lig end­rer Starts frem­tid ra­di­kalt.

●● Den fem mann sto­re in­ves­tor­grup­pen som tar over klub­ben be­står ikke av hvem som helst.

●● De lo­ka­le front­fi­gu­re­ne, Chris­top­her Lange­land og Ro­bin Re­ed, har tjent seg søkk­rike i en ver­den det er vans­ke­lig å set­te seg inn i. De har gjort det uten å få mye opp­merk­som­het.

●● Odds Mo­del er Lange­lands baby. Sel­ska­pet ble kjøpt opp av Ga­ming In­ter­na­tio­nal Group (GIG) i fjor.

●● GIG, som Re­ed har vært med å byg­ge opp, le­ve­rer mo­der­ne tek­no­lo­gi og platt­for­mer til uten­lands­ke spill­sel­ska­per som hå­ver inn pen­ger fra gam­ble­re over hele ver­den.

●● No­en vil sik­kert være kri­tis­ke og skep­tis­ke. Det er ikke til å leg­ge skjul på at in­ves­to­re­nes vel­fyl­te lomme­bø­ker in­di­rek­te kom­mer fra folk som spil­ler bort pen­ge­ne sine. No­en har pro­ble­mer og spil­ler alt­for mye. Dess­uten er no­en av sel­ska­pe­ne som ei­es av Ga­ming In­ter­na­tio­nal Group, blant an­net Guts og Thrills, di­rek­te kon­kur­ren­ter til Norsk Tip­ping – der over­skud­det blant an­net går tilbake til norsk idrett. Sam­ti­dig må vi hus­ke at det­te er pri­va­te in­ves­to­rer som har tjent pen­ge­ne i en lovlig og re­gu­lert bran­sje. Det­te er også per­soner som har blitt suk­sess­rike be­drifts­le­de­re og grün­de­re i en enorm bran­sje i sta­dig vekst.

●● Fro­de Fa­ger­li er den mest kjen­te av in­ves­to­re­ne. Drø­bak-man­nen er godt kjent i det nors­ke po­ker­mil­jø­et. Po­ker­spil­le­ren ar­ran­ge­rer po­ker-nm hvert år. I til­legg sit­ter han på mil­lio­ner av ak­sjer i GIG, i lik­het med de to sis­te in­ves­to­re­ne, Birke­land-man­nen Mads Nes­set og ber­gen­se­ren Kje­til Aa­sen.

●● Ti­min­gen, tatt Starts si­tua­sjon i be­trakt­ning, bør være god bå­de for klub­ben og de nye ei­er­ne. Et- ter kon­kur­sen i Start Sta­dion AS er det er in­gen sel­ska­per, hef­tel­ser el­ler ei­er­in­ter­es­ser knyt­tet di­rek­te til klub­ben len­ger.

●● Hva er mo­ti­va­sjo­nen?

●● Det er nep­pe pen­ger. Histo­ri­en har vist at det er vans­ke­lig å tje­ne pen­ger på ei­er­si­den i norsk fot­ball. Jeg tror ei­er­ne på at det hand­ler om å gi byen en bedrift og et fot­ballag å være stolt av igjen. Så må det være bå­de kult og spen­nen­de å være med å dri­ve fot­ball­klubb for unge menn vokst opp med Cham­pion­ship Ma­na­ger.

●● Jeg hå­per de går inn med et kritisk blikk på klub­ben. At de tør å stil­le no­en ube­ha­ge­li­ge spørs­mål og ta tak i den ukul­tu­ren som ble be­skre­vet på års­mø­tet tid­li­ge­re i år, og at de bå­de inne­har og inn­hen­ter kom­pe­tan­se som trengs for å løf­te klub­ben – bå­de sports­lig og mar­keds­mes­sig.

ARKIVFOTO: TO­RE AND­RE BAARDSEN

Det er en av de bes­te og størs­te ny­he­te­ne i klub­bens his­to­rie, og det bes­te som kun­ne hendt klub­ben ak­ku­rat nå, skri­ver sports­le­der Pål Wollebæk Jør­gen­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.