Seg i ar­men»

Faedrelandsvennen - - SPORT -

●● Jeg tror det førs­te er vik­tigst. Be­gynn med å løf­te det sports­li­ge pro­duk­tet. Skul til Vi­pers og hvor­dan de gikk frem.

●● Det mest spen­nen­de blir å se hvil­ke grep som blir tatt, og hvor­dan klub­ben kom­mer til å se ut i prak­sis. Og hvor­dan kan Start dra nyt­te av de nye ei­er­nes kom­pe­tan­se – som over­ført til klubb­drift først og fremst hand­ler om ana­ly­se?

●● Å dra pa­ral­lel­ler til FC Midtjyl­land er spen­nen­de før de er i gang. Den dans­ke topp­klub­ben gikk fra å være på kon­kur­sens rand til å vin­ne Su­per­liga­en på kort tid. Brent­ford-ei­er Matt­hew Ben­ham, med en lig­nen­de bak­grunn som Lange­land, gikk inn på ei­er­si­den hos dans­ke­ne i 2014. Klub­ben bruk­te ma­te­ma­tikk, data og ana­ly­se som hjelpe­mid­del i det mes­te de fore­tok seg – fra død­bal­ler til sig­ne­ring av nye spil­le­re. ●● Klub­ben fikk et vold­somt opp­sving etter å ha tatt i bruk avan­ser­te ana­lyse­verk­tøy­er.

●● Det skal sies at det har vært bå­de en sports­lig ned­tur og uro i Midtjyl­land den sis­te ti­den, men klub­ben fikk utvil­somt et stort løft.

●● Det er mu­lig å håpe på et stort løft også i Start, at data og ana­ly­se kan hjel­pe klub­ben med å ta rik­ti­ge be­slut­nin­ger er jeg over­be­vist om.

●● Og det er langt bed­re at det skjer noe, enn at in­gen­ting skjer. For uten pen­ger, verk­tøy og kom­pe­tan­se har det blitt alt­for mye bom nede på Spare­ban­ken Sør Are­na de sis­te åre­ne. Kan­skje er det­te det sto­re vende­punk­tet for klub­ben. Det som nå skjer gjør i hvert fall noe med meg. En suk­sess­rik Start-frem­tid har gått fra en fjern drøm til et rea­lis­tisk håp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.