Nå er spil­le­ren fer­dig i Aren­dal

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

Ad­nan Mo­hammad leng­ter hjem til Dan­mark, og spil­ler ikke mot Start tirs­dag.

– Han er ikke en del av mine fram­tids­pla­ner. Han blir ikke med Aren­dal vi­de­re. Det er et øns­ke fra spil­le­ren selv om å re­tur­ne­re til Dan­mark, sier Aren­dal-tre­ner Mat­tias An­ders­son til Fædre­lands­ven­nen.

30. mars ble Ad­nan Mo­hammad sig­nert og pre­sen­tert av Aren­dal Fot­ball. 20-årin­gen kom fra Nord­sjæl­land, og had­de 20 kam­per fra øvers­te nivå i Dan­mark.

– Han har po­ten­si­al til å bli en hit i .1. di­vi­sjon. Jeg er utrolig dårlig på å sam­men­lig­ne, men histo­ri­en lig­ner litt på den med Bo­laños, sa da­væ­ren­de Aren­dal-tre­ner Knut Tørum om spil­le­ren.

Chris­ti­an Bo­laños her­jet for Start, før han ble solgt til FC Kø­ben­havn for åtte mil­lio­ner kro­ner i 2010.

Mo­ham­med har vært frisk si­den han kom, og er bes­te Aren­dal-spil­ler på Fædre­lands­ven­nens spil­ler­børs.

Nå er han fer­dig i klub­ben, un­der tre må­ne­der etter at han kom.

– Ad­nan kom­mer til å dra hjem igjen. Det er per­son­li­ge år­sa­ker som er grun­nen, opp­ly­ser sports­lig leder Geir Fone.

– Så det er ikke et øns­ke fra klub­ben om å kvit­te seg med ham?

– Nei, det er det ikke. Men når vi har en spil­ler som er mer opp­tatt av å ten­ke på å kom­me seg hjem igjen og ha tryg­ge ram­mer rundt seg, så er det den bes­te løs­nin­gen.

Mo­hammad for­la­ter tro­lig Aren­dal i lø­pet av et par da­ger, og spil­ler ikke mot Start når la­ge­ne mø­tes til se­rie­kamp på Spare­ban­ken Sør Are­na tirs­dag.

Selv la 20-årin­gen ut føl­gen­de mel­ding på Twit­ter tors­dag, som se­ne­re har blitt slet­tet.

– Ad­nan har vært et vel­dig friskt pust for oss. Han er en of­fen­siv spil­ler med et van­vit­tig bra tem­po. Han er en X-fak­tor med seg, som vi har hatt gle­de av i man­ge kam­per, sier Geir Fone.

Til klub­bens nett­si­der for­tel­ler Ad­nan Mo­hammad:

- Jeg har øns­ket å rei­se hjem for­di det har vært en kre­ven­de hver­dag for meg den sis­te ti­den. Jeg er en av få spil­le­re i klub­ben som ikke har jobb el­ler stu­di­er ved si­den av fot­bal­len. Det har med­ført at da­ge­ne har blitt lan­ge, og jeg har sav­net mine nær­mes­te, sier spil­le­ren.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Ad­nan Mo­hammad øns­ker ikke å fort­set­te i Aren­dal, og rei­ser hjem om få da­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.