Nort­hug og Bjør­gen kan gå for gull i Nord-ko­rea

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

IOC er åpen for for­sla­get.

Fle­re av lang­renns­ut­øver­ne, blant an­net The­re­se Jo­haug, har vært på in­spek­sjon i Ol-løy­pe­ne i SørKorea. Men nå kan re­ko­gno­se­rin­gen ha vært bort­kas­tet. Får SørKorea det som de vil, kan fle­re ski­øvel­ser bli flyt­tet til Nord-ko­rea.

Sør-ko­reas sports­mi­nis­ter Do Jong-hwan fore­slår nem­lig å end­re de­ler av Ol-pro­gram­met, og flyt­te no­en øvel­ser over gren­sen. Jong-hwan skal leg­ge frem for­sla­get til Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) i nes­te uke.

– Vi hå­per at det­te for­sla­get kan bi­dra til å mins­ke spen­nin­gen mel­lom våre land, skri­ver Ko­rea He­rald iføl­ge The Guar­di­an.

BYG­GE BRO­ER

IOC vil ikke av­vise for­sla­get, og er åpen for at no­en av øvel­se­ne blir flyt­tet over gren­sen.

– Den olym­pis­ke be­ve­gel­se hand­ler om å byg­ge bro­er, og ald­ri om å byg­ge mu­rer. Vi ser på dis­se kom­men­ta­re­ne fra sports­mi­nis­ti­eren med stor in­ter­es­se, og er selv­sagt vil­li­ge til å dis­ku­te­re hans ide­er med den lo­ka­le ar­ran­gør­ko­mi­te­en un­der IOCS nes­te be­søk til Sør-ko­rea, skri­ver IOC i en e-post til Euro­sport Nor­ge.

For­sla­get in­ne­bæ­rer at no­en av ski­øvel­se­ne vil bli flyt­tet fra Py­e­ong­chang til skian­leg­get Ma­sikryong i Nord-ko­rea, uten at det er spe­si­fi­sert hvil­ke. Det fin­nes blant an­net et stort al­pin­t­an­legg i om­rå­det.

For­sla­get skal dis­ku­te­res med Jan Woong, Nord-ko­reas de­le­gat til IOC, skri­ver sør­kore­ans­ke medier.

KAN ARRANGERE FOT­BALL-VM SAM­MEN

For­sla­get er god­kjent av SørKoreas nye pre­si­dent Moon Ja­ein. Tid­li­ge­re den­ne må­ne­den ble det lagt frem et for­slag om at de to lan­de­ne i fel­les­skap skal søke om å få VM i fot­ball i 2030.

For­sla­get vil bli med­føre sto­re in­ves­te­rin­ger i in­fra­struk­tur, men pre­si­den­ten me­ner at det kan føre drøm­men om fred ett steg nær­me­re.

Jong-hwan fore­slår også at Nord- og Sør-ko­rea går sam­men om å stil­le et kvinne­lag i is­hockey til OL i 2018. Det vil ikke være pro­blem­fritt, si­den et fel­les lag vil gå på be­kost­ning av fle­re sør­kore­ans­ke spil­le­re. Sør-ko­reas kvinne­lag har pres­tert godt i fle­re tur- ne­rin­ger.

Uan­sett vil det ikke være førs­te gang at de to lan­de­ne for­ener kref­ter i idretts­ver­den. Fra før har de hatt fel­les fot­ballag og bord­ten­nis­lag.

Nord-ko­rea del­tok ikke i Sot­sjiOL i 2014, og så langt har in­gen ut­øve­re kva­li­fi­sert seg til OL i nabo­lan­det.

FOTO: NTB SCANPIX

Ma­rit Bjør­gen, Pet­ter Nort­hug og Co. kan ende opp med å gå Ol-kon­kur­ran­ser i Nord-ko­rea der­som SørKoreas sports­mi­nis­ter får gjen­nom­slag på for­sla­get sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.