Går vi­de­re med Ol-pla­ne­ne på Vest­lan­det

Faedrelandsvennen - - SPORT - KIM BØYUM

Idretts­rå­de­ne i Ber­gen, Voss og Stav­an­ger har satt opp tre punk­ter for et OL på Vest­lan­det.

For et par må­ne­der si­den ble det kjent at en ar­beids­grup­pe fra idret­ten og næ­rings­li­vet på Vest­lan­det er i gang med å job­be for et OL for­delt mel­lom Ber­gen, Voss og Stav­an­ger i 2030. Man­dag had­de idretts­råds­le­de­re fra de tre ste­de­ne et eget Ol-møte på Idret­tens Hus på Brann Sta­dion. Der ble det klart at de øns­ker å gå vi­de­re med pla­ne­ne.

Ter­je Va­len, styre­le­der for Idretts­rå­det i Ber­gen, for­kla­rer at de har satt tre for­ut­set­nin­ger for at et OL på Vest­lan­det skal bli en rea­li­tet. Dis­se er for­mu­lert slik:

Det må være et klart og ty­de­lig brudd med Den in­ter­na­sjo­na­le olym­pis­ke ko­mi­té (IOC) sine tid­li­ge­re hold­nin­ger der­som Vest­lan­det skal kun­ne til­by en løs­ning.

Det er idret­ten som skal be­stem­me, og det er gras­rota i norsk idrett som må sit­te i fø­rer­se­tet og leg­ge sine for­ut­set­nin­ger til grunn.

Folk må selv øns­ke et OL vel­kom­men. En­tu­si­as­me er nød­ven­dig, bå­de fra idret­ten og folk rundt.

– Vi er egent­lig ganske kritisk til hvor­dan OL har vært, sier Va­len og ten­ker på høy pampe­fak­tor og enorm penge­bruk.

– Der­for vil vi kom­me med et til­bud til det vi kal­ler et hvitt, grønt og an­ner­le­des OL. Så får vi se. Nå må vi i sam­ta­ler med idretts­lag, kret­ser og sær­for­bund, sier Va­len.

Tan­ken om et nytt OL i Nor­ge er ikke ny. Bå­de OL i Tromsø i 2018 og OL i Oslo i 2022 ble ned­stemt. Tid­li­ge­re i år ble det klart at Lil­le­ham­mer har be­gynt se på mu­lig­he­te­ne for et OL i 2030, og si­den ble det alt­så kjent at det sam­me er til­fel­le på Vest­lan­det.

– Hvor­for vil dere gå i gang med det­te til tross for at tid­li­ge­re OL­for­søk har mis­lyk­tes?

– I 2030 vil det være snart 40 år si­den det var OL i Nor­ge. Så er spørs­må­let om Nor­ge ald­ri skal søke om vin­ter-ol igjen. Hvis sva­ret er jo, vi skal søke, så me­ner vi at det er Vest­lan­dets tur. Det vik­ti­ge for oss er at det er idret­ten selv som vel­ger det­te, og vi ser for oss et nøk­ternt og ned­ska­lert OL, sier Olav Fa­res­tveit, på­trop­pen­de styre­le­der for Voss Idrotts­råd.

Jørn Ni­el­sen, styre­le­der i Stav­an­ger Idretts­råd, sier at mu­lig­he­ten for nye an­legg er av­gjø­ren­de for at også ro­ga­lands­byen har tent på ide­en.

FOTO: NTB SCANPIX

Ol-pla­ner: – Vi vil kom­me med et til­bud til det vi kal­ler et hvitt, grønt og an­ner­le­des OL, sier Ter­je Va­len, styre­le­der for Idretts­rå­det i Ber­gen. Her er Mar­tin Johns­rud Sund­by (nr. 1) og Pet­ter Nort­hug (nr. 5) i ak­sjon un­der OL i Sot­sji i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.