Den­ne jen­ta blir bare spen­sti­ge­re og hur­ti­ge­re

Jea­nett Kris­ti­an­sen im­po­ne­rer hele Hånd­ball-nor­ge med sin fy­sikk. Nå me­ner tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen at Vil­de Jo­nas­sen kan bli like rå.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Den­ne uka var Vil­de Jo­nas­sen i en egen klas­se på kon­di­sjons-, spenst- og hur­tig­hets­tes­ter, som ble fore­tatt på Vi­pers-jen­te­ne som ikke er på lands­la­get.

– Jeg er ikke over­ras­ket i det hele tatt. Vil­de har vir­ke­lig lagt ned en fan­tas­tisk jobb, og løf­tet seg enormt. Sam­men­lig­net med opp­kjø­rin­gen i fjor, da hun ofte had­de litt vondt her og der, er for­skjel­len stor. Nå vil hun noe på hver enes­te tre­ning, sier Vi­pers-tre­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

– Jeg vil­le også satt pen­ge­ne på Vil­de. I styrke­rom­met blir hun bare ster­ke­re og ster­ke­re, og på ba­nen ser hun eks­tremt godt trent ut, sier Linn Jørum Sul­land, som vil­le hol­de egne re­sul­ta­ter for seg selv.

OKSYGENOPPTAK

Med 13,2 run­der på be­ep-tes­ten, en test som hand­ler om å løpe så len­ge som mu­lig 20 me­ter fram og tilbake mens tem­po­et sti­ger, var Jo­nas­sen i en egen klas­se.

– Det er et re­sul­tat som til­si­er et O2-opp­tak på i un­der­kant av 60, som igjen er i øvre sjikt blant hånd­ball­spil­le­re, sier Øystein Syl­ta, som fore­tok tes­te­ne i regi av Olym­pia­top­pen Sør.

Jo­nas­sen var også best på spenst- og hur­tig­hets­tes­ten, blant an­net med 5,38 se­kun­der over 40 me­ter. Bare på styr­ke- og kast­tes­ter ble hun slått.

– Vil­de er på høy­de, og vel så det, med alle lands­lags­spil­ler­ne. Bare i styr­ke­tes­te­ne lig­ger hun litt bak, sier Syl­ta.

– TÅLER MYE MER TRE­NING

– Jeg er vel­dig for­nøyd, kon­sta­te­rer Jo­nas­sen, som har føl­gen­de for­kla­ring på frem­gan­gen:

– I og med at jeg ska­det tom­me­len i vin­ter, fikk jeg et for­sprang på de and­re på den fy­sis­ke tre­nin­gen. I til­legg tåler jeg nå mye mer tre­ning enn jeg gjor­de i fjor, og tre­nin­gen er mye mer sys­te­ma­tisk.

Li­ke­vel har hun et styk­ke opp til Jea­nett Kris­ti­an­sen, som ny­lig le­ver­te re­sul­ta­ter det luk­tet svidd av da lands­la­get tok tes­ter på Topp­idretts­sen­te­ret i Oslo. Den fers­ke A-lands­lags­spil­le­ren, som im­po­ner­te med fire mål på en om­gang mot Frank­ri­ke i for­ri­ge uke, løp 40-me­terstes­ten på 5,05. Spen­st­re­sul­ta­te­ne var også klart bed­re enn Jo­nas­sen sine, til tross for at Vi­pers sin vel­tren­te venstre­kant var su­ve­ren i lands­lags­spil­ler­nes fra­vær.

– Vil­de har vel­dig gode for­ut­set­nin­ger til å være eks­tremt godt trent. Fore­lø­pig er Jea­nett langt foran de and­re, men Vil­de har po­ten­si­al til å bli like rå som hen­ne, me­ner Ken­neth Gab­ri­el­sen.

INSPIRERT AV KRIS­TI­AN­SEN

– Det er hyg­ge­lig å høre at Ken­neth har tro­en på meg, men jeg fø­ler at Jea­nett er ek­sep­sjo­nell. Uan­sett er det in­spi­re­ren­de å se hvor rå hun er, sier Jo­nas­sen.

Kris­ti­an­sen for­tel­ler at det var mens hun for to se­son­ger si­den var ska­det i hånd­led­det, at hun vir­ke­lig be­stem­te seg for å bli godt trent. Og nå tak­ker hun fy­sisk tre­ner i Vi­pers – og sam­bo­er – Ole Kris­ti­an Bjerkeset Kris­ti­an­sen, for sin eks­tre­me hur­tig­het og spenst.

– Da jeg var ska­det be­stem­te jeg meg for å kom­me tilbake i helt rå form, og si­den har jeg holdt meg der. Men frem­gan­gen skal ikke stop­pe med det­te, lo­ver 25-årin­gen. – Det var kje­de­lig å måt­te gi slipp på fot­bal­len, men jeg har ikke ang­ret. Det vir­ker som det har hjul­pet meg på hånd­ball­ba­nen, sier dat­te­ren til den tid­li­ge­re Star­tog lands­lags­spil­le­ren, To­re André Dahlum.

17-årin­gen er ett år yng­re enn man­ge av lag­venn­in­ne­ne, men nå har hun li­ke­vel fått en gyl­len sjan­se til å spil­le seg inn på junior­lands­la­get (LK98), som skal til junior-em i Slo­ve­nia se­ne­re i som­mer. Sis­te sam­ling før ut­ta­ket av­hol­des i Kris­tian­sand i dis­se da­ger. In­nen Em-start skal la­get slan­kes fra 20 til 16 spil­le­re.

– HAR KRAFT OG FY­SIKK

– Vi har fulgt Ka­ri­ne i fire år. Det er etter at hun gikk hund­re pro­sent inn for hånd­bal­len, at hun har tatt ste­get. Nå har hun en vel­dig hånd­ball­fy­sikk med kraft og hur­tig­het. Vi er utrolig spen­te på hen­ne, sier Vig­dis Hol­me­set, som er tre­ner for junior­lands­la­get sam­men med Ken­neth Gab­ri­el­sen i Vi­pers.

Til van­lig spil­ler Dahlum på Våg i 2. di­vi­sjon, hvor hun som venstre­hendt be­kler høyre­back­en. Men på junior­lands­la­get kjem­per hun om høy­re kant­po­si­sjon.

– Det vi vil se etter nå er om hun vi­ser en sik­ker­het i skud­de­ne fra kant, og hvor flink hun er til å star­te tid­li­ge­re i kon­tra enn hun gjør som side­back, sier Hol­me­set.

FLE­RE LO­KA­LE

Dahlum fikk et inn­hopp og sco­ret et mål for Vi­pers i stor­sei­e­ren mot Gjer­pen sist se­song. Ut­ford­rin­gen hen­nes blir å få til­strek­ke­lig med spille­tid når kam­pen om plas­se­ne er så hard som den er i Vi­pers nå.hun tre­ner jevn­lig med Vi­pers.

Vi­pers-spil­ler­ne Karo­li­ne Ol­sen og Eline Fa­ger­heim, den nye mål­vak­ten fra Gjø­vik, er også på sam­ling med junior­lands­la­get i dis­se da­ger.

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Vil­de Jo­nas­sen bruk­te skade­pe­rio­den i vår godt, og frem­står nå i en helt an­nen fy­sisk ut­ga­ve enn foran for­ri­ge se­song.

FOTO: TER­JE REFSNES

Jea­nett Kris­ti­an­sen, som ny­lig ble tatt opp på A-lands­la­get, har blitt kjent for sin rå styr­ke, hur­tig­het og spenst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.