Du kan lære rulle­ski av ver­dens­mes­te­re

Faedrelandsvennen - - SPORT - TOR MJAALAND, for Od­der­sjaa SSK

Lør­dag 1. juli in­vi­te­rer Od­der­sjaa til gra­tis rulle­ski­sko­le for barn og ung­dom. Og det med in­struk­tø­rer i ver­dens­top­pen.

– Hei­di Weng, Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen, Emil Iver­sen og Ni­klas Dyr­haug stil­ler alle opp som in­struk­tø­rer. Og kan­skje rek­ker også Mar­tin Johns­rud Sund­by inn­om i et el­lers tett­pak­ket Kris­tian­sands-pro­gram, sier leder av lang­renns­grup­pa i Od­der­sjaa, Per Ru­ne Om­fjord.

Lands­lags­pro­fi­le­ne er i Kris­tian­sand den­ne hel­ga for å del­ta i Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val, et rulle­ski­renn som ar­ran­ge­res i om­rå­det rundt Fiske­bryg­ga på etter­mid­da­gen.

– Vel­dig flott at de stil­ler på ski­sko­len før de skal kon­kur­re­re, sier leder av lang­renns­grup­pa i Od­der­sjaa.

Med and­re ord, det blir ver­dens­mest­re og World Cup-vin­ne­re i fleng på ski­sko­len som er lagt til bo­lig­om­rå­det Lau­vå­sen øst for Ti­menes­krys­set. Alle med unn­tak av Emil Iver­sen er gull­vin­ne­re fra årets VM på ski, men trøn­de­ren Iver­sen er kan­skje den norsk ski­sport har størst for­vent­nin­ger til i åre­ne som kom­mer. Ka­me­ra­ten til Pet­ter Nort­hug har mar­kert seg sterkt i en rek­ke løp det sis­te året.

By­de­len, som mar­keds­fø­rer seg som Spor­ty Lau­vå­sen, skal den­ne da­gen åpne lan­dets lengs­te hin­der­løy­pe. Od­der­sjaa sam­ar­bei­der med Spor­ty Lau­vå­sen, har lagt rulle­ski­sko­len dit, og har fått ski­stjer­ne­ne til å prø­ve seg også i hin­der­løy­pa.

Men lang­renns­sje­fen i Od­der­sjaa in­vi­te­rer ski­in­ter­es­ser­te også fra and­re klub­ber i dis­trik­tet til ski­sko­len.

– Vi ten­ker at man­ge unge har lyst til å tref­fe stjer­ne­ne, få gode råd fra dem og sik­kert også auto­gra­fer og sel­fies, sier Om­fjord som også opp­ford­rer for­eld­re om å ta med bar­na til Lau­vå­sen. Selv om de ikke har er­fa­ring fra rulle­ski fra før av.

– Vi stil­ler med rulle­ski slik at barn kan for­sø­ke seg på den­ne mor­som­me for­men for ski­gå­ing, sier Om­fjord, som er sik­ker på at de unge sy­nes det­te er gøy.

Og kan­skje får lyst til å stil­le på tre­ning i Od­der­sjaa når høst­se­son­gen star­ter. For­eld­re­ne må selv sør­ge for å ha med ski­sko og sta­ver. Når ski­sko­len og åp­nin­gen av hin­der­løy­pa er over, drar bå­de ski­stjer­ner og alle ski­in­ter­es­ser­te til Fiske­bryg­ga. Der er det klart for rulle­ski­løp med Weng, Johns­rud Sund­by og man­ge and­re ski­top­per på start­stre­ken.

– På Fiske­bryg­ga blir det også klas­ser for de unge slik at de skal få prøvd seg i de sam­me løy­pe­ne som stjer­ne­ne, lo­ver Per Ru­ne Om­fjord.

FOTO: NTB SCANPIX

Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen (oppe t.v.), Hei­di Weng, Ni­klas Dyr­haug og Emil Iver­sen stil­ler som in­struk­tø­rer på Od­der­sjaas rulle­ski­sko­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.