Nå har Kjell El­vis blitt bok

Iføl­ge Kjell El­vis kom red­nin­gen i form av Je­sus.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

– Jeg var nok in­ne på tan­ken om å gjø­re slutt på det hele, sier Kjell El­vis der han sit­ter på ka­fe­en 8th Ave­nue i Van­se. Han snak­ker om vans­ke­ne han gikk gjen­nom for sju-åtte år si­den, da han opp­lev­de en stør­re livs­kri­se.

Det går bed­re med ham nå. For litt si­den kom han and­pus­tent an­sti­gen­de med trille­kof­fert og sort dress.

Al­le på Lis­ta kjen­ner Kjell El­vis, og ikke man­ge leer et øye­lokk når en gans­ke na­tur­tro El­vis Pres­ley­loo­ka­like be­stil­ler kaf­fe og kake. En­ter­tai­ne­ren tren­ger næ­ring etter å ha opp­trådt i en be­gra­vel­se. Nå har han ak­ku­rat tid til en time med Fædre­lands­ven­nen før han skal på sce­nen på Ame­ri­can Fes­ti­val rett uten­for.

Etter den per­son­li­ge kon­kur­sen rundt 2009 har Kjell El­vis holdt lav medie­pro­fil, men den­ne uka vil­le man­ge ha en bit av ham. Nå kom­mer nem­lig bio­gra­fi­en «En­som som El­vis» av lyng­dø­len Bjørn Jar­le Sør­heim-queseth.

– Bo­ka er en be­skri­vel­se av et gans­ke uvan­lig liv?

– Ja, det kan du vir­ke­lig si, men alt er ikke med. Skul­le jeg for­talt alt vil­le jeg jo hav­na bak lås og slå, sier han og ler.

– Hva da for ek­sem­pel?

– Det kan jeg selv­sagt ikke si. Men det har vært et rock’n rollliv med krim, krøll og spen­ning, sier han og ler over kaffe­kop­pen.

RU­NE RUDBERG

– En ting er jeg li­ke­vel for­nøyd med: jeg har holdt meg unna nar­ko og al­ko­hol, og det kan nok ikke al­le i den­ne bran­sjen si. Jeg gjør jo det sam­me edru som and­re gjør i fyl­la. Jeg kan stå på bor­de­ne og syn­ge, hum­rer han.

– Men om du har holdt deg unna dop og fyll har du ikke holdt deg unna da­me­ne, skal vi døm­me etter det som står i bo­ka?

– Nei. Hehe. Ru­ne Rudberg blir jo rene lære­gut­ten i for­hold, sier han med et skjevt smil.

Bo­ka be­skri­ver blant an­net hvor­dan et langt sam­boer­for­hold ha­va­rer­te rundt sam­me tid som han gikk kon­kurs. Den vik­tigs­te år­sa­ken var at han ofte be­nyt­tet seg av den kvinnelige in­ter­es­sen som duk­ker opp når en for­fø­re­risk El­vis-imi­ta­sjon står på sce­nen.

– Jeg er ikke stolt av det­te, og jeg er lei meg for smer­ten jeg har på­ført and­re og det jeg har øde­lagt. Det var litt som når en unge slip­per løs i en godte­bu­tikk, men nå har jeg holdt meg på mat­ta len­ge, sier Kjell El­vis mens han til­fø­rer sys­te­met raskt blod­suk­ker med et kake­styk­ke.

Kjell Hen­ning Bjørne­stad er på hele Sørlandet og sto­re de­ler av Nor­ge kjent for å ha gjort kar­rie­re med å etter­lig­ne sitt sto­re for­bil­de. På nitti­tal­let vak­te det opp­sikt da han tok en rek­ke plas­tis­ke ope­ra­sjo­ner for å bli mest mu­lig lik El­vis, og han had­de i man­ge år som sitt sto­re mål å bli ver­dens bes­te El­vis-imi­ta­tor.

Bio­gra­fi­en be­skri­ver også hvor­dan han som barn had­de vans­ker med selv­bil­det på grunn av en sjel­den li­del­se: «Vok­sen­ten­ne­ne» kom nem­lig ikke ut etter at han had­de mis­tet melke­ten­ne­ne, og i ste­det måt­te han set­te inn pro­te­ser.

JE­SUS

Trøst fant Kjell Hen­ning mye av hos sitt sto­re for­bil­de El­vis Pres­ley, og etter­hvert hand­let også li­vet om å lig­ne mest mu­lig på hel­ten. Be­set­tel­sen red ham i man­ge år, og end­te alt­så i en livs­kri­se for syv år si­den.

Iføl­ge Kjell El­vis kom red­nin­gen i form av Je­sus. I bo­ka be­skri­ves det hvor­dan han gjen­nom en vok­sen­dåp blir «be­fridd». Han har da også de sis­te åre­ne stilt opp for det nok­så kon­ser­va­ti­ve par­ti­et De Krist­ne, etter tid­li­ge­re å ha vært med i De­mo­kra­te­ne.

– Det fin­nes bare en kon­ge­nes kon­ge, og det er Je­sus. Nå ten­ker jeg null på El­vis, sier han, selv om han frem­de­les gjør et godt leve­brød ut av å opp­tre nett­opp som El­vis.

– Før tenk­te jeg på El­vis hele tida. Nå skrur jeg bare på den­ne bry­te­ren når jeg skal opp­tre. Det hen­der også at jeg vit­ner om «kon­ge­nes kon­ge» når jeg opp­trer, og da gjør jeg det på den sam­me må­ten som El­vis gjor­de. Og jeg har opp­levd fle­re mi­rak­ler etter at det­te skjed­de, sier han.

BIBLER TIL BURMA

Så føl­ger en for­tel­ling om hvor­dan han ble bønn­hørt da han bad til høy­ere mak­ter om bibler til 180 i barn i Burma. Dis­se hjel­per han gjen­nom støtte­pro­sjek­tet Hvi­te Lil­je. Pro­ble­met han møt­te var at bibler på Ka­ren-språ­ket var umu­li­ge å opp­dri­ve, i al­le fall iføl­ge Bi­bel­sel­ska­pet.

– Mens jeg ven­tet på svar bad jeg til Je­sus hver dag. «Takk for at dei bib­la­ne fins», sa jeg. Og så ring­te de, og vet du hva: De had­de fun­net til sam­men 180 bibler på for­skjel­li­ge lag­re! Takk Je­sus! Du fin­nes, sier han med etter­trykk.

Kjell El­vis job­ber nå for å ned­be­ta­le kon­kurs­gjel­da som fort­satt er på et par mil­lio­ner kro­ner. Det gjør han ved å være an­satt i sitt eget fir­ma Gol­den Voices AS.

FRISTELSER I Kø

– Jeg tje­ner bed­re nå, jeg har fle­re opp­drag enn før. Jeg syn­ger bed­re og li­vet mitt er mye bed­re enn det noen gang har vært. Det er et mi­ra­kel, sier han.

Opp­dra­ge­ne har han for det mes­te på gam­le­hjem, fes­ti­va­ler, bryl­lup og type danske­båt.

– Men det er en ting jeg har slut­ta med, og det er pub­job­ber. – Hvor­for det?

– For­di fris­tel­se­ne bok­sta­ve­lig talt står i kø der.

– Du ten­ker på da­mer?

– Ja.

– Har du noe på gang på den fron­ten nå?

– Jeg har lyst til å en gang få barn og stif­te fa­mi­lie, og jeg har en plan der ja.

FORFATTEREN

Det er Bjørn Jar­le Sør­heim-queseth som har skre­vet bio­gra­fi­en om Kjell El­vis.

– Kjell El­vis gjør noe de fles­te vil fin­ne ab­surd og mer­ke­lig og som man­ge vil him­le med øyne­ne over. Li­ke­vel har han i nes­ten 30 år levd av mu­sik­ken. Han er en fa­sci­ne­ren­de fyr som man­ge vet om, men som man­ge li­ke­vel ikke kjen­ner. Jeg tenk­te det vil­le være en spen­nen­de his­to­rie å for­tel­le, sier Sør­heim-queseth.

Han måt­te bru­ke litt tid til å over­tale Kjell El­vis som had­de fått nok av opp­merk­som­het for en stund. Men han sa ja da han had­de lest bio­gra­fi­en som Sør­heimQueseth har skre­vet om mi­sjo­næ- ren Olav Bjør­gaas. Tre år se­ne­re er bo­ka fer­dig.

– Kjell El­vis har åp­net seg og snak­ket om ting som har vært vans­ke­li­ge og som han ikke er stolt av. Jeg har måt­tet over­veie hvor mye jeg skul­le ut­le­ve­re, og ja: det gjel­der blant an­net det­te med da­mer og for­hold, sier bio­gra­fen.

Han har brukt fle­re kil­der:

– Jeg har in­ter­vju­et 40 per­soner som har bi­dratt med bak­grunns­in­for­ma­sjon, og jeg har gått gjen­nom van­vit­tig mye do­ku­men­ta­risk ma­te­ria­le. Og så har jeg lest meg opp på både El­vis og «El­vis­mil­jø­et» rundt dis­se in­ter­na­sjo­na­le kon­kur­ran­se­ne om å bli den bes­te El­vis-imi­ta­to­ren. Det er et pa­ral­lelt uni­vers her som jeg tror man­ge ikke kjen­ner til, sier Bjørn Jar­le Sør­heim-queseth.

Bo­ka kom­mer fore­lø­pig ut i 2000 ek­semp­la­rer på Ge­ne­sis for­lag.

FOTO: TORGEIR EIKELAND

Kjell El­vis for­tel­ler hvor­dan han ba til Je­sus om bibler til bur­me­sis­ke barn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.