Tror på draps­mo­ti­vet

Den til­tal­te 16-årin­gen sier han drep­te for­di han ble fra­stjå­let «pen­ger og re­spekt». Draps­fors­ker Vi­be­ke Otte­sen me­ner det vir­ker sann­syn­lig.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ERLEND OLSBU erlend.olsbu@fvn.no

Draps­fors­ker Vi­be­ke Otte­sen me­ner det vir­ker sann­syn­lig at den til­tal­te 16-årin­gen drep­te for­di han ble fra­stjå­let «pen­ger og re­spekt».

I ret­ten sa den til­tal­te 16-årin­gen at han drep­te Ja­kob Has­san for­di 14-årin­gen «stjal pen­ger og re­spekt» fra ham. Kri­mi­no­log Vi­be­ke Otte­sen, som har fulgt sa­ken via media, sier det­te er et svært van­lig draps­mo­tiv.

– Det er godt voks­ne menn som har drept noen for mind­re enn 600 kro­ner. Når menn dre­per menn drei­er det seg nes­ten all­tid om pen­ger, ære el­ler sta­tus. Vi ser at det gjel­der for menn i al­le kul­tu­rer, sier Otte­sen.

Hun sier at det­te også gjel­der når de in­volver­te er barn og ung­dom.

– Vi har lov til å være rys­tet, men det er in­gen grunn til at vi skal være im­mu­ne mot sli­ke hen­del­ser i Nor­ge. Grun­nen til at sli­ke drap skjer sjel­den her i lan­det er at vi ikke har så man­ge inn­byg­ge­re som le­ver i et kri­mi­nelt mil­jø og der­med hav­ner i sli­ke si­tua­sjo­ner. I and­re land er dis­se mil­jø­ene stør­re, og der skjer det of­te­re at både barn, ung­dom og voks­ne dre­per hver­and­re for dis­se grun­ne­ne, sier Otte­sen.

SERIEMORDERE

I ret­ten kom det frem at 16-årin- gen har hatt en in­ter­es­se for seriemordere, skole­mas­sa­krer, An­ders Behring Brei­vik og volds­hand­lin­ger. De etter­lat­te var kri­tis­ke til at det­te ikke ble drøf­tet mer. Fa­mi­li­en til Has­san var ty­de­li­ge på at de ikke trod­de noe på at et an­gi­ve­lig hasj-lu­re­ri og en gjeld på 600 kro­ner var det re­el­le mo­ti­vet.

– Jeg tror han had­de lyst til å dre­pe noen, han sa selv at han fikk et «adre­na­lin­kick», sa 14-årin­gens far Ab­dul­la­hi Has­san til Fædre­lands­ven­nen.

I ret­ten ble det også pekt på at Tone Ile­bekk (48), som kom til­fel­dig for­bi og for­søk­te å hjel­pe 14-årin­gen, ble drept på en like bru­tal måte. I av­hør har 16-årin­gen for­klart at han måt­te dre­pe 48-årin­gen, for å unn­gå å bli tatt av po­li­ti­et.

– Jeg sy­nes fort­satt at man skal være for­sik­tig med å over­for­tol­ke as­pekt ved hen­del­sen og gut- ten som be­gikk dis­se dra­pe­ne, sier Otte­sen.

STERKERE SKYLDFØLELSE

Kri­mi­no­lo­gen sy­nes også det er vans­ke­lig å trek­ke bas­tan­te slut­nin­ger om 16-årin­gens hold­ning til dra­pe­ne, på grunn­lag av hvor­dan han frem­stod i ret­ten.

– At han ikke vi­ser an­ger be­tyr ikke at den ikke fin­nes. Det er in­gen som kan vite om han fø­ler mer enn han vi­ser, sier Otte­sen.

Otte­sen frem­he­ver at barn og unge ikke er ikke i stand til å for­stå kon­se­kven­sen for seg selv og and­re på sam­me måte som voks­ne.

– Det hand­ler om bio­lo­gi og at hjer­nen frem­de­les er i ut­vik­ling, sier kri­mi­no­lo­gen .

Hun tror at den til­tal­te 16-årin­gen vil kjen­ne på en sterkere skyldfølelse etter hvert.

– Hvis han ut­vik­ler seg nor­malt er det in­gen grunn til å tvi­le på at han vil opp­le­ve det­te som grusomt på et se­ne­re tids­punkt, sier Otte­sen.

– Hva er grunn­la­get ditt for å fast­slå det?

– In­ter­na­sjo­nal forsk­ning vi­ser at de som ikke har en per­son­lig­hets­for­styr­rel­se og som be­går et drap, fø­ler skyld i etter­tid, sier Otte­sen.

PERSONLIGHET

Un­der retts­sa­ken for­klar­te 16-årin­gen seg ro­lig og de­tal­jert om draps­hand­lin­ge­ne. Han fulg­te opp­merk­somt med da ob­duk­sjons­rap­por­ten og åsteds­un­der­sø­kel­se­ne ble pre­sen­tert for ret­ten. Også da var han til­syne­la­ten­de ube­rørt.

– Det er for­ståe­lig at det kan vir­ke skrem­men­de, sier Otte­sen.

De sak­kyn­di­ge har kon­klu­dert med at 16-årin­gen ikke fyl­ler kri­te­ri­ene for en dys­so­si­al per­son­lig­hets­for­styr­rel­se. I ret­ten med­ga

en av de tre sak­kyn­di­ge at det­te kun­ne vært drøf­tet mer inn­gå­en­de, men slo sam­ti­dig fast at man ald­ri set­ter en slik dia­gno­se på så unge men­nes­ker.

– Det er en dia­gno­se som blir satt på de som har vist dys­so­sia­le trekk si­den de var unge. Det kan godt hen­de til­tal­te har en nor­mal ut­vik­ling vi­de­re. Selv om jeg er be­kym­ret for den be­last­nin­gen det vil bli for ham å nett­opp ha en nor­mal­ut­vik­ling vi­de­re, og måt­te for­hol­de seg til hva han har gjort når han en dag har en vok­sens for­stå­el­se av hva som har skjedd, sier Otte­sen.

FOTO: NTB SCAN­PIX

Vi­be­ke Otte­sen er kri­mi­no­log og draps­fors­ker ved CEES (Sen­ter for øko­lo­gisk og evo­lu­sjo­nær syn­te­se) ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo.

ARKIVFOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Man­dag 5. de­sem­ber i fjor ble Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) drept med 60 kniv­stikk på Wilds Min­ne sko­le. Ons­dag la på­tale­myn­dig­he­ten ned på­stand om ti års feng­sel for 16-årin­gen som har er­kjent dra­pe­ne.

FOTO: OVERVÅKNINGSFOTO

Her går den til­tal­te 16-årin­gen og Ja­kob Has­san inn på bus­sen i Kristiansand sen­trum. En halv­time se­ne­re tar 16-årin­gen li­vet av Has­san og Tone Ile­bekk (48) med 60 kniv­stikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.