Går inn med 40 mil­lio­ner

Fem søkk­rike in­ves­to­rer fra gam­bling­in­du­stri­en blir Starts nye ei­ere.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: HÅVARD KARL­SEN ha­vard.karl­sen@fvn.no PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN paal.joer­gen­sen@fvn.no

De nye Start-ei­er­ne stil­ler 40 mil­lio­ner kro­ner til dis­po­si­sjon over av­tale­pe­rio­den på ti år. Al­le­re­de i som­mer går in­ves­to­re­ne inn med 10 mil­lio­ner.

Tors­dag kom ny­he­ten om at en in­ves­tor­grup­pe be­stå­en­de av Chris­top­her Lange­land av Ro­bin Re­ed, Mads Nes­set, Fro­de Fa­ger­li og Kje­til Aa­sen kom­mer inn i Start.

Klub­ben skal skil­le ut topp­fot­ball­sat­sin­gen i et eget sel­skap, som har fått nav­net Start En Drøm AS. Der blir Lange­land styre­le­der, og Even Øgrey Brands­dal blir ad­mi­ni­stre­ren­de direk­tør. De fire and­re in­ves­to­re­ne går inn i sty­ret i ak­sje­sel­ska­pet.

Iføl­ge pa­pi­re­ne til det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet 6. juli skal de nye ei­er­ne stil­le 40 mil­lio­ner kro­ner til dis­po­si­sjon over av­tale­pe­rio­den på ti år, hvor­av ti mil­lio­ner kro­ner på av­tale­tids­punk­tet.

– Skal de ti førs­te mil­lio­ne­ne bru­kes på in­ves­te­rin­ger el­ler til å dek­ke inn for tap­te inn­tek­ter?

– Det blir en kom­bi­na­sjon. De skal gå til å drif­te klub­ben ut året. Vi har hatt utfordringer på pub­li­ku­mog spon­sor­si­den, men har også litt egen­ka­pi­tal (tre mil­lio­ner kro­ner) å tære på. Men må­let er å in­ves­te­re i både per­so­nell og sport, så får vi leg­ge en slag­plan som vi bru­ker litt tid på å leg­ge, sier Brands­dal.

Start En Drøm AS over­tar de kom­mer­si­el­le ret­tig­he­te­ne for Start. Spil­le­re fra A-la­get og an­sat­te in­nen den sports­li­ge virk­som­he­ten til­knyt­tet A-la­get over­fø­res det nye sel­ska­pet.

NY MO­DELL Må GODKJENNES

Hånd­ball­av­de­lin­gen i klub­ben skal skil­les ut og stif­te en ny klubb. Seni- or­rå­det be­står, men byt­ter navn til ar­ran­ge­ments­ut­val­get. Hoved­opp­ga­ven blir ut­de­ling av he­ders­tegn, i til­legg øns­ker de å «ut­ta­le seg i en­hver sak som idretts­klub­bens sty­re leg­ger fram for Se­nior­rå­det», kom­mer det fram i et no­tat i års­møte­pa­pi­re­ne. An­tall med­lem­mer i sty­ret til IK Start, re­du­se­res fra seks til tre (pluss ett vara­med­lem).

Føl­gen­de per­soner inn­stil­les til sty­ret av valg­ko­mi­te­en til IK Start:

●● Styre­le­der, Geir Tøn­nesland, 1 år

●● Sty­rets nest­le­der, Mo­ni­ca B. Grim­stad, 2 år

●● Styre­med­lem, Kje­til Kris­ti­an­sen, 2 år

●● Vara­med­lem, Elin Krumm, 1 år Start skal – om års­møte god­kjen­ner pla­ne­ne – skil­le ut topp­fot­ball­sat­sin­gen, og kjø­re en dual­mo­dell, der li­sen­sen lig­ger i ak­sje­sel­ska­pet.

– Dual­mo­del­len må godkjennes hos Nor­ges Fot­ball­for­bund. Når den er det og om års­mø­tet god­kjen­ner det­te star­ter vi opp umid- del­bart, sier Even Øgrey Brands­dal.

Det kan bli en ny mo­dell for Start fra og med nytt­år. Klub­ben har sam­ar­bei­det med Norsk Topp­fot­ball (NTF) og Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) for å få gjen­nom­slag for å igang­set­te en prøve­ord­ning med en ny «sel­skaps­mo­dell», står det i saks­pa­pi­re­ne til det eks­tra­or­di­næ­re års­mø­tet.

MER MAKT TIL AK­SJE­SEL­SKA­PET

I en ny mo­dell blir føl­gen­de punk­ter ve­sent­li­ge;

●● Det til­la­tes at en klubb også kan over­fø­re sin sports­li­ge virk­som­het til et sam­ar­bei­den­de sel­skap, og ikke kun dens kom­mer­si­el­le ret­tig­he­ter slik gjel­den­de dual­mo­dell gir ad­gang til i dag.

●● Spil­le­re (A-lags­spil­le­re) og an­sat­te in­nen den sports­li­ge virk­som­he­ten til­knyt­tet A- la­get (tre­ne­re, støtte­ap­pa­rat etc.) over­fø­res til sel­ska­pet, dog slik at spil­ler­ne fort­satt må være med­lem av klub- ben. (Hvor­vidt an­sat­te til­knyt­tet de øv­ri­ge elite­la­ge­ne kan over­fø­res til sel­ska­pet, er av­hen­gig av NFFS nye ret­nings­lin­jer for den nye sel­skaps­mo­del­len).

●● Sel­ska­pet blir ikke med­lem av NFF el­ler NIF, og inn­røm­mes ikke de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter in­nen idret­ten.

I sam­ar­beids­av­ta­len mel­lom IK Start og Start En Drøm AS står det at det nye ak­sje­sel­ska­pet dek­ker al­le ut­gif­te­ne knyt­tet til IK Starts fot­ball­virk­som­het. Al­le mar­kedsog medie­ret­tig­he­ter, samt inn­tek­ter fra bil­lett­sag, spil­ler­salg og spon­sor­ret­tig­he­ter over­fø­res fra IK Start til ak­sje­sel­ska­pet, med unn­tak av de inn­tek­ter IK Start oppe­bæ­rer som følge av sin til­knyt­ning til NFF/ NIF og en­kel­te dug­nads­inn­tek­ter.

FOTO: VEGARD DAMSGAARD/SCAN­PIX/E24/STEFFEN STENERSEN

Even Øgrey Brands­dal (t.v.) og Geir Tøn­nesland (t.h.) fra presse­kon­fe­ran­sen tors­dag. Inn­ram­met er Starts nye ei­ere. Fra venst­re: Chris­top­her Lange­land, Fro­de Fa­ger­li, Kje­til Aa­sen, Mads Nes­set og Ro­bin Re­ed.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.