I ut­for­min­gen av nye Ag­der kan gam­le Aren­dal bli ta­pe­ren.

Nå be­gyn­ner ut­for­min­gen av nye Ag­der. Der kan vin­ner­ne bli nye Kristiansand og Lin­des­nes. Og ta­pe­ren gam­le Aren­dal.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - VI­DAR UDJUS POLITISK REDAKTØR vi­dar.udjus@fvn.no - 952 43 505

Uka vi går ut av er his­to­risk for oss på Sørlandet:

Det­te er uka hvor kom­mune­sty­re­ne i Kristiansand, Song­da­len og Søg­ne for førs­te gang møt­tes etter at Stor­tin­get ved­tok tvangs­sam­men­slå­in­gen.

Det­te er uka hvor et til­sva­ren­de møte fant sted mel­lom kom­mune­sty­re­ne i Man­dal, Mar­nar­dal og Lin­des­nes.

Det­te er uka hvor Stor­tin­get ved­tok fi­nan­sie­rin­gen av den nye europa­vei­en mel­lom Kristiansand og Lyngdal vest.

Og det­te er uka hvor fyl­kes­tin­ge­ne i Aus­tog Vest-ag­der møt­tes for førs­te gang etter at Stor­tin­get ved­tok sam­men­slå­in­gen av de to fyl­ke­ne. D isse fire be­gi­ven­he­te­ne hen­ger sam­men. Og de vil byg­ge Ag­der som lands­del tet­te­re sam­men. Men de tre førs­te be­gi­ven­he­te­ne vil sær­lig føre én del av Ag­der tet­te­re sam­men. Og det kan kom­me til å skje på be­kost­ning av and­re de­ler, hvis de ikke er år­våk­ne og be­viss­te.

Det har vært mye styr rundt kom­mune­re­for­men. De fore­lø­pig al­ler sis­te bru­dul­je­ne kom også den­ne uka, med Inge­bjørg God­ske­sens ut­mel­ding fra Frp. Men nå be­gyn­ner byg­gin­gen av de nye kom­mu­ne­ne. Nå be­gyn­ner det po­li­tis­ke hånd­ver­ket.

I al­le fall i de­ler av Ag­der. Det vil si i sen­tra­le de­ler av Ag­der (reg­net langs kyst­lin­ja). Kom­mune­sam­men­slå­in­ge­ne vil føre til et enda stør­re Kristiansand. Et stør­re Man­dal/lin­des­nes - og et litt stør­re Lyngdal. Sum­men av dis­se pro­ses­se­ne vil føre til at det nye Ag­der-kar­tet vil få to nye tyngde­punkt, midt i lands­de­len. D et vil føre med seg spen­nen­de mu­lig­he­ter for de in­volver­te kom­mu­ne­ne fra Kristiansand i øst til Lin­des­nes i vest. Både for­di de nye en­he­te­ne blir stør­re og mer slag­kraf­ti­ge. Men også for­di det al­le­re­de blant po­li­ti­ke­re snak­kes om at gam­le re­gion­gren­ser kan bli vis­ket ut. Blant folk flest lig­ger nok ikke det lengst frem­me i pan­na til hver­dags, men blant de som sty­rer er da­gens sam­ar­beids­re­gio­ner vik­ti­ge. Det være seg Lis­ter, Lin­des­nes, Knute­punkt Sørlandet, Se­tes­dal re­gion­råd el­ler Øs­te Ag­der re­gion­råd. Her dis­ku­te­res pro­ble­mer som lø­ses best i sam­ar­beid mel­lom kom­mu­ne­ne, hvor den en­kel­te kom­mu­ne ikke er stor nok.

Men når noen kom­mu­ner blir stør­re, kan det også få kon­se­kven­ser for sam­ar­bei­det. Og for det som kal­les den po­li­tis­ke dy­na­mik­ken. Det vil si: Hvor skjer det mest? Hvil­ket om­rå­de er mest in­ter­es­sant? Hvor leg­ges det best til ret­te for ny­etab­le­rin­ger? Nye bo­lig­om­rå­der? Nye ar­beids­plas­ser?

Når ny vei kom­mer i til­legg, lig­ger mye til ret­te for ny dy­na­mikk i Kristiansand og vest­over. Og vei­en er ikke langt unna. Strek­nin­gen mel­lom Kristiansand og Man­dal på­be­gyn­nes al­le­re­de til vår­en, i mai 2018. Når den står fer­dig, vil det stort sett ta like kort tid å kjø­re fra Man­dal til Kristiansand som det i dag tar fra Søg­ne til Kristiansand.

Det vil bety svært mye. Bo- og ar­beids­mar­ke­der vil knyt­tes sam­men på en helt an­nen måte. Bare se på hva som har skjedd med om­rå­det mel­lom Kristiansand og Grim­stad etter at fire­felts­vei­en ble la­get. De po­li­ti­ker­ne i Søg­ne som len­ge har øns­ket at Kristiansand skal le­ne seg mer på sitt vest­li­ge bein, får nå svært gode ar­gu­men­ter. De har len­ge pekt på at for mye av veks­ten har skjedd øst for byen, i Sør­lands­par­ken. Med den nye vei­en vil det åpne seg in­ter­es­san­te area­ler og mu­lig­he­ter på vest­si­den. M en hvis om­rå­det fra Kristiansand og vest­over vin­ner på den­ne ut­vik­lin­gen, hvem ri­si­ke­rer re­la­tivt sett å tape? Hvem kan mis­te tyng­de og be­tyd­ning?

Dess­ver­re for Aren­dals del er det na­tur­lig å peke på byen som en gang var både stør­re og ri­ke­re enn Kristiansand, og som snart også mis­ter sin sta­tus som fyl­kes­ho­ved­stad. Nei, det­te ikke ment som en ond­sin­net på­stand fra en hov­mo­dig kris­tian­san­der. Tvert imot: Aren­dal er en fan­tas­tisk by, og en vik­tig by for lands­de­len. Men res­ten av lands­de­len er også vik­tig for Aren­dal. Der­for har det som skjer len­ger vest be­tyd­ning også for den gam­le seil­skute­ho­ved­sta­den.

Så skal ut­vik­lin­gen ikke over­dri­ves. Aren­dal kom­mer godt ut av fyl­kes­sam­men­slå­in­gen når det gjel­der for­de­lin­gen av ar­beids­plas­ser. Vei­en til Tvede­strand står klar om et par år. Re­gio­nen har nett­opp fått åp­net sin egen lo­ka­le fly­plass. Og i frem­ti­den som i for­ti­den vil Aren­dal være Ag­ders nest størs­te by, med sine drøyt 44.000 inn­byg­ge­re. Og den vil fort­satt ha Grim­stad og dens drøyt 22.000 inn­byg­ge­re like vest for seg.

Men sym­bolsk nok vil den nye stor­kom­mu­nen vest for Kristiansand få noen få inn­byg­ge­re fle­re enn kom­mu­nen vest for Aren­dal. Og i over­skue­lig frem­tid er det in­gen ut­sik­ter til at Aren­dal blir ut­vi­det, ver­ken vest-, øst- el­ler nord­over. Al­le sam­men­slå­in­ger av kom­mu­ner i den­ne run­den skjer i Vest-ag­der. O g med all re­spekt for Aren­dal og by­ens re­pre­sen­tan­ter: Pro­fi­le­rin­gen av Aren­dal frem­står ikke som

po­si­tiv og of­fen­siv. Sett uten­fra har de som hev­der å tale på veg­ne av byen de sis­te åre­ne pro­fi­lert det de­fen­si­ve og ne­ga­ti­ve. Fo­kus har vært på kam­pen mot Kristiansand, og den har stort sett hand­let om å be­va­re of­fent­li­ge ar­beids­plas­ser, det være seg Alarm­sen­tra­len, Sta­tens veg­ve­sen, Nav el­ler fyl­kes­kom­mu­nen.

Ikke ett vondt ord om ver­ken ar­beids­plas­se­ne el­ler funk­sjo­ne­ne. De er al­le vik­ti­ge. Men det sam­le­de inn­tryk­ket som er skapt, er ne­ga­tivt. Det er ille for Aren­dals del hvis det også fes­ter seg blant pri­va­te ak­tø­rer som vur­de­rer å etab­le­re nye virk­som­he­ter og ar­beids­plas­ser. Sær­lig for en by som dess­ver­re ikke har en enes­te ut­dan­nings­in­sti­tu­sjon å til­by til ung­dom­me­ne som går ut etter full­ført vi­dere­gå­en­de sko­le. «De som skal ut­vik­le næ­rings­li­vet vi­de­re, sit­ter på lese­sa­le­ne i dag», var en over­skift i fre­dags­avi­sen vår.

De som skal ut­vik­le lands­de­len vi­de­re, sit­ter i stor grad de kom­men­de åre­ne i Kristiansand og Lin­des­nes. Her vil det være dy­na­mikk og nye mu­lig­he­ter. D a kom­mune­sty­re­ne i Lin­des­nes, Man­dal og Mar­nar­dal ons­dag kveld møt­tes på vak­re Bå­ly i Lin­des­nes, var det høy­tids­stem­ning. Selv om mot­stan­der­ne flei­pet om at det nær­mest var for en minne­stund å reg­ne, var det mer nær­lig­gen­de å ten­ke på et bryl­lup. De fles­te had­de på seg fin­sta­sen, én had­de til og med bloms­ter i knapp­hul­let på dres­sen. Og mens mot­stan­der­ne bruk­te an­led­nin­gen til å kom­me med sine sis­te pro­tes­ter, ble sam­lin­gen av­slut­tet med ap­plaus. Og Man­dal Aps ve­te­ran In­ga Fjelds­gaard bruk­te sto­re ord:

«Det er en his­to­risk dag, en stor dag. Ja det er gøy!»

Gøy er nok et drøyt ut­trykk å bru­ke om kom­mune­sam­men­slå­ing. Men uka har vært his­to­risk. Og virk­nin­gen for både Lin­des­nes, Kristiansand - og lands­de­len for øv­rig - kan bli stor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.