Kjent Fr­popp­skrift

Re­ak­sjo­ne­ne var ster­ke på Siv Jen­sens sis­te asyl­for­slag. Det var nok det Frp-le­de­ren hå­pet på.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG -

Vi har sett det fle­re gan­ger før. Når det nær­mer seg valg, kas­ter sen­tra­le Frp-ere ut urea­lis­tis­ke og om­strid­te asyl­for­slag.

For to år si­den åp­net Siv Jen­sen lo­kal­valg­kam­pen ved å be nors­ke kom­mu­ner om å si nei til å ta imot flykt­nin­ger fra Sy­ria. Hvor hår­rei­sen­de ut­spil­let fra lan­dets fi­nans­mi­nis­ter var, inn­så nok også Frp-er­ne selv kort tid etter da en bøl­ge av sy­re­re og and­re men­nes­ker på flukt tok seg til Euro­pa og Nor­ge. Hvor­på Frps folk i re­gje­rings­ap­pa­ra­tet reis­te land og strand rundt og inn­sten­dig ba kom­mu­ne­ne om det mot­sat­te av det Jen­sen had­de bedt om – å ta imot langt fle­re flykt­nin­ger.

Nå nær­mer det seg et nytt valg, og nå er Siv Jen­sen på ba­nen igjen.

Nå nær­mer det seg et nytt valg, og nå er Siv Jen­sen på ba­nen igjen. På par­ti­ets av­slut­ten­de presse­møte fre­dag fore­slo hun en fem­punkt­s­plan for å be­gren­se asyl­til­strøm­nin­gen til Nor­ge. Til tross for at den al­le­re­de har stan­set nes­ten helt opp. Kon­kret vil Frp-le­de­ren stan­se det hun kal­ler asyl­inn­vand­ring til Nor­ge ved blant an­net å etab­le­re asyl­mot­tak i ut­lan­det. I til­legg vil hun opp­ret­te per­ma­nent grense­kon­troll og gjen­nom­føre økt over­vå­king.

Al­le and­re stor­tings­par­ti­er av­fei­er for­sla­ge­ne, også re­gje­rings­part­ner Høy­re. Høy­re-nest- leder Bent Høie sier da­gens virke­mid­ler for å kon­trol­le­re til­strøm­nin­gen er er gode nok. Ap kal­ler for­sla­get «full­sten­dig use­riøst». Mens Sps ka­rak­te­ris­tikk er «pa­te­tisk».

Alt det­te be­kym­rer nep­pe Frps le­del­se. Tvert imot. Hen­sik­ten med Siv Jen­sens ut­spill var ikke å få gjen­nom­slag for en enda stren­ge­re po­li­tikk enn den som par­ti­et al­le­re­de skry­ter av er «Euro­pas stren­ges­te». Hen­sik­ten er den sam­me som all­tid el­lers når det nær­mer seg valg: å mo­bi­li­se­re tid­li­ge­re Frp-vel­ge­re, og å skaf­fe seg nye.

Frps pro­blem er at norsk asyl­po­li­tikk al­le­re­de er flyt­tet fle­re hakk i re­strik­tiv ret­ning. Og at Siv Jen­sens par­ti i ive­ren etter å be­hol­de det po­li­tis­ke ei­er­ska­pet til den­ne sa­ken, der­for pres­ses til sta­dig mer yt­ter­lig­gå­en­de til­tak. Da øker også sann­syn­lig­he­ten for at vel­ge­re fal­ler av på vei­en. For­di for­sla­ge­ne blir for ra­bia­te.

Det er det­te sis­te for­sla­get et ek­sem­pel på.

Siv Jen­sen på presse­mø­tet Oslo går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.