Mø­te­godt­gjø­rel­sen tok mest tid

Stør­rel­sen på mø­te­godt­gjø­rel­sen var det po­li­ti­ker­ne i fellesnemnda for Nye Kristiansand bruk­te mest tid på i sitt førs­te møte i går.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Fle­re av med­lem­me­ne men­te den fore­slåt­te mø­te­godt­gjø­rel­sen var alt­for høy, men for­sla­get ble li­ke­vel ved­tatt.

De 31 med­lem­me­ne i fellesnemnda vil få 15.000 kro­ner i år­lig godt­gjø­rel­se, pluss 2400 kro­ner for hvert møte. De fles­te mø­te­ne vil bli lagt til dag­tid, og da får med­lem­me­ne i til­legg dek­ket tapt ar­beids­for­tje­nes­te samt kjø­re- el­ler reise­godt­gjø­rel­se.

Arild Ber­ge (V) fra Søg­ne fryk­tet at de høye møte­godt­gjø­rel­se­ne vil gi fellesnemnda et om­dømme­pro­blem.

LANGT FRA SØG­NE-NIVÅ

– I Søg­ne får vi 300 kro­ner i godt­gjø­rel­se per møte, mens ut­valgs­le­der får 600 kro­ner. Jeg vil fore­slå det sam­me her, sa Egel Ter­kel­sen (Frp).

For­sla­get fra Frp-re­pre­sen­tan­ten fikk bare to stem­mer, og falt.

– Det er helt rik­tig at det­te er en helt an­nen ver­den enn i Søg­ne, men kan­skje er det også der­for det er så dår­lig re­krut­te­ring til po­li­tik­ken i vår kom­mu­ne, sa Astrid Hil­de som er ord­fø­rer i Søg­ne.

Vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen (KRF) i Kristiansand, som har vært med å ut­ar­bei­de for­sla­get til reg­le­ment for møte­godt­gjø­rel­se for fellesnemnda, vis­te til at sat­se­ne er på nivå med det po­li­ti­ker­ne i Kristiansand får for møte­virk­som­het.

Vi­dar Klep­pe fra De­mo­kra­te­ne i Kristiansand men­te de bur­de vise mage­mål, men fikk ikke fler­tall for å re­du­se­re godt­gjø­rel­sen for hvert møte fra 2400 til 1400 kro­ner.

RASKT GRUPPEMØTE

Al­le­re­de to mi­nut­ter etter at mø­tet ble satt, måt­te Ar­bei­der­par­ti­et ha gruppemøte. Etter at ord­fø­rer Ha­rald Fur­re (H) i Kristiansand ble valgt til leder av fellesnemnda, ble både Søg­ne-ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) og Jan Erik Tøn­nesland (Ap) fra Song­da­len fore­slått som nest­le­der. Da Ar­bei­der­par­ti­et ble opp­ford­ret til å sam­le seg om en nest­le­der­kan­di­dat for å unn­gå kamp­vo­te­ring, trakk Ap-re­pre­sen­tan­te­ne fra de tre kom­mu­ne seg til­ba­ke.

– Det var hyg­ge­lig å bli fore­slått, men for å opp­rett­hol­de kjønns­ba­lan­sen i le­del­sen, trek­ker jeg mitt kan­di­da­tur, sa Jan Erik Tøn­nesland.

Der­med ble Astrid Hil­de en­stem­mig valgt som nest­le­der, og det førs­te mø­tet i fellesnemnda kun­ne fort­set­te.

– SKAL BLI BEST

Ord­fø­rer John­ny Grei­bes­land (Sp) i Song­da­len la ikke skjul på at pro­ses­sen med kom­mune­re­for­men har vært vel­dig kre­ven­de. Han ut­tryk­te li­ke­vel stort tro på at de sam­men nå skal kla­re å byg­ge Nor­ges bes­te kom­mu­ne.

– Jeg har vært skep­tisk til K3, men kun­ne ald­ri holdt på med po­li­tikk om jeg ikke had­de lært meg å leg­ge ne­der­la­ge­ne bak meg. Vik­ti­ge­re enn å dri­ve parti­po­li­tikk blir det for nemn­da å fin­ne prak­tis­ke løs­nin­ger, og ska­pe gode ram­mer for over 8600 kom­mu­nalt an­sat­te i den nye stor­kom­mu­nen, sa Arild Ernst Ber­ge (V) fra Søg­ne.

Sti­an Stor­buk­ås (Frp) fra Kristiansand sa at de som med­lem­mer av fellesnemnda har tatt på seg et vik­tig og bane­bry­ten­de ar­beid.

– Mi­ne for­vent­nin­ger er at vi går inn i det­te med et fel­les mål om å ska­pe en god kom­mu­ne for al­le inn­byg­ger­ne, og ikke mis­ten­ker hver­and­re for å prø­ve å lure noen, sa Ha­rald Fur­re.

KRAV OM LEGEVAKT

Da fellesnemnda skul­le ved­ta prin­sip­pe­ne for etab­le­ring av Nye Kristiansand, tok fle­re med­lem­mer til orde for at det kvelds­åpne lege­vakt­s­til­bu­det i Song­da­len og Søg­ne må vi­dere­fø­res på lik lin­je med and­re steds­av­hen­gi­ge tje­nes­ter som barne­hage, sko­le, sfo og hjemme­tje­nes­te. Ved av­stem­ming slut­tet en en­stem­mig fel­les­nemnd seg til det­te. Til­sva­ren­de ble det også enig­het om for­sla­get til Met­te Gun­der­sen (Ap) om å til­stre­be en har­mo­ni­se­ring av lønn og ar­beids­vil­kår for sam­men­lign­ba­re stil­lin­ger.

I de ved­tat­te prin­sip­pe­ne for etab­le­ring av Nye Kristiansand, ble det slått fast at de tre kom­mu­ne­ne er uli­ke, men like­ver­di­ge. Vi­de­re he­ter det at sam­ar­bei­det om byg­ging av den nye kom­mu­nen skal pre­ges av like­ver­dig­het, raus­het og for­stå­el­se for hver­and­res stå­sted.

Det var også enig­het om at den po­li­tis­ke og ad­mi­ni­stra­ti­ve topp­le­del­se og de­res nær­mes­te råd­gi­ve­re skal sam­lo­ka­li­se­res i kom­mu­nens sen­trum. Mi­ra S. Thor­sen (MDG) i Kristiansand var opp­tatt av at da­gens råd­hus på Tang­vall og No­de­land blir noe mer enn ser­vice­kon­tor.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Fellesnemnda for Nye Kristiansand had­de fre­dag sitt førs­te møte. Ha­rald Fur­re ble valgt som leder av nemn­da som skal sty­re sam­men­slå­ings­pro­ses­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.