FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fellesnemnda

● Skal for­be­re­de, sam­ord­ne og gjen­nom­føre ar­bei­det med å etab­le­re og byg­ge Nye Kristiansand.

● Skal ut­for­me et skygge­bud­sjett for stor­kom­mu­nen.

● Se til at an­sat­tes ret­tig­he­ter blir iva­re­tatt un­der sam­men­slå­ings­pro­ses­sen.

● Kristiansand har 15 med­lem­mer i nemn­da og Song­da­len 7 og Søg­ne 8.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.