Byr opp til folke­fest på tor­vet

Skrim­mel Skram­mel for de yngs­te og Kristiansand Sym­foni­or­kes­ter (KSO) med He­le­ne Bøks­le for de voks­ne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

Det er de størs­te trekk­plast­re­ne un­der åp­nings­fes­ten for det nye Tor­vet ons­dag 16. au­gust.

– Folk er åpen­bart in­ter­es­sert i å ta Tor­vet til­ba­ke. Det blir en flott dag med mye ak­ti­vi­tet på Øv­re Torv, en blan­ding av pro­gram ret­tet mot barn og voks­ne, sa ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, som had­de med seg en stor tropp av sam­ar­beids­part­ne­re på bro­stei­nen fre­dag.

De splei­ser på folke­fes­ten, som har en kost­nads­ram­me på 400.000 kro­ner.

Med di­ger sce­ne foran råd­hu­set hå­per man å trek­ke man­ge tu­sen av by­ens inn­byg­ge­re.

– Det blir førs­te gang KSO spil­ler på Tor­vet, opp­ly­ser Fur­re.

– Men det fin­nes en lang tra­di­sjon for at Di­vi­sjons­mu­sik­ken spil­te som­mer­kon­ser­ter på tor- vpa­vil­jon­gen, som nå tar vi gam­mel mark til­ba­ke med or­kes­te­ret. Det er en ære å få være med på den­ne åp­nin­gen, me­ner KSO-DIrek­tør Ste­fan Sköld.

FRA MORGEN TIL KVELD

Or­kes­te­ret stil­ler opp gra­tis, og vil by på smake­bi­ter fra kom­men­de se­song.

– Vi har fem sce­ner i Kil­den, nå har vi fått en sjet­te. Vi hå­per det­te blir en tra­di­sjon, at men­nes­ker skal få møte mu­sik­ken, sa pro­gram­sjef Hans Bo­din fra KSO.

Det fore­lø­pi­ge pro­gram­met for fes­ten 16. au­gust, sam­me dag som by­ens grunn­sko­ler har skole­start, blir som føl­ger:

10.00: Su­per­ban­det. By­ens barne­ha­ger skys­ses inn med bus­ser.

14.30–15.00: Trekk­spill­klubb fra venn­skaps­byen Müns­ter.

15.00–16.00: Ak­ti­vi­te­ter for bar­na.

16.00: Skrim­mel Skram­mel. 17.00: Drill­opp­vis­ning ved Tveit Union Mu­sikkorps.

17.30: Ung­doms­kon­sert med lo­kalt band (ikke av­klart).

19.00: Kristiansand Sym­foni­or­kes­ter og He­le­ne Bøks­le.

– GRUSOMT I PERIODER

Tor­vet blir nå grad­vis åp­net igjen etter to års bygge­ak­ti­vi­tet. Gjer­de­ne på Ned­re Torv ble fjer­net ons- dag, og 1. juli skjer det sam­me på Øv­re Torv.

I midt­en av juli skal etter pla­nen par­ke­rings­hu­set åp­nes igjen.

– 16. au­gust blir en merke­dag for man­ge av oss som har job­bet med det­te pro­sjek­tet. De to åre­ne har i perioder vært gru­som­me, så det­te er da­gen jeg gle­der meg mest til det­te året. Par­ke­rings­an­leg­get er bygd for å få flest mu­lig folk til byen for å opp­le­ve kon­ser­ter og kul­tur, og selv­føl­ge­lig han­del, sier Jon Bjør­gum, ei­en­doms­in­ves­tor og dag­lig leder for Torv­par­ke­ring AS.

– Nå fal­ler brik­ke­ne på plass, og Tor­vet blir flot­te­re enn noen gang. Det blir en­kel lo­gis­tikk for de hand­len­de, be­mer­ker Ha­rald An­der­sen, dag­lig leder for Kvad­ra­tur­for­enin­gen.

Av sum­men på 400.000 bi­drar kom­mu­nen med 200.000, Spare­ban­ken Sør med 100.000, Torv­par­ke­ring med 50.000 og Torv­kvar­ta­let med 50.000.

– Blir det gra­tis blau­dis til fol­ket?

– Vi har det på pla­nen, men det er ikke av­klart rik­tig ennå, sva­rer ar­ran­ge­ments­ko­or­di­na­tor To­re Løv­land i kom­mu­nen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Jens Forus (t.v.) og Ei­vind Bjør­ne­vik fra Kristiansand Sym­foni­or­kes­ter ga en for­smak på hva som ven­ter 16. au­gust. Vi­de­re står ord­fø­rer Ha­rald Fur­re, Ste­fan Sköld (KSO), Ni­na Sø­ren­sen (Spare­ban­ken Sør), Hans Bo­din (KSO), To­re Løv­land (kom­mu­nen), Jon Bjør­gum (Torv­par­ke­ring) og Ha­rald An­der­sen (Kvad­ra­tur­for­enin­gen).

FOTO: ARKIVFOTO

He­le­ne Bøks­le og KSO har spilt sam­men ved fle­re an­led­nin­ger tid­li­ge­re.

FOTO: ARKIVFOTO

Skrim­mel Skram­mel er kjent fra bar­ne-tv, og po­pu­læ­re blant de yngs­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.