Ad­vo­kat kri­tisk til sak­kyn­di­ges makt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

De sak­kyn­di­ge har kon­klu­dert med at ri­si­ko­en for nye volds­hand­lin­ger er lav, men i ret­ten er­kjen­te psy­ko­log­spe­sia­list Le­ne Chris­tin Ho­lum at det er fle­re usik­ker­hets­mo­men­ter i rap­por­ten.

Ad­vo­kat Svein­ung Søn­der­vik John­sen, som har re­pre­sen­tert både til­tal­te og for­nær­me­de i en rek­ke volds­sa­ker, me­ner det­te gir grunn til be­kym­ring.

– De sak­kyn­di­ge sier at gjen­ta­kel­ses­fa­ren er lav, men også at de mang­ler verk­tøy for å kun­ne måle det­te hos en så ung gutt. Det er litt skrem­men­de, med tan­ke hvor av­gjø­ren­de en slik rap­port er. For hvil­ken dom­mer har kom­pe­tan- se til å av­gjø­re om kon­klu­sjo­nen er rik­tig el­ler feil, spør Søn­der­vik John­sen.

– Uskyl­di­ge kan ikke ram­mes av tvil

Ak­tor Jan Tallak­sen med­ga i sin pro­se­dy­re at han var usik­ker på gra­den av gjen­ta­kel­ses­fare, men kon­klu­der­te med at det ikke var grunn­lag for for­va­ring.

– For å si det litt bru­talt: Man må til slutt vur­de­re om det er bed­re å ofre en en­kelt­per­son, el­ler ta sjan­sen på at det går bra, sier Søn­der­vik John­sen, som pre­si­se­rer at han kun kjen­ner sa­ken gjen­nom media og ut­ta­ler seg på ge­ne­relt grunn­lag.

– Og hva me­ner du er sva­ret på det?

– Jeg ten­ker at en for­va­rings­dom ikke va­rer evig. Folk blir eld­re og når det an­ses som trygt, slip­per du ut. Når det er tvil, så kan du ikke la uskyl­di­ge men­nes­ker bli ram­met av den tvi­len. Da ten­ker jeg at det kan være rik­tig å bru­ke for­va­ring for sik­ker­hets skyld, sier Søn­der­vik John­sen.

DRELANDSVENNEN FOTO: Fæ-

Svein­ung Søn­der­vik John­sen er ad­vo­kat og har vært for­sva­rer i man­ge kri­mi­nal­sa­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.