68-åring dømt for over­grep mot tre barn

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En 68 år gam­mel mann er dømt til feng­sel i fire år og sju må­ne­der for over­grep mot et barne­barn og to av sam­bo­erens barne­barn.

Man­nen er­kjen­te del­vis straff­skyld da sa­ken ble be­hand­let i Aust-ag­der ting­rett. Han er­kjen­te fle­re av hand­lin­ge­ne, men men­te det had­de skjedd få gan­ger.

Det fes­tet ret­ten in­gen lit til. Ting­ret­ten døm­mer man­nen for gjen­tat­te til­fel­ler av sek­su­ell om­gang med sam­bo­erens barne­barn fra jen­ta var seks til ti år gam­mel. Han er også dømt for å ha be­følt sitt eget barne­barn som da var 10–11 år gam­mel og et an­net av sam­bo­erens barne­barn gjen­tat­te gan­ger da hun var 12–14 år gam­mel. Al­le hand­lin­ge­ne skjed­de iføl­ge ret­ten mens bar­na var på over­nat­tings­be­søk.

Ting­ret­ten me­ner det fore­lig­ger sær­de­les skjer­pen­de om­sten­dig­he­ter ved at hand­lin­ge­ne ble be­gått over lang tid i beste­for­eldre­hjem­met der bar­na had­de krav på å føle seg tryg­ge.

Man­nen døm­mes til å be­ta­le 150.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning til jen­ta som var yngst da over­gre­pe­ne skjed­de. De to and­re er til­kjent 80.000 kro­ner hver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.