End­rer én Nav-flyt­ting

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ar­beids­mi­nis­ter An­ni­ken Haug­lie (H) ber bare om én end­ring i an­be­fa­lin­gen fra NAV­di­rek­tør Si­grun Vå­geng. An­tal­let re­gio­ner kut­tes fra 19 til 12.

– Jeg har bedt Nav ut­re­de et nytt al­ter­na­tiv for lo­ka­li­se­ring av re­gion­kon­to­ret i Øst­re Vi­ken som om­fat­ter Øst­fold, Ro­me­ri­ke og Fol­lo, sier Haug­lie til NTB.

Bak­grun­nen for om­or­ga­ni­se­rin­gen i Nav er re­gion­re­for­men, som re­du­se­rer an­tal­let fyl­kes­kom­mu­ner fra 19 til 11. Vå­gengs an­be­fa­ling går langs de sam­me lin­jer, men de­ler re­gion Vi­ken i to, der Dram­men får re­gion­kon­to­ret for As­ker, Bærum og Bus­ke­rud.

De øv­ri­ge fore­slås lagt til Tromsø/vadsø, Bodø, Stein­kjer, Mol­de, Ber­gen, Stav­an­ger, Aren­dal og Ski­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.