På­lagt å fjer­ne bas­sen­get

Bak­går­den-ei­er Ru­ne Kaar­bø hev­der å ha sitt på det tør­re, men ak­sep­te­rer å rive det våte ele­ment han har an­lagt på hyt­ta.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Det­te er en lang his­to­rie, men jeg har god­tatt å fjer­ne bas­sen­get, sier Ru­ne Kaar­bø til Fædre­lands­ven­nen.

Både svømme­bas­seng og ter­ras­se er blitt alt­for ru­ven­de, etter kom­mu­nens skjønn.

Dess­uten er det ikke sendt inn søk­nad for fle­re ev til­ta­ke­ne ved 64-årin­gens hyt­te på Just­nes ved Top­dals­fjor­den.

Nå har kom­mu­nens bygge­saks­av­de­ling gitt på­legg om ri­ving med frist til 15. sep­tem­ber, el­lers van­ker 50.000 i bot og der­et­ter yt­ter­li­ge­re 500 kro­ner i dag­bø­ter.

– VEL­DIG IØYNEFALLENDE

Ru­ne Kaar­bø er kjent som ei­er av Bak­går­den Bar og res­tau­ran­ten Både & i Toll­bod­gata sam­men med mak­ker Gud­mund Pe­der­sen.

Nes­te år run­der et av by­ens vel an­set­te «vann­hull» 25 år, og hvert år sel­ger de drin­ker nok til å fyl­le et lov­lig stort bas­seng.

Men bade­bas­sen­get og til­hø­ren­de del av ter­ras­se på hyt­ta er en an­nen skål. Det sam­me gjel­der sja­lu­si på un­der­si­den av ter­ras­sen – det vil si bord som lig­ger på tvers.

Kom­mu­nens saks­be­hand­le­re kom over bygg­ver­ket da de til­fel­dig­vis var i om­rå­det i 2015, men fant in­gen hjem­mel i bygge­saks­ar­ki­vet.

– Så­pass ru­ven­de, ulov­li­ge til­tak hø­rer med til sjel­den­he­te­ne. Det var ikke så mye tvil, det­te var et vel­dig iøynefallende bygg­verk, for­kla­rer bygge­saks­be­hand­ler Gud­veig Tønne­søl Dala­ker.

Søk­nad ble frem­met og der­et­ter av­slått, først av kom­mu­nen og så Fyl­kes­man­nen tid­li­ge­re i år.

– GODKJENT MUNTLIG

Nå må Kaar­bø frem­me ny søk­nad i langt mind­re om­fang for å be­hol­de and­re bygg­verk som ter­ras­se rundt hu­set og en fritts­tå­en­de bod på bak­si­den.

Res­tau­rant­ei­e­ren kjøp­te ei­en­dom­men i 2004, og gjor­de i åre­nes løp noen ut­vi­del­ser og til­pas­nin­ger. Bas­seng og sja­lu­si ble an­lagt rundt 2009-10.

– På den ene side av ter­ras­sen var det en vann­s­is­ter­ne som var murt opp i leca. Den­ne gjor­de jeg om til et lite bas­seng. Det så jeg ikke på som noe pro­blem i det hele tatt da den sto­re, styg­ge mu­ren sto der li­ke­vel, sier hytte­ei­e­ren.

Over­for både kom­mu­nen og Fædre­lands­ven­nen hev­der han å ha fått muntlig til­la­tel­se til fle­re av til­ta­ke­ne hos ser­vice­bu­tik­ken i kom­mu­nen.

– Jeg er ikke byg­nings­mann, men har gjort sånn jeg trod­de var rik­tig. Man blir hen­stilt om å gå i ser­vice­bu­tik­ken og for­hø­re seg før en set­ter i gang, og det har jeg gjort.

– PLIKTER å FØLGE LOVEN

Men an­gi­ve­li­ge munt­li­ge god­kjen­nin­ger ver­ken kan el­ler vil bygge­saks­be­hand­ler for­hol­de seg til.

– Det er sånn jeg er selv. Tar jeg en mann i hån­da, hol­der jeg ord, sier Ru­ne Kaar­bø, som hev­der å ha hand­let i god tro:

– Det er hund­re pro­sent sik­kert. Had­de jeg vært en løg­ner vil­le jeg sagt at jeg had­de fått til­la­tel­se til alt som er der, også bas­seng.

Saks­be­hand­ler har ikke reg­net ut bygge­saks­ge­by­ret ennå, men vil i tråd med re­gu­la­ti­vet gi 50 pro­sent på­slag for­di ulov­lig­hets­opp­føl­ging kre­ver eks­tra­ar­beid.

– Vi leg­ger all­tid til grunn at folk hand­ler i god tro, men sam­ti­dig har al­le en plikt til å set­te seg inn i hvil­ke lo­ver og reg­ler som gjel­der i lan­det. Når man har kjørt i 90 km/t i 80-so­nen kan man ikke si at man ikke var klar over farts­gren­sen, sier bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen i kom­mu­nen, og til­føy­er:

– De fles­te vet at skal de byg­ge noe, spe­si­elt i strand­sone og grøn­ne om­rå­der, bør de søke og få det godkjent først.

De to ute­ste­de­ne vegg i vegg i Toll­bod­gata har bra flyt i kra­ne­ne, og solg­te i 2015 for 31,3 mil­lio­ner kro­ner. Det to­ta­le re­sul­ta­tet ble på so­li­de 3,8 mil­lio­ner.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Det­te er ei­en­dom­men til Ru­ne Kaar­bø på Just­nes, der han er på­lagt å rive sto­re de­ler av bygg­ver­ket på venst­re side av hytte­veg­gen.

FOTO: ARKIVFOTO

Ru­ne Kaar­bø etab­ler­te Bak­går­den for 24 år si­den.

FOTO: KRISTIANSAND KOM­MU­NE

I på­leg­get er det an­vist hva som må fjer­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.