Her kob­les Flek­ker­øy til fast­lan­det

Faedrelandsvennen - - NYHETER - RICHARD NO­DE­LAND

Si­den mars har det vært job­bet med å leg­ge en ny vann­led­ning mel­lom Flek­ker­øy og fast­lan­det. Tors­dag ble den kob­let sam­men med ek­sis­te­ren­de vann­ett på øya.

– Den nye vann­led­nin­gen mer enn dob­ler ka­pa­si­te­ten og er mye sik­re­re enn den gam­le. Så nå er vann­for­sy­nin­gen på Flek­ker­øy sik­ker, sier pro­sjekt­le­der Stef­fi Kie­da­isch i Kristiansand kom­mu­ne.

Ar­bei­det med å byt­te ut en 2,2 kilo­me­ter lang vann­led­ning mel­lom øya og fast­lan­det har på­gått si­den må­neds­skif­tet mars / april. Meste­par­ten av tida har gått til å skjø­te sam­men en­kelt­mo­du­ler til en fer­dig vann­led­ning.

OVER DOBLET KAPASITET

I for­ri­ge uke ble led­nin­gen lagt på hav­bun­nen mel­lom Krood­den på fast­land­sida og den lil­le hol­men Brå­ben­ken i Linde­bø­ki­len på Flek­ker­øy. Ons­dag fort­sat­te ar­bei­det med å leg­ge led­nin­gen den sis­te bi­ten fra Brå­ben­ken og inn til Linde­bø bryg­ge, før den nye led­nin­gen ble kob­let sam­men med vann­et­tet på øya tors­dag.

– Inn­ven­dig har dia­me­te­ren på vann­led­nin­gen nå økt fra 10 til 25 centi­me­ter og ka­pa­si­te­ten blir mer enn doblet. Nå tren­ger vi hel­ler ikke være redd for at den gam­le led­nin­gen skal ryke, sier Kie­da­isch.

UTFORDRINGER UNDERVEIS

Om lag 20 per­soner har vært in­volvert i pro­sjek­tet i stør­re el­ler mind­re grad. Det in­ne­bæ­rer dyk­ke­re, båt­fø­re­re, in­ge­ni­ø­rer, rør­leg­ge­re og svei­se­re.

Og selv om pro­sjek­tet så godt som er i havn, inn­røm­mer pro­sjekt­le­de­ren at de har møtt noen utfordringer.

– Vi måt­te bru­ke noe mer tid på grunn­un­der­sø­kel­ser si­den hav­bun­nen er gans­ke bratt og sånn sett ikke til­rette­lagt for rør­leg­ging. Og både på Flek­ker­øy-si­den og fast­lands­si­den var det ujevn fjell­bunn som krev­de en del dyk­ker­as­si­stan­se for å fin­ne rik­tig plas­se­ring, for­tel­ler Kie­da­isch.

In­nen fel­les­fe­rien skal vann­led­nin­gen være i bruk, men før den tid må det tes­tes at led­nin­gen er tett før den skal spy­les, rein­gjø­res og klo­res.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

For­ri­ge uke ble ho­ved­de­len av den 2,2 kilo­me­ter lan­ge vann­led­nin­gen fra Flek­ker­øy over til Krood­den på Møvig dratt ut over Ves­ter­ga­bet. Her fra iland­fø­rin­gen på Flek­ker­øy ved Linde­bø bryg­ge.

FOTO: RICHARD NO­DE­LAND

Slik så det ut på Linde­bø bryg­ge tors­dag kveld etter ar­bei­det med å kob­le sam­men ny vann­led­ning med ek­sis­te­ren­de vann­ett på Flek­ker­øy var over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.