Det er igjen «Som­mer på Tor­vet»

Ar­ran­ge­men­tet som har skapt feststemning i Kristiansand si­den 2008 er igjen til­ba­ke på Tor­vet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Det er ty­de­lig at byen har sav­net «Som­mer på Tor­vet». Klok­ken er jo bare 20, og al­le­re­de er det over 1500 men­nes­ker her, sier pro­sjekt­le­der for Som­mer på tor­vet, Mor­ten Jo­han­sen.

Som­mer på Tor­vet har vært i dva­le si­den 2015 som følge av grave­ar­bei­det i for­bin­del­se med Tor­vet par­ke­rings­an­legg. Da kom til sam­men 30.000 men­nes­ker til tors­dags­kon­ser­te­ne som har vært po­pu­læ­re helt si­den star­ten av 2008.

– Det går ald­ri av mote å lage en stor folke­fest midt i byen, sier Jo­han­sen, som for­ven­ter minst 2500 men­nes­ker på ar­ran­ge­men­tet tors­dag kveld.

– GOD STEM­NING OG MUSIKK

I år er det Ra­dio­jam og Ons­dags­ban­det fra Man­dal som skal byt­te på spille­job­be­ne, og det er alt­så først­nevn­te som åp­ner se­son­gen.

At­le Wen­del Scheie og Joa­chim Alex­an­der Grieg hå­per på all­sang.

– Jeg var keen på pils i kveld, så da er det kjekt når det sam­ti­dig skjer noe gøy i byen. Og kan­skje pub­li­kum vil syn­ge med Ra­dio­jam, da blir det eks­tra god stem­ning, sier At­le.

De rap­por­te­rer om god musikk og topp stem­ning.

– Vi ko­ser oss mas­se al­le­re­de. Og om vi er hel­di­ge så kan­skje vi mø­ter ei hyg­ge­lig sør­lands­jen­te, sier Joa­chim.

«Som­mer på Tor­vet» vil hol­de dø­re­ne åpne hver tors­dag frem til 10. au­gust, alt­så åtte tors­da­ger frem­over.

– Jeg og mi­ne ven­ner kom­mer til å stil­le hver tors­dag i hele som­mer, det er jo all­tid så hyg­ge­lig, sier Ron­ny My­re­ne.

På ar­ran­ge­men­tet er det gra­tis inn­gang, men 20 års al­ders­gren­se.

– Jeg har vært her hvert år si­den opp­start. Når det først skjer noe i byen må man jo stil­le, sier Ron­ny vi­de­re.

GLAD FOR å VÆRE TIL­BA­KE

Etter et om­fat­ten­de grave­ar­beid ble det man­dag 19. juni tatt en slutt­be­fa­ring på Tor­vet om hvor­vidt Som­mer på Tor­vet fikk ar­ran­ge­re el­ler ikke. Ar­ran­gø­re­ne er glad for et po­si­tivt svar.

– Det er vel­dig dei­lig å være på plass igjen, det­te har vi sav­net, sier Jo­han­sen.

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

Fra venst­re: Ca­thri­ne Hæ­ge­land og Ti­ril So­fie S. Hol­berg ko­ser seg på «Som­mer på Tor­vet».

FOTO: MA­RIE N. KALVEHAGEN

At­le Wen­del Scheie (21) og Joa­chim Alex­an­der Grieg (21) hå­per på all­sang ved Som­mer på Tor­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.