Her blir ord­fø­re­ren skjelt ut på

Her blir ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal re­gel­rett skjelt ut av inn­byg­ger Wen­che Mat­hie­sen. Det skal byg­ges 12 rop-bo­li­ger på Lomtjønn, og be­boer­ne i om­rå­det er dypt skuf­fet.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-IN­GE R. ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

– Jeg har ikke re­spekt for ord­fø­re­ren når hun ikke har re­spekt for oss. Da ten­ker jeg sær­lig på bar­na, som ikke len­ger kan leve i trygg­het, sa Mat­hie­sen til Fædre­lands­ven­nen etter­på.

Over 30 men­nes­ker var til­hø­re­re, og du kun­ne skjæ­re den var­me som­mer­luf­ta i kom­mune­styre­sa­len un­der den dra­ma­tis­ke be­hand­lin­gen av spørs­må­let om byg­ging av rop-bo­li­ger i Ven­ne­sla (rop står for rus og psy­kia­tri)

Først til kon­klu­sjo­nen: Det skal byg­ges 12 rop-bo­li­ger med døgn­be­man­ning på Lomtjønn så fort som mu­lig, ikke 16 som tid­li­ge­re ved­tatt. Sam­ti­dig skal 12 nye med døgn­be­man­ning plan­leg­ges an­net sted i kom­mu­nen.

Det­te ved­ta­ket er vel­for­enings­le­der Elin Øv­land skuf­fet over.

– Jeg had­de hå­pet de vil­le lyt­tet til all fag­kunn­ska­pen og in­for­ma­sjo­nen fra oss. Den sier et de­sen­tra­li­sert opp­legg med am­bu­le­ren­de team og bo­fel­les­skap med fra en til fire en­he­ter.

Det var i pau­sen etter­på at ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal ble skjelt ut. Wen­che Mat­hie­sen fulg­te etter ord­fø­re­ren og sa høyt at hun ikke had­de re­spekt for hen­ne og at ord­fø­re­ren bur­de ten­ke på bar­na.

Fle­re po­li­ti­ke­re kom til for å se om ord­fø­re­ren treng­te hjelp da stem­nin­gen var svært opp­his­set.

– Jeg opp­lev­de si­tua­sjo­nen svært ube­ha­ge­lig, sier Brans­dal til Fædre­lands­ven­nen.

GRÅT

And­re ste­der i gan­gen sto be­bo­ere fra Lomtjønn og gråt over ved­ta­ket. De fryk­ter sik­ker­he­ten for bar­na. Det var KRF, Venst­re og Ap (mi­nus Stei­nar Fred­rik­sen) som stem­te for 12 bo­li­ger.

Høy­re, Frp, Par­ti­et de Krist­ne og Sen­ter­par­ti­et vil­le skrin­leg­ge rop-pro­sjek­tet og be­gyn­ne en helt ny pro­sess med en til fire bo­li­ger spredt – i tråd med inn­byg­ger­i­ni­tia­ti­vet fra Lomtjønn la opp til.

Frp men­te ord­fø­re­ren be­drev makt­mis­bruk da ord­fø­re­ren øns­ket at det først ble stemt over de­res for­slag, for der­et­ter å set­te råd­man­nens for­slag om 16 bo­li­ger opp mot det nye for­sla­get med 12 bo­li­ger.

– Ikke tving oss til å stem­me for noe vi er mot, sa Li­ne Fra­ser og ba om gruppemøte. Det end­te med at råd­man­nen trakk sitt for­slag og al­le fikk stem­me for det de øns­ket pri­mært.

– Rent makt­mis­bruk, sa Frps Alex­an­der E. Jen­sen.

FOKUSERTE På SAMHOLD

Fle­re av dem som had­de or­det ba om at inn­byg­ger­ne i Ven­ne­sla nå leg­ger sa­ken bak seg og sam­ler seg om å hjel­pe de som tren­ger det mest, nem­lig bo­steds­løse rus­mis­bru­ke­re.

– De­re er hørt på Lomtjønn, men de­re er sik­kert ikke for­nøyd li­ke­vel. Nå ber jeg om at de­re tar godt imot de 12 be­boer­ne når de kom­mer, sa Da­ni­el Bak­ken, KRF.

I nes­ten ti år har kom­mu­nen for­søkt å fin­ne en eg­net plas­se­ring til rop-bo­li­ge­ne. Hver enes­te gang har inn­byg­ge­re stått fram og sagt de øns­ker et best mu­lig til­bud til rus­mis­bru­ke­re – bare ikke ak­ku­rat i om­rå­det hvor de selv bor.

– Etter mi­ne 30 år i po­li­tik­ken er det bare en lo­ka­li­se­rings­sak hvor de­bat­ten har gått høy­ere enn den­ne og det er plas­se­rin­gen av syke­hu­set på Eg, sa vara­ord­fø­rer Be­rit Kit­tel­sen.

Hun kom med kraf­tig refs mot pas­tor i Fi­ladel­fia, Gun­nar Jeppe­støl fra ta­ler­sto­len i kom­mune­sty­ret. Jeppe­støl satt i sa­len og hør­te alt. Etter­på sa han føl­gen­de til Fædre­lands­ven­nen.

– Det er flott at hun har lest inn­leg­get mitt. Mitt øko­no­mi-ar­gu­ment har jeg for­res­ten fra kom­mu­nens eget in­for­ma­sjons­møte.

Kit­tel­sen tok opp den har­de ord­bru­ken i rop-bo­lig-de­bat­ten. Hun sa hun had­de lest alt av inn­spill, men hun rea­ger­te sær­lig på ett inn­legg fra Fil­del­fia-pas­to­ren:

– Han skrev føl­gen­de: «Det er bare en år­sak til at Ven­ne­sla vil­le ha 24 rus­mis­bru­ke­re i en blokk. Det er øko­no­mi og bare det. Alt an­net er ure­de­lig snakk». Jeg sy­nes det er sterkt på bli an­kla­get sort på hvitt av en pas­tor i en kris­ten me­nig­het for å være ure­de­lig, sa Kit­tel­sen.

Der­for had­de hun slått opp or­det ure­de­lig i sy­no­ny­mord­boka og fun­net be­tyd­nin­ger som «be­dra­gersk», «be­stik­ke­lig», «hyk­lersk», «kor­rupt», «sam­vit­tig­hets­løs» og «upå­li­te­lig».

– Ikke ak­ku­rat he­ders­be­teg­nel­ser, la hun til.

Hun rea­ger­te også på at pas­to­ren skrev at det er lett å være raus og in­klu­de­ren­de når det ikke kre­ver noe av en selv.

– Han mer enn in­si­nu­erer at jeg har vært for rop-bo­li­ger på Lomtjønn for­di jeg ikke bor der. Det er en drøy på­stand fra en som over­ho­det ikke kjen­ner meg, sa Kit­tel­sen, og min­net om at hun var enes­te po­li­ti­ker bo­satt på Moseid­moen da hun gikk inn for rop­lei­lig­he­ter der for noen år si­den.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Wen­che Mat­hie­sen tok for seg ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal og sa at hun hun ikke har re­spekt for hen­ne i det hele tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.