Vra­ket råd­man­nen som re­pre­sen­tant i ret­ten

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Krf-po­li­ti­ker Tor­finn Kleiv­seth skal re­pre­sen­te­re Søg­ne kom­mu­ne i retts­sa­ken mot fag­for­enin­gen Pa­rat.

Det ble ut­fal­let da po­li­ti­ker­ne i Søg­ne tors­dag skul­le ta stil­ling til hvem som skal re­pre­sen­te­re kom­mu­nen i ret­ten, etter å ha blitt sak­søkt av fag­for­enin­gen Pa­rat. Ved­ta­ket ble fat­tet med stort fler­tall, mot stem­me­ne fra Frp og Venst­re (20–7).

FORE­SLO SEG SELV

I saks­frem­stil­lin­gen fra råd­man­nen var det lagt opp til at han selv stil­ler som kom­mu­nens re­pre­sen­tant når sa­ken kom­mer for ret­ten, etter an­be­fa­ling fra ad­vo­kat Fro­de Lauareid, kom­mu­nens pro­sess­full­mek­tig i sa­ken.

– Når vi har er­klært råd­man­nen in­ha­bil i sa­ken, bør han hel­ler ikke ha noen be­fat­ning med den i retts­sys­te­met, ar­gu­men­ter­te Bjørn Ege­li (Ap) for, da han tok or­det.

Han vis­te til jus­pro­fes­sor Jan Frid­t­hjov Bernt fra Uni­ver­si­tet i Ber­gen, som sier til Kom­mu­nal Rap­port at råd­man­nen er feil mann til å re­pre­sen­te­re kom­mu­nen i retts­sa­ken.

– Det er alt­så både uklokt, og feil, å la ham re­pre­sen­te­re oss, på­pek­te Ege­li.

Ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) me­ner selv at det ikke bør være hen­ne, be­grun­net i at hun tid­li­ge­re er kjent in­ha­bil i sa­ken, og dess­uten skal vit­ne for kom­mu­nens mot­part, Pa­rat.

Vara­ord­fø­rer Egel Ter­kel­sen (Frp) gikk inn for at råd­man­nen mø­ter for ret­ten.

– Når vi først har ved­tatt et de­le­ga­sjons­reg­le­ment, bør vi for­hol­de oss til det. Fro­de Lauareid har vært borti mang­fol­di­ge sli­ke sa­ker, og er en dre­ven kar. Når han sier at vi ikke tren­ger fore­ta oss noe i den­ne sa­ken, for­di ved­taks­kom­pe­tan­sen i sa­ker som det­te er lagt til råd­man­nen, bør vi følge det, men­te han.

Parti­fel­le Bernt L. Da­land fulg­te opp.

– Hvem vur­de­rer egent­lig råd­man­nens ha­bi­li­tet? Han er tje­neste­mann, ikke po­li­ti­ker. Er han blitt kjent in­ha­bil på feil grunn­lag? Har det skjedd noen feil i pro­ses­sen her, ord­fø­rer?

Til det svar­te ord­fø­rer Astrid Hil­de (Ap) at ha­bi­li­tet ikke var re­le­vant.

– Jeg må de­le­ge­re min full­makt til noen, hvis ikke jeg gjør det, av­vi­ses sa­ken. Vil de­re at jeg skal de­le­ge­re den til Kim Høy­er Ho­lum, så føl­ger de­re inn­stil­lin­gen, sa hun.

Høy­er Ho­lum selv var ikke til ste­de i tors­da­gens kom­mune­styre­møte, men hans vi­kar Gus­tav Sk­ret­ting sa det­te:

– Det er helt van­lig i sli­ke sa­ker at råd­man­nen opp­trer som re­pre­sen­tant for kom­mu­nen, for­di han har de nød­ven­di­ge full­mak­ter med hen­syn til per­so­nal­for­valt­ning og en­kelt­sa­ker. Det er mye in­for­ma­sjon som skal til­eg­nes her, i én sak ny­lig var det over tu­sen si­der med do­ku­men­ter, opp­lys­te Sk­ret­ting.

ERFARING FRA RET­TEN

Den sis­te set­nin­gen fikk Yng­var Mon­stad (MDG) til å kom­me med føl­gen­de re­plikk:

– Til det­te mø­tet har Tor­finn Kleiv­set lest over tu­sen si­der med do­ku­men­ter.

Kleiv­set ble lan­sert som kom­mu­nens re­pre­sen­tant gjen­nom et fel­les­for­slag fra KRF, Ap og Høy­re.

– Han er en god re­pre­sen­tant for kom­mu­nen, og kjen­ner den godt. Han re­pre­sen­te­rer op­po­si­sjo­nen, og har erfaring med retts­ve­se­net fra verv i for­liks­rå­det og som med­dom­mer, sa Si­grun Sæt­her (KRF).

Retts­sa­ken mel­lom kom­mu­nen og fag­for­enin­gen Pa­rat er ikke be­ram­met ennå, men vil ven­te­lig kom­me for Kris­tia.

FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Den er­far­ne Krf-po­li­ti­ke­ren Tor­finn Kleiv­set ble med stort fler­tall valgt til å re­pre­sen­te­re Søg­ne kom­mu­ne i retts­sa­ken mot Pa­rat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.