Får ap­plaus når de pa­trul­je­rer

Po­li­ti­et for­tel­ler at folk ap­plau­de­rer når de ser po­liti­bå­ten pa­trul­je­re i skjær­går­den. Kjell In­golf Rop­stad (KRF) me­ner at tje­nes­ten bør få til­ført mer res­sur­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORMOD FLEM VEGGE tormod.vegge@fvn.no

– Ved å være til ste­de på sjø­en, skal vi bi­dra til å hind­re al­vor­li­ge ulyk­ker, sier Miriam Stausland, leder for sjø­tje­nes­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Fre­dag var det se­song­start for po­li­ti­ets sjø­tje­nes­te. Der­med er nå tre po­liti­bå­ter i ak­ti­vi­tet langs sør­lands­kys­ten. Bå­te­ne har ba­ser i Kristiansand, Man­dal og Aren­dal. I til­legg er én båt i be­red­skap i Ri­sør.

ROP­STAD MED På TUR

Vi møt­te fre­dag Stausland og båt­fø­rer og po­liti­første­be­tjent Ter­je Brat­land sam­men med stor­tings­re­pre­sen­tant Kjell In­golf Rop- stad, nest­le­der i KRF og med­lem av jus­tis­ko­mi­te­en.

Rop­stad be­søk­te sjø­tje­nes­ten ved se­song­start for å få inn­blikk i po­li­ti­ets hver­dag til sjøs.

– I fjor som­mer var det dår­lig be­red­skap på sjø­en i Ag­der på grunn av dår­lig øko­no­mi i po­li­ti­et. Det var rett og slett et ma­gert år. I år har vi tre bå­ter på vann og si­tua­sjo­nen er mer nor­mal, for­tal­te Stausland til stor­tings­re­pre­sen­tant Rop­stad.

2300 BÅT­FØ­RE­RE

Hun sier at høy fart, mang­len­de lan­terne­fø­ring og pro­mil­le er fak­to­rer som fø­rer til ulyk­ker til sjøs, leder for sjø­tje­nes­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt. og at po­li­ti­ets til­stede­væ­rel­se skal vir­ke pre­ven­tiv.

– Vi har et mål om å kon­trol­le­re 2300 båt­fø­re­re i lø­pet av se­son­gen, opp­ly­ser Stausland.

Tje­nes­ten er rig­get til å bi­stå i en­hver si­tua­sjon. Ek­sem­pel­vis ryk­ket Ter­je Brat­land ut med po­liti­bå­ten man­dag, da en båt fikk mo­tor­stopp ved Hamre­san­den og ei jen­te på vann­ski ble tatt av strøm­men og drev bort. Jen­ta ble for øv­rig fun­net etter én time.

Po­li­ti­ets nær­vær i skjær­går­den blir satt pris på av båt- og hytte­fol­ket.

– Når vi kjø­rer rundt med po­liti­bå­ten, opp­le­ver vi at folk gir oss både tom­mel opp og at de klap­per, for­tel­ler Stausland.

– Det er hyg­ge­lig å bli verd­satt for at vi er til ste­de. Det at vi er syn­li­ge skal dem­pe dår­lig at­ferd til sjøs og vir­ke fore­byg­gen­de. Folk vin­ker oss også inn til bryg­ge­ne for å for­tel­le om for­hol­de­ne på ste­det de opp­hol­der seg, fort­set­ter Brat­land.

– Hva ten­ker du om ap­plau­sen, Rop­stad?

– Det er et sig­nal på at folk øns­ker mer po­li­ti til sjøs, og at de er gla­de for til­stede­væ­rel­sen. Som po­li­ti­ker for­tel­ler det­te meg at vi må prio­ri­te­re mer mid­ler til den­ne tje­nes­ten, sier po­li­ti­ke­ren.

I som­mer må sjø­tje­nes­ten hånd­te­re det nye re­gel­ver­ket knyt­tet til vann­scoo­te­re. Stausland er ikke sær­lig be­kym­ret for si­tua­sjo­nen, selv om det så langt har kom­met noen kla­ger på scoo­te­re som kjø­rer for nær land.

– Vi be­hand­ler vann­scoo­te­re på sam­me måte som små­bå­ter, og jeg hå­per og tror at fø­rer­ne av vann­scoo­ter­ne vil re­spek­te­re det nye re­gel­ver­ket, po­eng­te­rer hun.

FRYK­TER VILLMARKSKJØRING

Rop­stad er imid­ler­tid mer be­kym­ret for si­tua­sjo­nen.

– Jeg fryk­ter at det vil bli mye vill­manns­kjø­ring med vanns- coo­te­re. Men nå har vi alt­så gitt vann­scoo­ter­fø­rer­ne til­lit. Hvis de ikke vi­ser seg til­li­ten ver­dig, må vi vur­de­re om re­gel­ver­ket skal end­res igjen, un­der­stre­ker po­li­ti­ke­ren.

❞ Det er hyg­ge­lig å bli verd­satt for at vi er til ste­de. Det at vi er syn­li­ge skal dem­pe dår­lig at­ferd til sjøs og vir­ke fore­byg­gen­de.

MIRIAM STAUSLAND,

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Fra venst­re: Miriam Stausland, båt­fø­rer og leder for sjø­tje­nes­ten i Ag­der po­liti­dis­trikt, Kjell In­golf Rop­stad (KRF), stor­tings­re­pre­sen­tant for Aust-ag­der, og båt­fø­rer og po­liti­første­be­tjent Ter­je Brat­land. Her er de tre i po­liti­bå­ten til­hø­ren­de Kristiansand, med sen­trum i bak­grun­nen.

FOTO: TORMOD FLEM VEGGE

Po­liti­bå­ten i Kristiansand, med sine 600 heste­kref­ter, skal pa­trul­je­re skjær­går­den i Lil­le­sand, Kristiansand og Søg­ne i som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.