Skal re­du­se­re mat­svin­net

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Re­gje­rin­gen og ak­tø­rer i den nors­ke mat­bran­sjen har un­der­teg­net en av­ta­le om å re­du­se­re mat­svin­net i Nor­ge. Må­let er en re­duk­sjon på 50 pro­sent in­nen 2030.

En tre­del av all mat som pro­du­se­res i ver­den blir øde­lagt el­ler kas­tet. – Det­te er ikke bare et an­svar for den en­kel­te for­bru­ker, men for hele mat­bran­sjen, sier kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H). I av­ta­len slut­ter par­te­ne seg til FNS bære­kraft­mål om å hal­ve­re mat­svinn in­nen 2030. Den er un­der­teg­net av Hel­ge­sen, land­bruks- og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (Frp), fiskeri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp), helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) og for­bru­ker­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp). Også en rek­ke ak­tø­rer fra mat­bran­sjen har sig­nert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.